Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques en Empresa II

Codi de l'assignatura: 362216

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Esther Chamarro Aguilera

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 180

 

Activitats presencials i/o no presencials

175

 

-  Pràctiques externes

Presencial i no presencial

 

175

Treball tutelat/dirigit

5

 

 

Recomanacions

 

Per poder cursar aquesta assignatura s’han de tenir aprovats 150 crèdits com a mínim. A més, també és molt important tenir un domini suficient del programari comercial més utilitzat.

Es imprescindible cursar Pràctiques en Empresa I abans de Pràctiques en Empresa II. Aquesta assignatura es pot fer a la mateixa empresa que Pràctiques en Empresa I o en una distinta.

 


Altres recomanacions

Així mateix, per treure profit de les pràctiques s’ha de:

— Tenir autoestima i tolerància a la frustració.
— Tenir capacitat d’autoavaluació i capacitat d’autocrítica constructiva.
— Ser capaç d’aprendre per compte propi.
— Tenir disposició a acceptar la cultura d’empresa.
— Ser capaç de comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit.
— Ser capaç de treballar en equip.
— Tenir fluïdesa en l’ús de l’idioma propi de l’empresa i, com a mínim, de l’anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Ser metòdic, organitzat, dinàmic, amb capacitat analítica i sintètica, i amb visió prospectiva.

   -

Autoestima, capacitat d'autoavaluació i capacitat autocrítica positiva.

   -

Orientació a la consecució de resultats, amb habilitat per a la resolució de problemes en absència d'evidències, amb creativitat i capacitat d'iniciativa.

   -

Ser capaç de reconèixer la necessitat de l'aprenentatge al llarg de la vida, i tenir una actitud positiva per fer-ho. Ser capaç d'aprendre per compte propi de manera autònoma.

   -

Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d'autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració, i intel'ligència emocional.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (8). Tenir un coneixement suficient de la bibliografia científica, tècnica i d'altres fonts de dades rellevants, de qualsevol origen i en qualsevol suport.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (5). Tenir habilitat d'executar el disseny apropiat en una àrea d'especialització.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (10). Comprendre i assumir els conceptes de sostenibilitat i desenvolupament sostenible, i comprendre i assumir el paper central de l'enginyer químic en la prevenció i solució de problemes.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (11). Tenir assumits els valors de responsabilitat i ètica professional vigents.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (4). Tenir capacitat d'analitzar problemes complexos en l'àrea d'especialització que s'esculli optativament.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de les pràctiques en una empresa relacionada de manera directa o indirecta amb el sector industrial —preferentment, el químic— és tenir contacte amb el món industrial mentre encara no s’han acabat els estudis. D’aquesta manera, l’estudiant s’adona de primera mà de les diferències d’estil i d’objectius entre la universitat i la indústria. Malgrat que les pràctiques no tenen com a objectiu assolir nous coneixements pròpiament, la visió crítica de l’aprenentatge previ assolit a la universitat és molt profitosa per a la formació, i, alhora, es presenta l’oportunitat de polir la perspectiva àmplia que l’estudiant tenia abans sobre l’enginyeria i la indústria químiques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Millorar la capacitat d’anàlisi i de síntesi adquirits en la formació prèvia pel fet d’adaptar-se a una situació nova en un context multidisciplinari i transversal.
— Millorar la comunicació oral i/o escrita segons les diferents situacions comunicatives, com informar el tutor de l’empresa (superior), transmetre ordres (a iguals), entre d’altres.
— Portar a terme les tasques encomanades ajustant-se al temps fixat.
— Millorar en l’ús del programari comercial o de programes específics de l’empresa.

 

Referits a actituds, valors i normes


En relació amb les actituds, valors i normes, les pràctiques en una empresa han de permetre millorar:
— L’esperit crític constructiu en adaptar-se a una situació nova.
— El comportament ètic segons les normes i els codis de conducta acceptats en el món industrial.
— L’acceptació d’ordres en sentit vertical en el si de l’empresa.
— L’autoestima i l’autocrítica.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es treballa temporalment en una empresa en el marc d’un conveni universitat-empresa.

L’empresa designa un tutor o tutora que guia, informa i assessora l’estudiant mentre dura l’estada. La Facultat de Química designa també un tutor o tutora acadèmic que vetlla perquè es compleixin els objectius formatius fixats prèviament. Les activitats que s’han de dur a terme són les següents:

— Presencials: l’estada a l’empresa.

— Dirigides (individuals): les que suggereixin els tutors (acadèmic i a l’empresa), com, per exemple, la redacció dels informes de seguiment.

En el cas que per les restriccions derivades de la crisi sanitària l’estudiant no pugui assistir a l’empresa, es podrà realitzar treball telemàtic si l’empresa ho permet.

La informació detallada sobre les pràctiques externes es troba a:

https://www.ub.edu/portal/web/quimica/practiques

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per avaluar l’assignatura és obligatori haver fet les pràctiques sota la cobertura legal d’un conveni signat entre la Facultat de Química de la UB i una empresa.

L’estudiant ha d’aportar la documentació següent:

— Informe sobre les pràctiques, elaborat seguint la plantilla penjada a la web i al campus virtual  de l’assignatura.

— Qüestionari sobre la valoració que fa de les pràctiques, també penjat a la web del grau i al campus virtual


En el període de realització de les pràctiques, el tutor acadèmic manté contacte amb el tutor d’empresa  i al finalitzar les practiques li demana un informe, que l’haurà de fer segons una plantilla única per a totes les empreses,  A partir d’aquest informe, de la comunicació entre tutors i de la documentació aportada per l’estudiant, el tutor acadèmic avalua l’estudiant mitjançant un formulari en el que es valoren les competències de l’assignatura.

 

Avaluació única

D’acord amb els objectius i les característiques de les pràctiques externes, no es preveu la reavaluació ni l’avaluació única.