Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Processament del Senyal i de la Informaciˇ

Codi de l'assignatura: 362226

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Antonio Pardo Martinez

Departament: Departament d'Enginyeria Electr˛nica i BiomŔdica

crŔdits: 9

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

101

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  PrÓctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

26

Treball tutelat/dirigit

124

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat i aprofitat els conceptes i tècniques d’Eines Matemàtiques per a l’Enginyeria.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de resoluciˇ de problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnol˛giques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis Ŕtics de la professiˇ (instrumental).

   -

Capacitat de treball en equip o en un grup multidisciplinari (personal).

   -

Disposar dels fonaments matemÓtics, fÝsics, econ˛mics i sociol˛gics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnol˛gics relacionats amb l'electr˛nica, les telecomunicacions i la tecnologia de la informaciˇ.

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electr˛nics especialment dedicats a l'electr˛nica de consum i a les tecnologies de la informaciˇ i les comunicacions. Particularment, integrar algoritmes de processament d'informaciˇ al maquinari adequat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Introduir conceptes fonamentals i adquirir la terminologia bàsica en:


  • teoria de la informació: mesura de la informació, entropia, codificació,...

  • tractament de senyals estocàstiques: soroll, estacionarietat, ergodicitat, periodograma,...

  • processament del senyal discret: Transformada de Fourier discreta y transformada z, caracteritzar sistemes lineals i invariants en el temps discrets, disseny de filtres digitals...

 

Referits a actituds, valors i normes

S’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura, en la mesura que sigui possible.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Senyals i informaciˇ

1.1. Introducció

1.2. Soroll i processos estocàstics

1.3. Teoria de la informació

1.4. Teoria de mostreig

2. Processament del senyal

2.1. Introducció al processament digital de senyals

2.3. Transformada de Fourier discreta

2.4. Disseny de filtres

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es basa en la comunicació de classes teòriques complementades amb sessions de problemes i pràctiques de laboratori. Al llarg del curs es pot demanar a l’alumne el desenvolupament d’un petit projecte relacionat amb els continguts de l’assignatura.

En cas que es produeixin situacions de confinament i no sigui possible impartir presencialment la docència, aquesta s’organitzarà en sessions no presencials a través de les eines disponibles (BB Collaborate).

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

En relació a actuacions irregulars en activitats avaluables:

Segons l’acord del Consell d’Estudis del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació del 6 de juliol de 2016, en cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

El que estableix aquest paràgraf es fa sens perjudici del procés disciplinari que es pugui iniciar com a conseqüència dels actes duts a terme. Consulteu també l’article 16.7 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada pel Consell de Govern en data 8 de maig de 2012).

Pel que fa a l’avaluació, consisteix en la ponderació de les diferents activitats que es desenvolupen al llarg del curs. Aquestes activitats i les seves ponderacions es detallen a continuació:

• Miniprojecte (20 %), en grups de màxim dos alumnes. Inclou una presentació oral i una demostració. El plagi implica la qualificació de suspens en l’activitat.

• Problemes per entregar i/o controls (30 %). Es fan un mínim de cinc exàmens de control; se’n fa un cada quinze dies, aproximadament.

• Examen parcial 1 i 2 (30 %).

• Examen de laboratori i/o informes de pràctiques (20 %).

Totes les activitats d’avaluació han d’assolir una nota mínima de 4,5 sobre 10 per poder ponderar-les.

Per a la reavaluació, es repeteixen les activitats suspeses i es ponderen seguint el mateix percentatge anterior.

 

Avaluaciˇ ˙nica

En relació a actuacions irregulars en activitats avaluables:

Segons l’acord del Consell d’Estudis del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació del 6 de juliol de 2016, en cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

El que estableix aquest paràgraf es fa sens perjudici del procés disciplinari que es pugui iniciar com a conseqüència dels actes duts a terme. Consulteu també l’article 16.7 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada pel Consell de Govern en data 8 de maig de 2012).

L’avaluació única consisteix en un examen final (100 % de la nota).

La reavaluació consisteix en tornar a avaluar les activitats que hagin estat suspeses amb un nota inferior a 4.5. El percentatge de cada activitat serà la mateixa que en l’avaluació normal. Les activitats amb nota igual o superior a 4.5 no es reavaluaran i es tindran en comte per a la qualificació final amb la mateixa ponderació que l’avaluació normal.