Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Internacional Privat

Codi de l'assignatura: 362457

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Gonzalez Beilfuss

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

24

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

24

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat les assignatures Dret Processal Civil, Dret Civil i Dret Mercantil. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals, amb especial atenció a la igualtat entre homes i dones, a la diversitat funcional i a la cultura de la pau d'acord amb els valors democràtics.

   -

Entendre l'estructura de l'ordenació jurídica i conèixer i saber aplicar els criteris de prelació de les fonts per determinar les normes aplicables en cada cas.

   -

Conèixer i comprendre la pluralitat jurídica al món, l'evolució de la societat internacional i de les seves institucions, la seva incidència en l'elaboració de normes jurídiques internacionals i transnacionals, i també interpretar els mecanismes de recepció d'aquestes normes en l'ordenació jurídica espanyola.

   -

Utilitzar adequadament les fonts de coneixement en l'àmbit jurídic: legals, doctrinals i jurisprudencials.

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

   -

Identificar la dimensió jurídica de les relacions humanes i socials i valorar-ne les implicacions en els diferents àmbits de l'ordenació.

   -

Capacitat d'interpretar les normes jurídiques segons les regles pròpies de cada àmbit del dret i d'aplicar-les als conflictes socials corresponents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber identificar, distingir i descriure els nivells normatius nacionals, comunitaris i internacionals del dret internacional privat (DIPR).

— Saber articular les fonts normatives més importants segons la jerarquia i altres criteris d’aplicabilitat.

 

— Conèixer els tipus, els règims, els requisits i els procediments d’eficàcia de les resolucions judicials i extrajudicials estrangeres a Espanya.

— Conèixer els instruments normatius principals i els principis de l’eficàcia de les resolucions estrangeres en determinats àmbits.

— Conèixer l’articulació de les normes sobre eficàcia de les resolucions estrangeres amb les normes sobre llei aplicable i les de competència internacional d’autoritats.

 

— Conèixer, distingir i explicar els tipus de normes que s’utilitzen per determinar la llei aplicable en les situacions privades internacionals.

— Conèixer l’articulació de les normes sobre llei aplicable i les de competència internacional d’autoritats.

— Conèixer els instruments normatius principals i els principis de determinació de la llei aplicable i de la cooperació internacional d’autoritats en determinats àmbits.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber identificar, distingir i descriure els àmbits de la realitat jurídica en què intervé el DIPR.

— Saber identificar i descriure l’estructura bàsica de l’enfocament en DIPR.

— Saber aplicar els conceptes estructurals a situacions concretes seleccionades i de complexitat moderada en els àmbits estudiats pels programes de l’assignatura.

— Saber articular les fonts normatives més importants i aplicar-les a problemes de DIPR.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Objecte, naturalesa  i contingut del dret internacional privat

 1. Naturalesa del dret internacional privat
 2. Objecte del dret internacional privat: les relacions privades internacionals
 3. Pressupòsits del dret internacional privat
 4. Contingut i dimensions del dret internacional privat

1.2. Les fonts del dret dret internacional privat

 1. Els tractats internacionals
 2. El dret de la Unió Europea
 3. Les normes estatals de dret internacional privat
 4. Relació entre les diverses fonts

2. Part general

2.1. La competència d’autoritats

1.    Concepte

2.    Pressupòsits

3.    Les normes de competència d’autoritats

4.    Classes de furs

5.    La regulació de la competència judicial internacional

6.    Estructura del Reglament 1215/2012

7.    La relació entre el Reglament 1215/2012 i la LOPJ

8.    Les normes d’aplicació de les normes de competència judicial internacional

2.2. Dret aplicable

1.    Les tècniques de reglamentació

A. Tècniques indirectes

      a) La norma de conflicte

      b) Les normes d’extensió

B. Tècniques directes

      a) Les normes materials especials

      b) Les normes d’aplicació necessària

2.    Problemes d’aplicació de les normes de conflicte

a) Qualificació

b) Reenviament

c) Remissió a un ordenament plurilegislatiu

d) Ordre públic

3. La  informació i prova del dret estranger

2.3. La cooperació d’autoritats

1.    El fonament de la cooperació

2.    Les vies de cooperació

3.    La notificació i el trasllat de documents judicials i extrajudicials

4.    L’obtenció de proves

5.    La supressió de la legalització

 

2.4. El reconeixement de decisions judicials estrangeres

1.    Conceptes bàsics

2.    Pluralitat de règims

3.    El sistema de la Llei de cooperació jurídica internacional

4.    El sistema del Reglament 1215/2012

 

3. Part especial

3.1. Contractes internacionals

 

 1. La competència judicial internacional

a) Instrument aplicable

b) Competències exclusives

c) Submissió expressa

d) Fur general

e) Fur especial

2.  La llei aplicable

a) L’autonomia conflictual

b) Llei aplicable en defecte d’elecció

c) Les normes d’aplicació necessària

3.2. Obligacions extracontractuals

1. La competència judicial internacional

a) Instrument aplicable

b) Submissió expressa, tàcita i fur general

c) Fur especial

2. La llei aplicable

a) L’autonomia conflictual

b) Les connexions objectives

c) Les normes d’aplicació necessària

 

3.3. Responsabilitat parental

 1.  La competència d’autoritats

a) Font

b) Furs de competència

 1.  La llei aplicable

a) Font

b) Normes de conflicte

 

 1.   La sostracció internacional de menors

a) Font

b) Definició de trasllat il·lícit

c) Objectiu dels instruments en matèria de sostracció internacional de menors

d) Cooperació d’autoritats

e) Procediment judicial de retorn

f) Fase posterior a la denegació del retorn

3.4. El divorci i les conseqüències del divorci

 1. Fonts
 2.  La dissolució del vincle conjugal

a) La competència d’autoritats

b) La llei aplicable

3.  La responsabilitat parental

4. Els aliments

a) La competència d’autoritats

b) La llei aplicable

5. El règim econòmic matrimonial

a) Competència d’autoritats

b) Llei aplicable

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes teòriques requereixen l’estudi previ i autònom dels materials que es faciliten via Campus Virtual i la consulta d’algun dels manuals que es recomanen.

L’alumnat ha de plantejar els dubtes i comentaris al fòrum de l’assignatura i a les classes el professor respondrà a les qüestions i els aspectes essencials o a aquells que tinguin més dificultat.

Les classes pràctiques inclouen diversos tipus d’activitats (per ex. casos pràctics, comentaris de jurisprudència, elaboració d’esquemes, lectures especificades i les recensions corresponents) relacionades amb les qüestions  teòriques prèviament estudiades. Aquestes activitats s’han de preparar abans de la classe per tal de donar lloc al diàleg i el debat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada comporta el seguiment regular de les diverses activitats del curs. Per tant, requereix l’assistència regular a classe i la participació en les activitats descrites. En concret, si els estudiants no presenten cap activitat avaluable, o si han presentat alguna activitat però han abandonat el procés d’avaluació continuada sense completar-lo, la qualificació és la mitjana ponderada prevista en aquest pla docent, entenent que han obtingut un 0 en les activitats que no han presentat.

Es fan dues activitats avaluables. La primera activitat consisteix en una prova tipus test, que es farà a classe utilitzant l’eina qüestionari del Campus Virtual. La segona consisteix en la resolució d’un cas pràctic en què es permet la consulta dels textos legislatius.

En la nota final de l’avaluació continuada, les dues activitats avaluables compten un 50 %, el test té un valor del 20 % i la resolució del cas un 30 %.

Per superar l’avaluació continuada és imprescindible aprovar la prova de síntesi. La matèria que hi entra és tota la definida en el programa que consta en aquest pla docent. La prova de síntesi té dues parts. La primera consisteix en un test, amb un valor corresponent al 50 % de la qualificació, que es farà fent servir l’eina qüestionari del Campus Virtual. La segona part de la prova de síntesi és la resolució d’un cas pràctic. La qualificació d’aquest cas pràctic representa el 50 % de la nota de la prova de síntesi. En aquesta segona part de la prova es poden consultar els textos legislatius.

En règim d’avaluació continuada, l’assignatura s’avalua a partir dels percentatges següents: 20 % de la primera activitat avaluable, 30 % de la segona, i 50 % de la prova de síntesi; és un requisit per aprovar l’assignatura aprovar la prova de síntesi.

D’altra banda, l’apartat 9 de les Directrius acadèmiques i docents per als graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (aprovades el 31 de maig de 2016) s’aplica en el sentit que el professorat pot millorar la qualificació final de les activitats avaluables fins a un 10 % de la nota final obtinguda a partir d’altres evidències d’aprenentatge. Es valora especialment la qualitat de les intervencions a les classes teòriques i pràctiques.

La prova de reavaluació és la mateixa que s’estableix per als estudiants d’avaluació única (infra).

 

Avaluació única

Avaluació única, grups d’estudi orientat i final de carrera
Segueixen el règim d’avaluació única els estudiants dels grups ordinaris que optin per aquesta modalitat d’avaluació. Només es poden acollir a l’avaluació única els estudiants que ho hagin demanat formalment mitjançant l’aplicatiu de la Facultat i dins del termini establert per la Facultat. L’avaluació única està especialment prevista per als alumnes que no assisteixin regularment a classe.

Segueixen el règim d’avaluació única tots els estudiants del GEO i els estudiants de final de carrera. A més, també s’aplica als estudiants en règim d’avaluació continuada que es presentin a la reavaluació.

La prova d’avaluació única consisteix en un test amb un valor corresponent al 50 % de la qualificació de la prova. Es farà fent servir l’eina qüestionari del Campus Virtual. La segona part de la prova consisteix en la resolució d’un cas pràctic. La qualificació d’aquest cas pràctic representa l’altre 50 % de la qualificació. En aquesta segona part de la prova es poden consultar els textos legislatius.

D’acord amb allò que disposen les Directrius acadèmiques i docents per als graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona es recorden als estudiants les clàusules següents:

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o  lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

La còpia o el plagi en qualsevol activitat o prova final o de síntesi, així com la utilització o   la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la   qualificació de zero (suspens) en la qualificació final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació.