Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Procediments i Sistema Tributari

Codi de l'assignatura: 362460

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Maria Tovillas Moran

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

90

 

-  Teoria

No presencial

 

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

68

Aprenentatge autònom

67

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que l’alumnat hagi cursat abans l’assignatura Dret Financer i Tributari.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En acabar el curs l’alumnat ha de:

— Conèixer els principis bàsics i el règim jurídic aplicable als procediments d’aplicació del sistema tributari espanyol (procediments de gestió; de comprovació i inspecció; de recaptació, i de revisió).

— Conèixer l’estructura bàsica del sistema tributari espanyol i el sistema de repartiment dels tributs entre els diversos nivells d’administracions territorials.

— Conèixer els aspectes fonamentals (fet imposable, exempcions, subjectes passius, base imposable, sistema de gestió) de les figures principals del sistema tributari que afecten la persona física (impostos sobre la renda de les persones físiques; sobre la renda de no residents; sobre successions i donacions; sobre el patrimoni, i sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats).

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar i utilitzar adequadament les normes que afecten la regulació dels procediments tributaris.

— Identificar les diferents figures del sistema tributari espanyol i els diferents nivells de l’Administració als quals correspon recaptar-les.

— Identificar i interpretar les normes reguladores dels elements essencials (fet imposable, exempcions, subjectes passius, base imposable) dels tributs principals que afecten les persones físiques i conèixer la interpretació que n’ha fet la jurisprudència i la doctrina administrativa i acadèmica.

— Determinar quin o quins són els impostos que entren en joc en un determinat supòsit de fet que afecta la persona física. Per exemple: l’obtenció d’un ingrés, la transmissió d’un dret o un bé, l’adquisició de béns patrimonials per successió o l’adquisició de béns patrimonials per actes entre vius.

— Determinar quins són els elements estructurals del tribut que entren en joc en un determinat supòsit de fet. Per exemple: l’aplicació d’una exempció o no, l’admissió d’una despesa com a deduïble o no, el compliment de les condicions perquè resulti aplicable una determinada deducció fiscal o no, l’existència de l’obligació de practicar una autoliquidació o no.

— Seleccionar quins són els mitjans més adients per actualitzar el coneixement de les normes de contingut tributari.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sistema tributari espanyol

1.1. Sistema tributari estatal, autonòmic i local

1.2. Figures tributàries

1.3. Finançament de les comunitats autònomes: règim general i règims forals

2. Tributació de la persona física

2.1. Impost sobre la renda de les persones físiques

2.2. Impost sobre la renda de no residents

2.3. Impost sobre el patrimoni

2.4. Impost sobre successions i donacions

2.5. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

2.6. Impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica i impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

3. Procediments tributaris

3.1. Dret tributari formal

3.2. Procediments de gestió

3.3. Procediments de comprovació i inspecció

3.4. Procediments de recaptació

3.5. Procediments de revisió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El primer quadrimestre del curs 2021-2022 s’inicia el dia 15 de setembre i s’acaba el dia 23 de desembre de 2021.

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

El professorat ha de garantir un horari d’atenció a l’alumnat, al marge del seu horari de classes. Aquesta atenció a l’alumnat es pot fer de manera presencial o virtual.

 

Metodologia en el grup d’estudi orientat

Els grups d’estudi orientat (GEO) tenen algunes característiques pròpies i diferents de la resta de grups ordinaris dels graus de la Facultat. Els GEO, en la mesura possible, acullen l’alumnat de segona matrícula i programen menys hores de docència presencial. Cada grup pot tenir un màxim de 120 alumnes.

S’ha previst un grup d’estudi orientat per al segon semestre.

Els GEO tenen una mitjana de presencialitat inferior a la resta de grups. El règim de presencialitat del GEO és el següent:

— Classes presencials teoricopràctiques de dues hores a la setmana.

— Quatre hores d’avaluació única (dues hores a mig semestre + dues hores al final del semestre).

— Total presencialitat: 30 hores en el semestre.

 

La metodologia docent dels GEO és la següent:

 La docència es porta a terme combinant un ús intensiu del Campus Virtual i les sessions presencials setmanals.

 El Campus Virtual és l’espai en què el professorat proporciona i distribueix materials docents i es comunica amb l’alumnat (mitjançant els taulers de notícies i la recepció de correus i consultes). El Campus Virtual conté una estructura en lliçons o blocs temàtics, coincidents o vinculats amb els del pla docent o el programa de l’assignatura. En cadascun dels blocs temàtics hi ha disponible material docent i bibliografia bàsica de referència per preparar l’assignatura.

 Les sessions presencials setmanals han d’alternar sessions teòriques i sessions pràctiques en la proporció que decideixi el professorat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació general
Per al grup que no és d’estudi orientat, l’avaluació de l’assignatura admet dues modalitats: l’avaluació continuada o l’avaluació única (examen final), a elecció dels alumnes. Per defecte, s’entén que els estudiants opten pel sistema d’avaluació continuada. Si no s’hi volen acollir, han de presentar la sol·licitud corresponent en els terminis que la Facultat estableix.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).
 
 

Avaluació continuada

En el sistema d’avaluació continuada la valoració de la feina de l’alumnat es duu a terme tenint en compte els paràmetres següents:

— Activitats d’avaluació continuada: 60 %. Durant el curs es fan tres o quatre activitats d’avaluació continuada. Si es programen tres activitats d’avaluació, cadascuna representa el 20 % de la nota final. Si es programen quatre activitats d’avaluació, cadascuna representa el 15 % de la nota final. Aquestes activitats són obligatòries per als alumnes d’avaluació continuada.

— Prova de síntesi: 40 %. Al final del semestre es fa una prova de síntesi, escrita i de contingut teoricopràctic, sobre tota la matèria treballada durant el curs. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que tingui assignat.

El professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professorat en faci permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables, especialment quan la qualificació final d’activitat d’avaluació continuada i prova de síntesi és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior.  

En els casos en què els estudiants no hagin sol·licitat l’avaluació única i romanguin, per tant, en el règim d’avaluació continuada, si no han presentat cap activitat avaluable ni han fet la prova de síntesi reben la qualificació de no presentat (NP). Si han presentat alguna activitat avaluable, però han abandonat el procés d’avaluació continuada sense completar-lo, la qualificació és la mitjana ponderada prevista en el pla docent, entenent que han obtingut un zero en les activitats que no han presentat.

Per obtenir una qualificació favorable d’avaluació continuada és imprescindible haver fet totes les activitats obligatòries que assenyala el pla docent i la prova de síntesi corresponent.

En el primer quadrimestre del curs 2021-2022 l’avaluació es pot programar de manera no presencial i/o no presencial per a les proves de l’avaluació continuada que es facin durant el quadrimestre.

La prova de síntesi i la de reavaluació es faran de manera  presencial, excepte que hi hagi modificacions derivades de l’evolució de les circumstàncies sanitàries.

 

Reavaluació

Dins del marc d’una convocatòria ordinària única hi ha la possibilitat de reavaluació en l’avaluació continuada i en l’única si no s’ha superat l’assignatura.

La reavaluació exigeix que els estudiants hagin estat avaluats prèviament i exclou els casos en què la qualificació sigui de no presentat".

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient dels estudiants.

 

Avaluació única

Els alumnes que hagin presentat la sol·licitud d’avaluació única dins dels terminis establerts per la Facultat de Dret han de dur a terme un examen teoricopràctic en què s’avaluen els coneixements assolits en relació amb el contingut del programa. L’examen és escrit, sobre el conjunt de la matèria treballada durant el curs.

L’avaluacióprova d’avaluació única i la de reavaluació de l’avaluació única també es faran de manera presencial, excepte que hi hagi modificacions derivades de l’evolució de les circumstàncies sanitàries.

 

Avaluació del grup d’estudi orientat

Tots els alumnes del grup d’estudi orientat segueixen el règim d’avaluació única. El programa del docent ha de detallar el sistema d’avaluació única.

 

Reavaluació

En el marc d’una convocatòria ordinària única hi ha la possibilitat de reavaluació en l’avaluació continuada i en l’única si no s’ha aprovat l’assignatura.

La reavaluació exigeix que els estudiants hagin estat avaluats prèviament i exclou els casos en què la qualificació sigui de no presentat".

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient dels estudiants.

 

Final de carrera

L’examen de final de carrera és un examen teòric de quatre preguntes de resposta de desenvolupament.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALONSO GONZÁLEZ, L.M., CASANELLAS CHUECOS, M. y TOVILLAS MORÁN, J.M.: Lecciones de Derecho Financiero y Tributario, Editorial Atelier, Barcelona, última edició.  Enllaç

  Última edició

COLLADO YURRITA, M.A., ALONSO GONZÁLEZ, L.M. y MORENO GONZÁLEZ, S. (Dir.), Manual de Derecho Tributario, Editorial Atelier, Barcelona, última edició.  Enllaç

  Última edició

MALVÁREZ PASCUAL, L.; RAMÍREZ GÓMEZ, S.; SÁNCHEZ PINO, A.J. Lecciones del sistema fiscal español. Madrid : Tecnos, última edició.  Enllaç

  Última edició

MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO,C., CASADO OLLERO, G. y TEJERIZO LÓPEZ, J.M. Curso de Derecho Financiero y Tributario, Editorial Tecnos, Madrid, última edició.

MARTÍN QUERALT, J., TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; Manual de Derecho Tributario: parte especial, Editorial Aranzadi, Pamplona, última edició.

PÉREZ ROYO, F. (Dir.): Curso de Derecho Tributario: parte especial; Editorial Tecnos, Madrid, última edició.

Pàgina web

Noticias jurídicas. < http://www.noticias.juridicas.com >

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. < http://www.gencat.net/diari/ >

Asociación Española de Asesores Fiscales. < http://www.aedaf.es >

Difusión jurídica. < http://www.difusionjuridica.es >

Fiscal comunicación. < http://www.fiscalcomunicacion.es >

El Fisco. < http://www.elfisco.com >

www.fiscalmania.es. < http://www.fiscalmania.es >

Agencia Tributaria. < http://www.aeat.es >

Westlaw Aranzadi. < http://www.westlaw.es >

Boletín Oficial del Estado. < http://www.boe.es >