Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de l'Empresa i del Mercat

Codi de l'assignatura: 362466

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Gomez Trinidad

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura. Amb tot, es planifica suposant que l’estudiant segueix regularment la seqüència d’assignatures prevista en el pla d’estudis.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Utilitzar adequadament les fonts de coneixement en l'àmbit jurídic: legals, doctrinals i jurisprudencials.

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

   -

Identificar la dimensió jurídica de les relacions humanes i socials i valorar-ne les implicacions en els diferents àmbits de l'ordenació.

   -

Capacitat d'interpretar les normes jurídiques segons les regles pròpies de cada àmbit del dret i d'aplicar-les als conflictes socials corresponents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Examinar adequadament nous supòsits teòrics i pràctics en l’àmbit del dret mercantil aplicant-hit els criteris rellevants per apreciar-ne els problemes jurídics.

— Conèixer i comprendre els fonaments del dret de l’empresa i del mercat dins el dret mercantil, reflexionar-hi i discernir-ne els diferents conceptes generals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’evolució històrica del concepte i les fonts del dret mercantil

2. L’organització patrimonial de l’empresa. L’empresa com a objecte de tràfic jurídic

3. La llibertat d’empresa i la protecció del consumidor: la propietat industrial (invencions industrials i signes distintius) i el dret de la competència (defensa de la competència, competència deslleial i publicitat il·lícita)

4. La titularitat de l’empresa i l’organització personal de l’empresari: l’empresari individual i els auxiliars i col·laboradors de l’empresari. La responsabilitat de l’empresari

5. L’estatut jurídic de l’empresari: la publicitat registral mercantil i els deures de documentació i comptabilitat de l’empresari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es programen 60 hores de sessions de docència per a l’exposició i el debat amb els estudiants dels continguts de la matèria i dels problemes que planteja la concepció teòrica i l’aplicació pràctica de la matèria.

El programa de cada grup determina la metodologia que seguirà.

El programa de cada grup determina la successió temporal i la combinació concreta de l’estudi de temes generals o supòsits específics i casos pràctics, i s’hi pot preveure l’organització en seminaris reduïts. Com a mínim un terç d’aquestes hores de docència es dedica al desenvolupament i a la revisió de les activitats encarregades als estudiants d’acord amb la programació prevista. Les metodologies docents són diverses per atendre la diversitat dels estudiants, per potenciar-ne les capacitats diferents i facilitar-los aprenentatges inclusius quant a la perspectiva de gènere.

Els estudiants s’han de preparar la participació a les sessions de docència i fer, quan se’ls demani, treballs programats específicament, amb les fonts d’informació bàsica i amb els materials que se’ls facilitin o se’ls encarregui de trobar suplementàriament. Aquesta activitat es considera, en general, treball autònom de l’alumnat.

La programació de cada grup pot determinar-ne el caràcter dirigit, amb tasques concretes que s’hagin d’acomplir, i organitzar un seguiment i un suport individual.

Període de precaució sanitària

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

Les activitats de les hores presencials poden consistir en explicacions d’alguns conceptes o algun contingut del programa que siguin especialment difícils o complexos; introducció als temes o blocs temàtics de l’assignatura; pràctiques, activitats, comentari de lectures, resolució de dubtes, etc.

La resta d’hores classe no presencial, el seguiment de l’assignatura es farà per mitjà de la publicació d’apunts i presentacions al Campus Virtual; classes per videoconferència, sincròniques o asincròniques; presentacions en PowerPoint amb gravació, o sense, d’àudio o de vídeo; publicació de vídeos externs no enregistrats pel docent; treballs en grup per seguir els temes; fòrums per a dubtes i seguiment de la matèria, etc.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tots els estudiants estan, per defecte, en règim d’avaluació continuada (AC), excepte els que sol·licitin formalment el d’avaluació única (AU).

El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada, en què es considera com a evidència avaluadora tota l’activitat formativa que duu a terme l’alumnat, segons la pauta proposada en la programació de cada grup i les previsions que s’hi fan sobre la formalització i el retorn amb el docent. Aquestes activitats poden proposar anàlisis pràctiques i teòriques, suposar desenvolupaments descriptius i conceptuals o incloure diferents tipus de treballs escrits, presentacions orals i debats o posades en comú amb altres estudiants. I poden referir-se a lectures predeterminades, matèries a estudiar de manera dirigida o autònoma, i casos a discutir o resoldre. La programació de cada grup en determina el nombre i la tipologia, i la consideració independent o conjunta, successiva o progressiva per a la qualificació final de l’alumnat. Els enunciats i els contextos de les activitats proposades vetllen perquè les respostes que se n’esperen no resultin discriminatòries per motiu de gènere.

Per obtenir una qualificació favorable d’avaluació continuada és imprescindible haver fet totes les activitats obligatòries. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que se li assigni.

Amb independència del sistema d’avaluació que se segueixi, per considerar superada una assignatura s’ha d’obtenir una qualificació final mínima de 5.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

En tots els grups d’AC l’assistència és obligatòria. Es preveu que l’avaluació final sigui presencial.

 

GRUP M-1

AC: Tres activitats, cadascuna consisteix en la resolució d’un cas, i ponderen el 50 % de la nota final. La prova de síntesi compta el 50 % restant i és de la mateixa tipologia.

AU: Una activitat de la mateixa tipologia que les del sistema d’AC.

Tutories: presencials, demanat cita, o virtuals.

GRUP M-2

Aquest grup segueix un model de docència híbrida amb presencialitat reduïda d’una part del grup en setmanes alternes.

Aquest grup segueix una metodologia docent mixta, que consisteix en sessions teòriques combinades amb activitats de ludificació. Tots els alumnes que optin pel sistema d’avaluació continuada han de participar obligatòriament en les activitats ludificades, per la qual cosa l’assistència a classe és obligatòria d’acord amb les indicacions respecte a la docència híbrida que implica presencialitat reduïda d’una part del grup en setmanes alternes.

AC: Els alumnes que optin per l’avaluació continuada fan tres tipus d’activitats avaluables durant el curs (60 % de la nota final) i una prova de síntesi de caràcter teoricopràctic que representa el 40 % de la nota. Les activitats avaluables consisteixen en:

Una primera activitat que consisteix en la participació en diferents jocs, que poden ser grupals o individuals segons la planificació que s’estableixi en el Campus Virtual, que es fan en el decurs de les sessions expositives. La puntuació que s’obtingui en aquests jocs compta un 20 % de la nota final (aquesta puntuació és graduada, des d’un mínim d’un punt per assistència i participació fins a un màxim de deu punts en el cas que l’alumne sigui el guanyador de més jocs).

Dues activitats individuals, que consisteixen en una prova teoricopràctica, i que compten un 20 % de la nota final cadascuna.

AU: Aquests alumnes fan una única prova de caràcter teoricopràctic.

Tutories: presencials, demanat cita, o virtuals.

 

GRUPS M-3 I M-4 Grups d’innovació docent
 
Sistema d’aprenentatge basat en equips, TBL (Team based learning), i aprenentatge basat en projectes, PBL (Project based learning).

Primer bloc (TBL)

El TBL té una part de treball individual i una part de treball en grup.

En treball individual, l’estudiant ha de llegir i revisar els materials proposats pel professor.

En el treball col·lectiu es treballa una activitat d’aplicació. Aquesta activitat consisteix en un supòsit de fet amb preguntes i possibles respostes. El grup d’estudiants ha de decidir quina és la millor opció. Aquesta elecció s’ha d’argumentar amb els coneixements adquirits i allò que s’ha estudiat.

L’activitat d’aplicació és objecte d’avaluació com a nota grupal i té una valoració d’un 25 % de la nota final.

Al llarg del curs hi ha vuit activitats d’aplicació.

Segon bloc (PBL)

Els estudiants, organitzats en equips, treballen fora de l’aula el projecte indicat pel professor. El projecte descriu una determinada situació, que comporta que els estudiants hagin de dur a terme un conjunt d’activitats per treballar en grup i per analitzar i treballar temes relacionats amb la matèria estudiada.

S’han dissenyat dos projectes.

Els projectes són objecte d’avaluació com a nota grupal i tenen un valor del 40 %.

La nota final s’estructura de la manera següent:

  • Activitat d’aplicació: 25 %
  • Projectes: 40 %La prova de síntesi té un valor del 30 % i consta únicament d’un test.

Si les condicions sanitàries no permeten fer la prova de manera presencial, en comptes del test la prova constarà d’un cas pràctic amb preguntes.

El 5 % restant de la nota final el professor l’atorga segons considera l’activitat de l’estudiant.

Tutories

Tutories

M3: Tutories presencials.

M4:  Tutories presencials, amb cita demanada prèviament, o virtuals.

AU: Aquests grups no tenen l’opció d’avaluació única.

GRUP M-5

Alumnes d’avaluació única: prova final (100 %).

Alumnes d’avaluació continuada: D’una a tres proves d’avaluació durant el curs (45 %) + prova d’avaluació final o síntesi (45 %) + assistència participativa i dues pràctiques múltiples (10 %).

Tant les proves d’avaluació continuada com la prova final es faran de manera presencial o virtual, segons permetin les disposicions sanitàries. Les activitats pràctiques es faran presencialment o virtualment, segons permetin les disposicions sanitàries. L’assistència participativa s’avalua tant en les activitats presencials com en les virtuals.

Sempre que sigui possible, totes les activitats es faran preferentment de manera presencial.

Tutories: presencials, demanat cita, o virtuals.

GRUP T-1

Sempre que sigui possible la docència serà presencial, i només serà virtual si les condicions sanitàries o la normativa obliguen a aquesta modalitat.

AC: Es fan dues o tres proves al llarg del curs, que poden consistir en test, preguntes teòriques, resolució d’un cas pràctic, o un treball i ponència grupal sobre els epígrafs o continguts impartits. La valoració global d¿aquestes proves representa el 50 %  de la nota final.

La prova final representa el 50 % de la nota final, i consta de tres parts: Test;  preguntes teòriques i cas pràctic.

AU: L’alumne que opti pel sistema d’AU n’haurà de justificar el motiu (no poder assistir a les classes presencials, motius laborals, etc.).

Prova única de tres parts: Test, que representa el 20% de la nota; preguntes teòriques, que representen el 50 % de la nota; i cas pràctic, que representa el 30 % de la nota.

Tutoria: horaris que s’han de concertar (preferentment abans de les classes presencials) demanant cita per correu electrònic.

GRUP T-2

Avaluació continuada: tres activitats, que consisteixen en la resolució d’un cas i que compten el 50 % de la nota final, i la prova de síntesi, que compta el 50 % restant i és de la mateixa tipologia.

Avaluació única: una activitat de la mateixa tipologia que les del sistema d’AC. 

Tutories: presencials, amb cita concertada prèviament, o virtuals.

GRUP D’ESTUDI ORIENTAT O-5

Sistema d’avaluació
  • 10 % participació en els fòrums creats per a cada bloc temàtic (tant formulant preguntes com contestant les dels companys)
  • 40 % examen parcial alliberador de matèria
  • 50 % examen final


Els exàmens són de tipus test.
A les classes s’hi expliquen els conceptes bàsics i s’hi resolen dubtes.
Les tutories seran una hora abans de la classe. Les tutories personalitzades s’han de demanar prèviament per correu electrònic, i poden ser mitjançant videoconferència si per qüestions sanitàries no es poden fer presencialment.


Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada (en el cas del grup M2 només es poden reavaluar les activitats individuals) o de l’avaluació única que no hagi estat superada; l’examen de reavaluació té la mateixa estructura i forma que la prova de síntesi de cada grup.
 
La reavaluació exigeix que els estudiants hagin estat avaluats, i exclou aquells casos en què la qualificació sigui no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareix a l’expedient dels estudiants, sens perjudici que el professor hi pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge.

Final de carrera

Els alumnes de final de carrera han de superar una prova única de caràcter teòric o teoricopràctic, que serà virtual o presencial segons la situació sanitària.

 

Avaluació única

Vegeu l’apartat anterior.