Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de Societats

Codi de l'assignatura: 362467

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rafael Guasch Martorell

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha cap prerequisit per cursar aquesta assignatura, tot i que se suposa que l’estudiant segueix regularment la seqüència d’assignatures prevista en el pla d’estudis.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Utilitzar adequadament les fonts de coneixement en l'àmbit jurídic: legals, doctrinals i jurisprudencials.

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

   -

Identificar la dimensió jurídica de les relacions humanes i socials i valorar-ne les implicacions en els diferents àmbits de l'ordenació.

   -

Capacitat d'interpretar les normes jurídiques segons les regles pròpies de cada àmbit del dret i d'aplicar-les als conflictes socials corresponents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Examinar adequadament nous supòsits teòrics i pràctics de l’àmbit del dret mercantil aplicant-hi els criteris rellevants per apreciar-ne correctament el problema jurídic.

— Conèixer i comprendre els fonaments del dret de societats dins el dret mercantil, reflexionar-hi i discernir-ne els conceptes generals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’empresari persona jurídica: tipologies societàries

2. El contracte de societat i les societats personalistes

3. Les societats de capital: societat anònima; societat de responsabilitat limitada; societat comanditària per accions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura comprèn seixanta hores de sessions presencials d’exposició a càrrec del docent i de debat amb els estudiants sobre els continguts de la matèria i els problemes que planteja aquesta en la concepció teòrica i en l’aplicació pràctica. El programa de cada grup determina la successió en el temps i la combinació concreta de l’estudi de matèries generals o de supòsits específics i casos pràctics, i pot preveure’n l’organització en seminaris reduïts. Com a mínim un terç d’aquestes hores de docència presencial s’ha de dedicar al desenvolupament i a la revisió de les activitats que els estudiants han de dur a terme segons la programació prevista. Les metodologies docents són diverses per atendre la diversitat de qui estudia, potenciar-ne les capacitats diferents i facilitar aprenentatges inclusius quant a la perspectiva de gènere.

Els alumnes han de preparar la participació en les sessions presencials i, quan escaigui, presentar treballs programats específicament amb l’ajuda de les fonts d’informació bàsica i els materials que se’ls faciliten o que se’ls encarrega trobar de manera complementària. Això, en general, es considera treball autònom de l’estudiant, però la programació de cada grup pot determinar que sigui treball dirigit a partir de tasques concretes que s’han de fer, i organitzar-ne un seguiment i un suport individual o en grup a través de les tutories.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tots els estudiants estan, per defecte, en règim d’avaluació continuada (AC), excepte els que sol·licitin formalment el d’avaluació única (AU).

El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada, en què es considera com a evidència avaluadora tota l’activitat formativa que duu a terme l’estudiant, segons la pauta proposada en la programació de cada grup i les previsions que s’hi fan sobre la formalització i el retorn amb el professorat. Aquestes activitats poden proposar anàlisis pràctiques i teòriques, desenvolupaments descriptius i conceptuals, o incloure diferents tipus de treballs escrits, presentacions orals i debats o posades en comú amb altres estudiants. També es poden referir a lectures predeterminades, temes que s’han d’estudiar de manera dirigida o autònoma, i casos per discutir o per resoldre. La programació de cada grup en determina el nombre i la tipologia, i la consideració independent o conjunta, successiva o progressiva per a la qualificació final de l’estudiant. Els enunciats i els contextos de les activitats proposades vetllen perquè les respostes que se n’esperen no siguin discriminatòries per motiu de gènere.

Per obtenir una qualificació favorable d’avaluació continuada és imprescindible haver fet totes les activitats obligatòries. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que se li assigni.

Amb independència del sistema d’avaluació seguit per l’estudiant, per considerar superada una assignatura s’ha d’obtenir una qualificació final mínima de 5.

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

El professor pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

En tots els grups d’AC, l’assistència és obligatòria.

 M2

AC: tres activitats grupals (40 % de la nota final), de confecció d’estatuts d’una SA i una SRL; modalitats de finançament; responsabilitat dels administradors. Es valora amb un 10 % la participació activa a classe. La prova de síntesi compta el 50 % restant i consisteix en una prova teòrica oral.

AU: prova teòrica oral.

Grup M3 (anglès)

Avaluació continuada: quatre activitats i un examen final. Per aprovar l’assignatura s’han de fer totes les activitats i aprovar l’examen final. L’assistència és obligatòria.

L’examen final, que consisteix en un examen escrit de redacció amb una pregunta de resposta llarga i tres preguntes de resposta curta, representa el 50 % de la nota final. Les activitats representen el 50 % restant. Aquestes activitats són les següents:

— Primera activitat (10 %): escriure una ressenya (resum i comentari crític) d’un text legal.

— Segona activitat (10 %): resolució d’un cas pràctic.

— Tercera activitat (10 %): resolució d’un cas pràctic.

— Quarta activitat (10 %): redacció d’un diccionari de dret d’empreses (anglès / castellà).

— Participació a classe (10 %).

Avaluació única: consisteix en un examen escrit de redacció amb dues preguntes de resposta llarga i tres preguntes de resposta curta.

Reavaluació: examen únic, que consisteix en un examen escrit de redacció amb dues preguntes de resposta llarga i tres preguntes de resposta curta.

Grups M1, M4, M5 i T2. Grups d’innovació docent. Sistema d’aprenentatge basat en equips.

AC: Activitats d’AC (60 %), que consisteixen en l’elaboració d’una carpeta d’aprenentatge. La prova de síntesi, que és un test d’elecció múltiple amb o sense justificació, computa el 40 % restant. Per aprovar l’assignatura s’han d’aprovar tant les activitats d’AC com la prova de síntesi.

AU: aquests grups no tenen opció d’avaluació única.

T1

AC: tres activitats, que consisteixen en la resolució d’un cas, i que ponderen el 50 % de la nota final. La prova de síntesi compta el 50 % restant i respon a la mateixa tipologia.

AU: una activitat de la mateixa tipologia que el sistema d’AC.
 

GEO

El grup d’estudi orientat té una hora a la setmana de disponibilitat en línia, una hora abans de l’hora de classe.

AU: 10 % participació en els blocs temàtics; 40 % prova parcial, alliberadora, de tipus test; 50 % prova final de tipus test.

Tutories: presencials, amb cita concertada prèviament, o virtuals.

 Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no hagi estat superada. La prova de reavaluació té la mateixa estructura que la prova de síntesi de cada grup. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat i exclou els casos en què la qualificació sigui de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que cada docent hi pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge.

Final de carrera

Els alumnes de final de carrera han de superar una prova única de caràcter teòric o teoricopràctic.

Període de precaució sanitària.

Es preveu que durant el curs 2021-2022 hi hagi una precaució sanitària especial. Les sessions programades de docència són presencials, però l’assistència a l’ aula pot quedar limitada per als estudiants, amb l’assistència en setmanes alternes, segons les indicacions de la Universitat de Barcelona i de la Facultat.

 

Avaluació única

Vegeu l’apartat anterior.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

És indispensable utilitzar un recull actualitzat degudament del Codi de comerç i de les lleis mercantils complementàries. Per bé que la programació específica de cada grup pot afegir altres indicacions, l’estudiant sempre pot preparar la matèria amb una edició actualitzada (si és possible, de l’any en curs) d’algun dels manuals següents:

Codi de comerç i lleis mercantils complementàries  Enllaç

BROSETA, M. Manual de derecho mercantil. Tecnos.  Enllaç

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (coord.). Lecciones derecho mercantil. Tecnos.  Enllaç

MENÉNDEZ, A. (dir.). Lecciones de derecho mercantil. Aranzadi.  Enllaç

SÁNCHEZ CALERO, F.; SÁNCHEZ-CALERO, J. Instituciones de derecho mercantil. Thomson Aranzadi.  Enllaç

URÍA, R.; MENÉNDEZ, A. Lecciones de derecho mercantil. Aranzadi.  Enllaç

VICENT, F. Introducción al derecho mercantil. Tirant lo Blanch.  Enllaç