Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Drets Reals

Codi de l'assignatura: 362507

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Miriam Anderson

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 9

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

90

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

90

Treball tutelat/dirigit

65

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

Atès el fraccionament de la disciplina al llarg dels diversos cursos del grau, no s’ha de perdre de vista la perspectiva del dret civil com a conjunt sistemàtic que estudia la persona (centre de gravetat de la disciplina), les obligacions i els contractes, les coses i les maneres d’adquirir-les, la família i la successió hereditària.

En aquest sentit, convé respectar l’ordre de les diverses assignatures que componen el dret civil per copsar-ne la coherència interna, per la qual cosa és recomanable, tot i que no sigui obligatori, haver cursat i superat les assignatures següents: Dret Romà, Dret Civil de la Persona i Dret d’Obligacions i Contractes.


Altres recomanacions

Es considera bàsic saber utilitzar els recursos bibliogràfics i informàtics —bases de dades jurídiques—, als quals l’alumnat pot accedir mitjançant les biblioteques de la Universitat de Barcelona, i tenir destresa en l’ús del Campus Virtual.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Utilitzar adequadament les fonts de coneixement en l'àmbit jurídic: legals, doctrinals i jurisprudencials.

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

   -

Identificar la dimensió jurídica de les relacions humanes i socials i valorar-ne les implicacions en els diferents àmbits de l'ordenació.

   -

Capacitat d'interpretar les normes jurídiques segons les regles pròpies de cada àmbit del dret i d'aplicar-les als conflictes socials corresponents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer, aprendre i utilitzar els conceptes bàsics que configuren els drets reals dins del marc general del dret civil patrimonial.

— Conèixer el mecanisme d’adquisició i de transmissió dels drets reals.

— Conèixer la disciplina ordinària i constitucional de la propietat privada.

— Conèixer la disciplina ordinària i constitucional dels anomenats drets reals limitats.

— Conèixer els mecanismes d’aparença i de publicitat dels drets reals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber identificar i relacionar les institucions jurídiques estudiades i aplicar els coneixements teòrics adquirits a supòsits de fet extrets de la realitat.

— Consultar i utilitzar les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).

— Llegir, interpretar i redactar textos jurídics de manera fonamentada.

— Aprendre a argumentar jurídicament.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Saber treballar individualment i en grup.

— Autoorganitzar-se el treball i l’estudi.

— Fer avaluació crítica del coneixement.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La possessió i els drets reals en general

1.1. La possessió

1.2. El dret real en general

1.3. L’adquisició i l’extinció dels drets reals

1.4. La publicitat dels drets reals

2. El dret de propietat

2.1. La propietat en general: concepte, efectes sobre l’objecte i restriccions

2.2. Els títols adquisitius exclusius del dret de propietat

2.3. La protecció del dret de propietat: l’acció reivindicatòria i l’acció negatòria

2.4. La propietat temporal

2.5. Les situacions de cotitularitat. La comunitat oridinària pro indiviso. La mitgeria. La propietat compartida

2.6. Els règims jurídics immobiliaris

3. Els drets reals limitats

3.1. L’usdefruit

3.2. Els drets d’ús, d’habitació i d’aprofitament parcial

3.3. Els drets superficiaris

3.4. El dret de cens

3.5. Les servituds

3.6. Els drets d’adquisició

3.7. Els drets reals de garantia

            — El dret de retenció, la penyora i l’anticresi

            — La hipoteca immobiliària

            — La hipoteca mobiliària

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura comprèn una part teòrica important, amb la finalitat que l’alumnat adquireixi els coneixements legals imprescindibles sobre la matèria. Partint d’això, la preparació de l’assignatura requereix, a més, l’estudi individual de l’alumnat en les hores de treball autònom. L’estudi de casos i la resolució d’exercicis i problemes plantejats pel docent tenen com a finalitat que els estudiants aprenguin a aplicar la llei i els coneixements relacionats amb el contingut de l’assignatura a situacions reals que es poden produir en la pràctica.

El treball presencial, l’autònom i el dirigit s’articulen a partir de classes magistrals o expositives, classes teoricopràctiques i treball tutoritzat.

Quant als grups d’estudi orientat, les pautes metodològiques són les següents:

— La docència es duu a terme combinant l’ús intensiu del Campus Virtual i les sessions presencials setmanals.

— El Campus Virtual és l’espai en què el docent proporciona i distribueix materials docents i es comunica amb els estudiants.

— Les sessions presencials setmanals alternen sessions teòriques i pràctiques, i serveixen per seguir, de manera sintètica i orientadora, el temari de l’assignatura; i també poden servir per resoldre dubtes.

— El professorat té un horari de tutoria, indicat en el Campus Virtual, per resoldre els dubtes dels estudiants.

En el moment de preparar aquest pla docent, les indicacions de l’equip de govern de la Facultat apunten a un model de docència híbrida per a les assignatures de tercer curs del grau. Per tant s’haurà de combinar la docència presencial amb la virtual, i fer servir els recursos que ofereix el Campus Virtual, d’acord amb les indicacions del docent responsable de cada grup. En funció dels criteris d’aforament, el docent responsable de cada grup estableix les directrius metodològiques de les classes presencials. Si per qualsevol circumstància la situació mèdica del docent responsable del grup fa impossible o no aconsellable la docència virtual amb presencialitat reduïda a l’aula, el grup s’impartirà íntegrament de manera virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Disposicions aplicables a l’avaluació continuada de tots els grups:

— Correcció lingüística. L’exercici d’avaluació continuada o de síntesi que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti .

— La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria o prova de síntesi, o la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb un 0) a l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, ja que desvirtua l’autoria de l’exercici.

Grup M-1

a) Tres proves avaluables. Total un 50 % de la nota final.

Totes les proves es faran exclusivament a través de Campus Virtual. 

La primera i segona prova avaluable compten un 15 % de la nota final.

La tercera prova avaluable compta un 20 % de la nota final.

b) La implicació i la motivació, un 10 % de la nota final. 

c) La prova de síntesi compta un 40 % de la nota final i consta de dues parts:

Un examen tipus test sobre el programa (50 % de la nota de la prova de síntesi). 

Un examen oral de tot el programa (100 % o 50 % de la nota de la prova de síntesi) L’alumne que hagi superat amb almenys un 6 cadascuna de les tres proves d’avaluació, no haurà de fer l’examen tipus test i, per tant, l’examen oral ponderarà el 100 % de la nota de la prova de síntesi.

La nota final serà la suma de les anteriors, segons el percentatge corresponent.

Revaluació

La prova de revaluació és exactament igual que la prova de síntesi, i només es pot fer si s’ha fet la prova de síntesi i no s’ha superat. 

La nota serà la suma de:

Examen tipus test sobre el programa (50 % de la nota de la prova de síntesi).

Examen oral de tot el programa (50 % de la nota de la prova de síntesi).

La prova de síntesi compta un 100 % de la nota final.

Matrícula d’honor

Per a l’obtenció de la matrícula d’honor s’exigeix una prova oral addicional.

Grups M-2 i M-4

El 50 % de la nota final, per als alumnes que segueixin l’avaluació continuada, és la mitjana de la nota obtinguda en tres proves que es duen a terme al llarg del curs, amb el mateix valor cadascuna. Si la docència no pot ser presencial, les proves es faran a través del Campus Virtual. L’altre 50 % de la nota correspon a la prova de síntesi. Igual que en el cas anterior, si la situació sanitària ho permet es farà de manera presencial, i si no és possible es farà a través del Campus Virtual. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi.

La reavaluació consisteix en una prova de les mateixes característiques que la prova de síntesi. Per presentar-se a la reavaluació cal haver-se  presentat a l’avaluació.

Grup M-3

L’avaluació continuada comprèn tres proves avaluables i la prova de síntesi:

— Dues proves de tipus test, o de preguntes de resposta curta, no alliberadores. L’objectiu d’aquestes proves és l’autoavaluació o la verificació del nivell i ritme individual de seguiment per part de l’alumne. Superar-les no elimina matèria ni redueix el contingut avaluable de la resta de proves. Cada prova té un valor del 10 % de la nota final i no requereix una nota mínima per continuar l’avaluació continuada.

— Una prova escrita de desenvolupament de continguts del programa, que té un valor del 30 % de la nota final de l’assignatura. Per continuar l’avaluació continuada, la nota mínima ha de ser de 4.

— La prova de síntesi, que té un valor del 50 % de la nota final de l’assignatura. La prova de síntesi és escrita i consta de dues parts:

1. Desenvolupament de continguts del programa, dels temes que no van ser objecte de la prova parcial anterior.

2. Resolució d’un o més casos pràctics referits a tot el contingut del programa. En aquesta part de l’examen, l’alumne pot utilitzar textos legals, manuals i monografies.

D’acord amb els criteris generals de la Facultat, per aprovar l’assignatura s’ha d’aprovar la prova de síntesi.

Totes les proves s’anuncien amb l’antelació suficient, i s’especifica la matèria objecte d’avaluació i la mecànica de l’examen. Atès que la matèria del curs la imparteixen dos docents diferents, s’ha d’aprovar la part corresponent a cadascun per tal de superar qualsevol prova.

Si l’estudiant no fa cap de les proves, rep la qualificació final de no presentat (NP). Si ha fet alguna prova avaluable, però no completa el procés d’avaluació continuada, la qualificació és la mitjana ponderada prevista en aquest pla docent, entenent que ha obtingut la qualificació de zero (0) en les proves que no ha fet.

Reavaluació

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació. La reavaluació exigeix que els estudiants hagin estat avaluats prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. La qualificació obtinguda a la reavaluació és la nota definitiva que consta a l’expedient de l’alumne.

En la prova de reavaluació s’avalua tot el contingut del programa de l’assignatura, amb els mateixos criteris que en l’examen de l’avaluació única.

Grup M-5

La nota final en el règim d’avaluació continuada s’obté a partir de les evidències següents:

— Assistència i participació a les classes (10 %)

— Presentació en grup, amb suport gràfic, d’un tema relacionat amb el programa que indicarà la professora (15 %)

— Portafolis digital personal (conjunt d’evidències del procés d’aprenentatge de l’alumne al llarg del curs) i entrevista amb la professora (40 % de la nota final)

— Qüestionari sobre el temari (35 %)

La reavaluació consisteix en un qüestionari sobre el programa.

Grup T-1

La nota final és la que resulta de dues activitats avaluables (cadascuna compta el 25 %, i en conjunt representen el 50 % de la nota final) i la prova de síntesi (que compta el 50% de la nota final): 

Activitat 1: prova de tipus test justificat (20 % de la nota final). 

Activitat 2: prova que consisteix en la resposta a cinc preguntes de resposta breu (20 % de la nota final).

Activitat 3: resolució d’un cas pràctic (10 % de la nota final).

Prova de síntesi: prova de preguntes de tipus test amb resposta justificada i dues preguntes (50 % de la nota final). 

Les activitats avaluables i la prova de síntesi són escrites. Si es deixa de fer alguna activitat s’entén que la nota d’aquella activitat és zero. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi. Si els estudiants no fan cap activitat avaluable ni tampoc la prova de síntesi, obtenen la qualificació de no presentat. 

Els alumnes que tinguin una qualificació final de suspens poden presentar-se a la revaluació. La qualificació obtinguda a la prova de revaluació és la qualificació que apareixerà a l’expedient de l’estudiant. Queden exclosos de la revaluació aquells alumnes que tinguin una qualificació de no presentat. 

A l’hora de fixar la nota final es poden tenir en compte, eventualment, altres tipus d’evidències d’aprenentatge i l’assistència activa a classe per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda. 

Grup T-2

La qualificació en el règim d’avaluació continuada s’obté a partir de tres activitats avaluables i una prova de síntesi. La primera activitat avaluable consisteix en un qüestionari amb preguntes de resposta múltiple i/o de resposta raonada a partir d’un supòsit pràctic i pondera el 10 % de la nota. La segona activitat avaluable, que computa el 25 % de la nota, consisteix en un qüestionari amb preguntes de resposta múltiple i té la consideració d’examen parcial. La tercera activitat avaluable té el mateix format que la primera i pondera el 15 % de la nota. Si es deixa de fer alguna activitat, el percentatge de la nota corresponent és zero.

La prova de síntesi, de concepció global, compta el 50 % de la nota final i comprèn tots els temes del programa. Consisteix en una prova oral. Per tal de superar l’assignatura és imprescindible presentar-se i superar la prova de síntesi.

El docent pot decidir millorar la nota a partir d’altres evidències d’aprenentatge diferents de la prova de síntesi i de les activitats d’avaluació continuada.

La prova de reavaluació consisteix en un examen oral. Les professores responsables del grup es reserven la possibilitat d’incrementar la nota de la prova de reavaluació si els resultats de les activitats d’avaluació continuada superen el 7 sobre 10 de mitjana. Per tal d’aplicar l’increment, que no pot superar els 2 punts sobre 10, és necessari haver aprovat la prova de reavaluació. La reavaluació exigeix que els alumnes hagin estat prèviament avaluats i exclou els casos en què la qualificació sigui de no presentat. La qualificació obtinguda a la reavaluació és la nota definitiva que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

En el programa de l’assignatura s’indica quines activitats avaluables es duen a terme de manera virtual i quines de manera presencial, sens perjudici dels canvis que pugui comportar l’evolució de la situació sanitària.

 

Avaluació única

Disposicions aplicables a l’avaluació única de tots els grups:

— Correcció lingüística. Aquella activitat o prova que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti .

— La còpia o el plagi en qualsevol activitat o prova, o la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb un 0) a l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, ja que desvirtua l’autoria de l’exercici.

Grup M-1

L’avaluació consta de dues parts:

— Examen tipus test del programa (70 % de la nota de la prova de síntesi).

— Examen oral de tot el programa (30 % de la nota de la prova de síntesi).

La prova de síntesi compta un 100 % de la nota final.

Revaluació

La revaluació és exactament igual que la prova final, i només s’hi poden presentar els alumnes que hagin fet la prova final i no l’hagin superat.

— Examen tipus test del programa (70 % de la nota de la prova de síntesi).

— Examen oral de tot el programa (30 % de la nota de la prova de síntesi).

La prova de síntesi compta un 100 % de la nota final.

Grups M-2 i M-4

L’avaluació única consisteix en una prova de les mateixes característiques que la prova de síntesi. Per presentar-se a la reavaluació cal haver estat avaluat prèviament i haver suspès.

Grup M-3

L’avaluació única es fa a partir d’un examen escrit que comprèn tot el contingut del programa de l’assignatura. L’examen consta de dues parts:

1. Desenvolupament de continguts del programa.

2. La resolució d’un o més casos pràctics referits a tot el contingut del programa. En aquesta part de l’examen, l’alumne pot utilitzar textos legals, manuals i monografies.

Reavaluació

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació. La reavaluació exigeix que els estudiants hagin estat avaluats prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. La qualificació obtinguda a la reavaluació és la nota definitiva que consta a l’expedient de l’alumne.

La prova de reavaluació avalua tot el contingut del programa de l’assignatura, amb els mateixos criteris que en l’examen de l’avaluació única.

Grup M-5

L’examen d’avaluació única consisteix a desenvolupar per escrit preguntes sobre el programa.

La reavaluació consisteix en un qüestionari sobre el temari.

Grup T-1

Els alumnes que ho sol·licitin dins el període corresponent es poden acollir al règim excepcional d’avaluació única, en el qual l’avaluació consta dels elements següents:

Una prova individual ( 20 % de la nota final) que consisteix en la preparació per escrit d’un dels punts del temari de l’assignatura. 

Una prova final de síntesi (80 % de la nota final) amb preguntes tipus test i/o teòriques en què s’ha de desenvolupar la resposta, i un o diversos casos pràctics amb preguntes.

Les indicacions concretes de cada prova s’exposen a classe en les primeres sessions del curs i també es pengen al Campus Virtual. 

Grup T-2

La prova d’avaluació única, que representa el 100 % de la nota, comprèn tot el programa de l’assignatura. Consisteix en una prova oral.

La prova de reavaluació té el mateix format i valor que la d’avaluació. La reavaluació exigeix que els alumnes hagin estat prèviament avaluats i exclou casos en què la qualificació sigui de no presentat. La qualificació obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva que consti a l’expedient de l’estudiant.

En el programa de l’assignatura s’indica quines activitats avaluables es duen a terme de manera virtual i quines de manera presencial, sens perjudici dels canvis que pugui comportar l’evolució de la situació sanitària.

Grup d’estudi orientat

L’avaluació única comprèn un examen parcial, que allibera matèria, i l’examen final. Els dos exàmens són per escrit.

— Examen parcial de desenvolupament de continguts del programa (30 % de la nota final de l’assignatura).

— Examen final. Per als alumnes que hagin aprovat l’examen parcial, l’examen final té un valor del 70 % de la nota final de l’assignatura. Consta de dues parts:

1. Desenvolupament de continguts del programa. Els alumnes que hagin aprovat l’examen parcial només s’examinen dels temes que no hi van entrar.

2. Resolució d’un o més casos pràctics referits a tot el contingut del programa. En aquesta part de l’examen, l’alumne pot utilitzar textos legals, manuals i monografies.

Reavaluació

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en l’avaluació única poden fer una prova de reavaluació. La reavaluació exigeix que els estudiants hagin estat avaluats prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. La qualificació obtinguda a la reavaluació és la nota definitiva que constarà a l’expedient de l’alumne.

La prova de reavaluació avalua tot el contingut del programa de l’assignatura, i no es conserva la nota de cap dels exàmens anterios. La prova consisteix en un examen escrit de desenvolupament de continguts del programa. No hi ha examen pràctic.

Final de carrera

L’examen de final de carrera és un examen escrit de desenvolupament de continguts teòrics del programa. No hi ha examen pràctic.

 

 

Altres continguts

 

Cal fer servir els textos legals actualitzats següents:

— El Codi civil de Catalunya, especialment el llibre V, i lleis complementàries.
— El Codi civil espanyol i la legislació complementària.
— La Llei hipotecària i el seu reglament.