Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Organitzaciˇ d'Empreses

Codi de l'assignatura: 362569

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Alejandro Sevy Elias

Departament: Departament d'Empresa

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Recomanacions

 

— Tenir uns coneixements bàsics del sistema econòmic.

— Tenir una bona predisposició a enfrontar-se a qüestions matemàtiques, encara que no cagui tenir un bon nivell de matemàtiques.


Altres recomanacions

— Tenir un cert esperit empresarial i emprenedor.

 

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anÓlisi, de sÝntesi, de visions globals i d'aplicaciˇ dels coneixements a la prÓctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciˇ a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

ConŔixer l'estructura i funcionament de l'empresa i saber aplicar les tŔcniques de valoraciˇ dels resultats i de l'organitzaciˇ del treball.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assolir els coneixements bàsics per organitzar i dirigir una empresa.

Revisar els cinc camps de l’actuació empresarial: les relacions de l’empresa amb l’entorn, els costos, l’avaluació de les inversions, la direcció i les activitats comercials.

Assolir les bases i els coneixements necessaris per a la recerca de solucions a l’empresa, que permetin fer front a l’actuació professional i oferir les possibilitats per conduir una empresa en acabar els estudis.

Tenir present la perspectiva de gènere tant a l’hora d’organitzar i dirigir una empresa com en l’actuació professional i empresarial.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. L’empresa, el sistema econ˛mic i la figura de l’empresari

1.1. Conceptes bàsics de l’economia. El principi d’economicitat

1.2. L’empresa com a realitat econòmica i social

1.3. La direcció de l’empresa

1.4. Consideracions generals i concepte d’entorn

2. La dimensiˇ empresarial

2.1. Consideracions generals i concepte de dimensió empresarial

2.2. Costos fixos, costos variables i punt mort de l’empresa

2.3. Dimensió empresarial i economies d’escala

2.4. Casos pràctics

3. Les inversions empresarials

3.1. El concepte d’inversió des del punt de vista empresarial. Tipus d’inversions

3.2. El càlcul d’economicitat dels projectes d’inversió: conceptes i càlculs monetaris

3.3. Mètodes estàtics i dinàmics per al càlcul de l’economicitat dels projectes d’inversió

3.4. Casos pràctics

4. └rea financera de l’empresa. Les fonts de finanšament de l’empresa

4.1. Concepte de finançament. La funció financera de l’empresa

4.2. Els comptes anuals

4.3. El cicle d’explotació de l’empresa

4.4. Classes i recursos financers. Les fonts de finançament de l’empresa

4.5. Casos pràctics

5. L’activitat comercial de l’empresa

5.1. El concepte de màrqueting. L’estudi de mercat. L’estudi del consumidor

5.2. Les variables del màrqueting

5.3. L’estudi del producte. Tipus, cicles i polítiques de producte

5.4. Canals de distribució, polítiques de preus i tècniques de comunicació

5.5. Disseny, execució i control d’un pla de màrqueting

5.6. Casos pràctics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura segueix una metodologia en la qual l’estudiant és el subjecte actiu dins del seu procés d’aprenentatge.

La metodologia combina les classes magistrals amb el mètode de resolució de casos, amb temes de discussió i amb classes interactives entre el professorat i l’alumnat.

Per a un seguiment correcte de l’assignatura, es pot consultar el material publicat en el Campus Virtual i la bibliografia recomanada.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

L’avaluació de l’assignatura en règim d’avaluació continuada consta de:

a) Tres activitats avaluables obligatòries, en les dates que estableixi el professor, que representen el 50 % de la nota final. La primera activitat avaluable té un format de prova de tipus test (15 %); la segona consisteix en exercicis pràctics (30 %), i la tercera és l’assistència i la participació en una presentació (5 %).

b) Una prova final, teoricopràctica, que representa l’altre 50 % de la nota. És obligatori superar aquesta prova per tenir en compte la qualificació de les tres activitats avaluables. Aquesta prova de síntesi està formada per preguntes de tipus test de tots els blocs de l’assignatura.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfics, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti.

Reavaluació

Els estudiants que no superin l’assignatura poden optar a la reavaluació.

En el cas de la reavaluació, la qualificació obtinguda a la prova final serà la que constarà a l’expedient de l’alumne. És a dir, l’examen de reavaluació de l’avaluació continuada té un valor del 100 %.

El professor pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge segons el que estableixen les Directrius acadèmiques i docents per als graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (aprovades el 31 de maig de 2016).

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes poden optar per l’avaluació única, que consisteix en un únic examen final teòric i pràctic que representa el 100 % de la nota final.

L’examen està format per preguntes de tipus test de tots els blocs de l’assignatura i exercicis pràctics.

Reavaluació

Els estudiants suspesos en el règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació només si prèviament han estat avaluats. Queden exclosos de la reavaluació els casos de no presentat.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfics, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

Els alumnes matriculats d’aquesta assignatura en convocatòria extraordinària de final de carrera han de superar un examen teòric i pràctic que representa el 100 % de la nota final. L’examen està format per preguntes de tipus test i exercicis pràctics.