Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a l'Economia

Codi de l'assignatura: 362571

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Fernandez Carracedo

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per al seguiment d’aquesta assignatura no s’exigeixen coneixements previs de la matèria.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer els fonaments de l'economia, del mercat de treball i les polítiques d'ocupació, i la seva incidència en les organitzacions.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Atès que es tracta d’un curs d’introducció a l’economia, l’objectiu general consisteix a assolir i analitzar determinats coneixements generals, bàsics i necessaris sobre l’activitat econòmica i, en especial, sobre la dimensió econòmica de la realitat que ens envolta. Com a objectius més concrets, es poden enumerar els següents:
— Adquirir els coneixements de base econòmica suficients per poder assimilar els conceptes jurídics i sociopolítics relacionats amb les tasques que ha de dur a terme un graduat en Relacions Laborals.
— Adquirir els elements de l’anàlisi econòmica necessaris per entendre la funcionalitat dels conceptes que s’utilitzen en altres matèries d’aquest ensenyament en els àmbits de l’organització empresarial i de la gestió de recursos humans.
— Aprendre a interpretar i valorar críticament les dades relatives a l’estructura i conjuntura econòmica d’un territori determinat. Conèixer els principals indicadors econòmics d’un determinat espai econòmic i poder-los entendre comparativament.
— Dominar el llenguatge específic de l’anàlisi econòmica i desenvolupar una estructura intel·lectual reflexiva i crítica que permeti conèixer conceptualment la matèria i l’aplicabilitat que té, tot tenint en compte la perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: concepte i mètode en economia

*  1.1 L’economia i les ciències socials
1.2 Economia positiva versus economia normativa
1.3 Diferències entre microeconomia i macroeconomia
1.4 Els instruments de l’economia
1.5 Els agents econòmics
1.6 L’escassetat i els béns econòmics
1.7 Els problemes centrals de tot sistema econòmic
1.8 El cost d’oportunitat
1.9 La corba de possibilitats de producció: aplicacions

2. El mercat i el sistema de preus

*  2.1 Concepte de «mercat»: la demanda i l’oferta
2.2 El mercat com a mecanisme d’assignació de recursos
2.3 L’equilibri de mercat
2.4 Desplaçaments de la demanda i de l’oferta

3. Aplicacions de l’anàlisi de l’oferta i la demanda

*  3.1 Concepte de «mercat»: la demanda i l’oferta
3.2 El mercat com a mecanisme d’assignació de recursos
3.3 L’equilibri de mercat
3.4 Desplaçaments de la demanda i de l’oferta

4. L’empresa: funció de producció i costos

*  4.1 L’organització de l’empresa: els drets de propietat i els tipus d’organització empresarial
4.2 El finançament de l’empresa
4.3 Benefici comptable i benefici econòmic
4.4 La funció de producció
4.5 La funció de costos
4.6 Cost total, mitjà i marginal
4.7 Variacions dels costos a curt termini i a llarg termini
4.8 Les corbes d’oferta de l’empresa i del mercat a curt termini i a llarg termini

5. Estructures de mercat. Competència perfecta i competència imperfecta

*  5.1 Els supòsits de la competència perfecta
5.2 L’empresa en competència perfecta i la decisió de produir
5.3 L’equilibri del mercat i les lleis d’oferta i demanda
5.4 Els mercats de competència imperfecta

6. El monopoli

*  6.1 El monopoli
6.2 L’equilibri en el monopoli
6.3 El monopoli i la discriminació de preus
6.4 El monopoli natural
6.5 Monopoli versus competència perfecta

7. Magnituds i variables econòmiques

*  7.1 Producció intermèdia, producció final i valor afegit
7.2 La comptabilitat nacional
7.3 Macromagnituds i interpretació de les variables econòmiques
7.4 Identitat macroeconòmica bàsica
7.5 Els principals objectius macroeconòmics
7.6 Ocupació i atur
7.7 Preus i inflació

8. Renda nacional, demanda agregada i política fiscal

*  8.1 Consum i inversió
8.2 La determinació de la renda nacional d’equilibri
8.3 El multiplicador de la inversió
8.4 El pes del sector públic en l’economia
8.5 El pressupost públic
8.6 Teoria i utilització de la política fiscal

9. Economia monetària i política monetària

*  9.1 Evolució, naturalesa i funcions del diner
9.2 Oferta monetària i patrons monetaris
9.3 El Banc Central Europeu (BCE) i la base monetària
9.4 Sistema bancari i creació de diner
9.5 Altres intermediaris financers (no monetaris)
9.6 La demanda de diner
9.7 Diner, interès i renda nacional
9.8 La política monetària: objectius i instruments
9.9 La política monetària europea

10. Economia internacional i integració econòmica

*  10.1 La internacionalització de l’economia
10.2 La balança de pagaments
10.3 Tipus de canvi: fix i flexible
10.4 La determinació del tipus de canvi: el Fons Monetari Internacional (FMI), la Unió Monetària Europea (UME) i l’euro, el G8, etc.
10.5 Els processos d’integració econòmica: la Unió Europea (UE)
10.6 Altres acords regionals de lliure comerç

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Se segueix una metodologia basada en el treball continuat dels estudiants i que consta de les activitats següents:

Sessions presencials de caràcter teòric i pràctic. S’hi presenten els continguts bàsics dels diferents temes del programa i sobre els quals cal treballar, a partir dels materials facilitats i de les indicacions del professorat. Per preparar cada tema del programa, els alumnes disposen del material publicat als llibres de la bibliografia i a la documentació complementària pertinent: arxius audiovisuals, presentacions, articles de premsa o de revistes especialitzades, estadístiques, enllaços a webs institucionals, etc. Sobre la base d’aquest material –que l’alumne ha de preparar prèviament–, les sessions presencials permeten treballar en la resolució de dubtes i dificultats, la concreció de l’esquema argumental i dels conceptes bàsics de cada tema i l’aplicació més concreta de la informació addicional disponible.

Treball personal dirigit. L’aprenentatge es basa, fonamentalment, en el treball personal que l’alumnat ha de dur a terme a partir de les indicacions del professorat responsable de l’assignatura i dels materials indicats.

Exercicis o pràctiques avaluables i proves parcials. En el sistema d’avaluació continuada, al llarg del curs es duen a terme diversos exercicis o pràctiques avaluables amb l’objectiu de facilitar la comprensió de la matèria i estimular el treball continuat i progressiu dels estudiants. Les pràctiques avaluables computen en la qualificació final segons les pautes que s’especifiquen a l’apartat d’avaluació.

Tutories personalitzades. Els alumnes es poden trobar amb el docent responsable per resoldre dubtes concrets que entorpeixin el treball personal programat o per buscar l’orientació necessària. Les tutories es fan en uns horaris establerts que cada docent fa públics.

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aspectes generals
Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no  presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

En principi, les activitats avaluables són tres o quatre. El docent n’ha de comunicar el nombre als estudiants, a classe i al Campus Virtual, i també com es calcula la qualificació segons el nombre d’activitats d’avaluació continuada.

Si la situació sanitària en els mesos dels curs ho permet, i el professor d’algun dels grups ho vol, els exàmens d’avaluació continuada, d’avaluació única i de final de carrera es podrien fer de manera presencial.

Avaluació continuada

L’avaluació continuada, que és l’opció recomanada per als alumnes que estudien regularment i poden assistir a les classes presencials, es basa en les activitats obligatòries següents:

1. En principi, tres activitats d’aplicació sobre aspectes teòrics i pràctics explicats. Preferentment, les activitats són tests de 15-20 preguntes, si bé el docent pot introduir-hi algun altre tipus de pràctica (en aquest cas, s’ha d’indicar a l’inici de curs). Si el docent vol fer més activitats, es consideren les tres millors notes. En conjunt, les tres millors notes aporten el 60 % de la nota final de l’assignatura. Sempre que s’hagin de dur a terme activitats, el professorat ho anunciarà amb antelació.

2. Una prova de síntesi al final del curs sobre tot el contingut del programa amb preguntes en què s’ha de desenvolupar la resposta. Consta d’un test i de preguntes complementàries. Aquesta prova representa el 40 % de la nota final de l’assignatura.

En resum, el còmput per a la prova final és el següent:

— Activitat o test parcial 1: 20 %

— Activitat o test parcial 2: 20 %

— Activitat o test parcial 3: 20 %

— Prova de síntesi: 40 %

Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir una qualificació global mínima de 5 punts sobre 10 i s’ha d’aprovar la prova de síntesi.

Reavaluació de l’avaluació continuada

La reavaluació és per als alumnes suspesos, no per als no presentats. A tots els grups, la reavaluació consisteix en una prova de tipus test i de preguntes complementàries. La qualificació obtinguda en aquesta prova representa el 100 % de la nota final.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Avaluació única i final de carrera
Els estudiants que demanin ser avaluats mitjançant una avaluació única han de fer una prova de síntesi final que permet acreditar que han assolit els objectius (coneixements i habilitats) de l’assignatura. Aquesta prova final inclou preguntes, de què algunes o totes les respostes s’han de desenvolupar, i/o exercicis, que sempre fan referència al conjunt del temari.

L’alumne ha d’obtenir 5 punts sobre 10 per aprovar l’assignatura. La nota obtinguda a la prova d’avaluació única és la nota definitiva. Aquesta prova val el 100 % de la nota final.

Els estudiants que tinguin pendent aquesta assignatura per al final de carrera s’han de presentar a aquesta opció d’avaluació i fer la mateixa prova de síntesi, que té un valor a la qualificació final de l’assignatura del 100 %.

Reavaluació de l’avaluació única

Dins del marc d’una única convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació única no superada. La reavaluació exigeix haver estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

Els estudiants que hagin suspès en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació de l’avaluació única si prèviament han estat avaluats. Com s’ha assenyalat anteriorment, s’exclouen de la reavaluació els casos de no presentat.

L’alumne ha d’obtenir 5 punts sobre 10 per aprovar l’assignatura. La nota obtinguda a la reavaluació és la nota definitiva. Aquesta prova val el 100 % de la nota final.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).