Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística Aplicada a les Relacions Laborals

Codi de l'assignatura: 362575

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reyes Perez Domingo

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Aquesta és una assignatura de tipus presencial i l’aprenentatge es concreta en les següents activitats:

- Les sessions que imparteix el professorat a l’aula, en la qual s’introdueixen els conceptes bàsics. 

- Les sessions pràctiques, en la qual es consoliden els coneixements adquirits i s’estableixen les pautes per a aplicar els conceptes de manera adequada i obtenir el màxim resultat de les tècniques estadístiques introduïdes. Es treballa a partir de situacions que fan referència a casos reals, es mostra com s’apliquen els diferents conceptes teòrics i es defineixen les opcions més adequades per a cada situació concreta.  Cada vegada es potencia més el treball en equip a l’hora de resoldre els exercicis que es proposen per a consolidar els coneixements. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat per aplicar les tècniques de recerca social qualitatives i quantitatives en les relacions laborals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el conjunt d’eines que permeten la presa de decisions, que comença per la recopilació i l’anàlisi de dades.

 

— Aprendre a diferenciar els principals tipus de dades i variables i les relacions entre dades i variables.

 

— Aprendre a fer l’estimació dels models matemàtics que permetin predir el comportament de variables dependents d’altres magnituds.

 

— Aprendre a interpretar taxes i nombres índex i a treballar-hi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estadística descriptiva unidimensional

1.1. Anàlisi descriptiva d’una variable

1.2. Anàlisi de dades

1.3. Mesures de posició

1.4. Mesures de dispersió

1.5. Mesures de forma

2. Introducció i obtenció de dades estadístiques

2.1. Introducció i anàlisi estadística

2.2. Població i mostra

2.3. Tipus de dades i de variables

3. Estadística descriptiva bidimensional

3.1. Característiques d’una distribució bivariant

3.2. Independència estadística

3.3. Covariabilitat i correlació

3.4. Regressió simple

3.5. Variables qualitatives

3.6. Taules de contingència

4. 5. Taxes i Números Indexis

*  Taxes i Números Indexis

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura és presencial, i l’aprenentatge es concreta en les sessions del professorat a l’aula, en les quals s’introdueixen els conceptes bàsics, i en les activitats pràctiques.

Si la situació sociosanitari impedís la docència presencial, les classes serien en línial. En aquest cas, les classes es faran en l’horari previst i els dies establerts, però a través d’una activitat del Campus Virtual que es generarà per a cada sessió. L’estudiant disposarà de la sessió i del material gravat al Campus.

Les sessions pràctiques consoliden els coneixements adquirits i estableixen les pautes per aplicar els conceptes de manera adequada i obtenint el màxim resultat de les tècniques estadístiques introduïdes. En aquestes sessions es treballa a partir de situacions que es refereixen a casos reals, es mostra com s’apliquen els diferents conceptes teòrics, i es defineixen les opcions més adequades per a cada situació particular. Les sessions es duen a terme indistintament a l’aula d’ensenyament i a l’aula d’informàtica. 

Es pretén ensenyar a treballar en equip, i així estimular la col·laboració entre tots.   La resolució conjunta de qualsevol tema, o problema plantejat.  El treball en equip s’està millorant cada vegada més en aquestes sessions, a l’hora de resoldre els exercicis proposats per consolidar el coneixement. Aquestes sessions han quedat interrompudes per l’actual situació sociosanitària.

Les explicacions a classe són un material important per a la preparació de l’alumnat. Aquestes notes, però, tot i que són útils, no són suficients per adquirir els coneixements necessaris de l’assignatura. Al Campus Virtual es pot consultar tot el material treballat, i també les pràctiques.

Atesa la naturalesa acumulativa de l’assignatura, el contingut s’ha de treballar contínuament (aprenentatge autònom o aprenentatge en grup).

Per tal de millorar els resultats acadèmics, seguim les propostes del projecte RIDMA per promoure la qualitat del professorat, i en particular s’intenta que hi hagi més activitats presencials en grup. Aquestes activitats ja es van fer en cursos anteriors  i, en general, van ser molt ben valorades pels estudiants.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El curs està dissenyat íntegrament amb classes i proves presencials, pero, atesa la situació sociosanitària en cada moment, algunes clases i proves podrien ser no presencials. El professor mantindrà una contínua comunicació amb l’alumnat a través del campus virtual.

Avaluació continuada

L’avaluació continuada és l’opció recomanada per als estudiants que assisteixen regularment a la classe, ja que demana una assistència mínima del 80 %, i es compon de les activitats següents (a i b):

a) Proves d’avaluació de dos nivells: 40 % de la nota final.

  • Primera prova (20 %): es fa a la meitat del curs i inclou els continguts treballats fins a la data de la prova. Estadística descriptiva unidimensional.
  • Segona prova (20 %): es fa a mitjan desembre i inclou els continguts treballats fins a la data de la prova. Estadística descriptiva bidimensional i índexs.


b) Prova de síntesi: 50 % de la nota final.
La prova consisteix en una sèrie de preguntes que permeten valorar la comprensió de tot el temari.

El treball en equip, i el treball de cada alumne en el seu grup de treball, es valoren d’acord amb el projecte RIMDA. A l’inici del curs, durant la presentació, s’explica com s’aplica aquesta innovació docent basada en l’aprenentatge del treball en equip. Els companys d’equip avaluen els altres companys d’aquesta part, que té un pes del 10 % de la nota final. Si per motius sociosanitaris, o d’un altre tipus, no pot desenvolupar-se aquesta part, el 10% s’afegirà a la segona prova d’avaluació continuada, passant a valer un 30% del total.


És imprescindible superar la prova de síntesi per aprovar l’assignatura. Només si el resultat de la prova de síntesi és superior o igual a 4, es tenen en compte les dues proves d’avaluació de nivell.

Els professorat també pot tenir en compte altres evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet quan la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en les activitats del règim d’avaluació continuada.

 

Reavaluació

 

Els estudiants que no es presentin a la prova de síntesi queden exclosos de la revaluació.

Els estudiants amb una nota final de suspens poden tornar a fer la prova de síntesi, el dia i l’hora establerts pel Consell d’Estudis.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la nota final que figurarà a l’expedient, sens perjudici que el docent també hi pugui tenir en compte altres evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant.

Qualsevol exercici d’avaluació contínua o de síntesi, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

En el cas de realitzar-se proves avaluables no presencials, aquestes poden ser acompanyades d’una pregunta oral que permeti comprovar l’efectiva participació de l’estudiant examinat.

La prova de final de carrera tindrà les mateixes característiques que la prova de síntesi o l’examen d’avaluació única..

 

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova escrita final, en la qual s’han de resoldre un conjunt de problemes. Per presentar-se a la prova l’alumnat s’ha d’identificar amb el DNI, passaport o carnet UB.

La prova d’avaluació única coincideix amb la prova de síntesi de l’alumnat d’avaluació continuada, i té un pes del 100 %.

Reavaluació

Només hi ha una convocatòria. Els estudiants que suspenguin aquesta assignatura poden accedir a la reavaluació només si han estat avaluats prèviament. Els estudiants que no s’hagin presentat a l’avaluació queden exclosos de la revaluació.

Qualsevol exercici d’avaluació única o de síntesi, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).