Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de la Prevenció de Riscos Laborals

Codi de l'assignatura: 362584

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Pumar Beltran

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

   -

Conèixer els aspectes tècnics i jurídics de la prevenció de riscos laborals, i saber gestionar les activitats de prevenció.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir coneixements sobre la regulació i el marc jurídic de la prevenció de riscos laborals.
— Identificar les fonts jurídiques de la prevenció de riscos laborals.
— Conèixer el contingut de la Llei de prevenció de riscos laborals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber buscar informació sobre la matèria de prevenció de riscos laborals (fonts d’informació).
— Saber interpretar la Llei de prevenció i la normativa de desenvolupament que inclou.
— Saber aplicar les lleis i normatives a situacions derivades de l’execució de la relació laboral.
— Resoldre problemes treballant en equip.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc 1. Introducció i antecedents de la prevenció de riscos laborals

*  L’objectiu d’aquest bloc és conèixer l’objecte d’estudi de la matèria de la prevenció dels riscos laborals, els antecedents de la legislació positiva i la inspiració política i ideològica que té al llarg del segle XX, com a marc de referència

2. Bloc 2. Fonts legals de la prevenció de riscos laborals

*  L’objectiu d’aquest bloc és conèixer la base legal de la prevenció de riscos laborals, que inclou la normativa d’origen intern i d’origen internacional. Es pretén, d’una banda, analitzar les diferents fonts, de diferent jerarquia i posició en l’ordenament jurídic, i d’una altra, donar una visió de conjunt de la regulació de la matèria

3. Bloc 3. Drets i deures dels subjectes implicats en la prevenció de riscos laborals

*  L’objectiu d’aquest bloc és conèixer i identificar els subjectes amb drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals, i l’actuació i el paper que assumeixen en aquest àmbit tant pel que fa als subjectes públics com privats implicats en la prevenció

4. Bloc 4. Organització de la prevenció de riscos laborals a l’empresa

*  L’objectiu d’aquest bloc és conèixer els diferents models d’organització de la prevenció de riscos laborals a l’empresa que permet la Llei, atenent el nombre de treballadors i la perillositat de l’activitat productiva

5. Bloc 5. Responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals

*  L’objectiu d’aquest bloc és conèixer les conseqüències dels incompliments dels deutors de seguretat i, per tant, amb deures en la prevenció de riscos laborals; és a dir, conèixer les diferents responsabilitats que poden concórrer i els subjectes que han de respondre dels incompliments pel que fa a seguretat i salut

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables. " 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els alumnes que no manifestin la voluntat d’optar per l’avaluació única segueixen en règim d’avaluació continuada. En aquest sentit, tenen un termini de sis setmanes per comunicar formalment que s’acullen a l’avaluació única (el mitjà de comunicació el concreta cada docent en el programa). En qualsevol cas, no es permet que els alumnes passin d’un tipus d’avaluació a un altre, és a dir, si estan seguint l’avaluació continuada obtindran la nota corresponent de les activitats que duguin a terme en aquesta avaluació.

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consisteix a fer al llarg del curs dues proves avaluables de caràcter pràctic (dos casos pràctics) i una prova de síntesi o globalitzadora, de caràcter teòric.

Les activitats avaluables tenen un valor del 50 % de la nota final. La prova de síntesi, que consisteix en un examen teòric (un test), representa l’altre 50 % de la nota final.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

La nota o qualificació final de l’avaluació continuada és la nota mitjana de les activitats avaluables i la prova de síntesi. Ara bé, per poder fer aquesta mitjana s’ha d’haver superat la prova de síntesi. Si l’alumne no ha fet alguna activitat avaluable, obté un 0 en aquesta prova. Si l’estudiant no ha presentat cap activitat avaluable ni ha fet la prova de síntesi rep la qualificació final de no presentat.

A l’hora de fixar la qualificació final, el professorat pot tenir en compte tota mena d’evidències d’aprenentatge, així com l’assistència i la participació activa a classe. Amb aquesta actuació només pot millorar, eventualment, la nota obtinguda, i en cap cas no pot perjudicar la mitjana aritmètica obtinguda amb les proves avaluables d’avaluació continuada i amb la prova de síntesi.

Reavaluació

La reavaluació de l’avaluació continuada consisteix en un examen final que representa el 100 % de la nota final, de manera que la nota final de l’assignatura és l’obtinguda en aquest examen de reavaluació. Només hi ha una convocatòria amb modificació de l’acta única i, per tant, desapareix com a tal la segona convocatòria.

Aquesta prova de reavaluació és igual que l’examen d’avaluació única, és a dir, un examen tipus test i un exercici pràctic. No obstant això, el professorat pot tenir en compte les activitats fetes al llarg del curs i altres evidències d’aprenentatge per millorar la qualificació de l’estudiant. Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat a la convocatòria ordinària i hagin suspès l’assignatura.

 

Avaluació única

Els alumnes que optin expressament per l’avaluació única han de fer un examen que representa el 100 % de la nota final. L’examen consisteix en una prova teoricopràctica, que té l’estructura següent: un cas pràctic i un test.

Es poden presentar a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat a la prova final (no és necessari haver-hi obtingut una qualificació mínima per poder presentar-se a la reavaluació) i l’hagin suspesa.

Examen convocatòria extraordinària de final de carrera

L’examen de final de carrera consisteix en una prova teoricopràctica que té l’estructura següent: resolució d’un cas pràctic i una prova de tipus test.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Manual de prevención de riesgos laborales : seguridad, higiene y salud en el trabajo

Jesus Barceló Fernández (Coord.), José Ignacio García Ninet (Dir.) y Susana Moreno Cáliz (Coord.)

Atelier

Índice

 • ISBN: 9788416652464
 • Páginas: 576
 • Publicación: 25/01/2017

 

  Enllaç

  Aquesta obra és el manual recomanat.

Curso de prevención de riesgos laborales.

Juan López Gandía

Tirant lo Blanch

 • ISBN: 9788491437734
 • Páginas: 409
 • Publicación: 01/03/2017
 • https://www.atelierlibros.es/libros/curso-de-prevencion-de-riesgos-laborales/9788491437734/

Manual de prevención de riesgos laborales.

María José Romero Ródenas

Ediciones Bomarzo

 • ISBN: 9788416608737
 • Páginas: 301
 • Publicación: 15/05/2017

Caminando hacia la prevención efectiva. Guía para la aplicación de herramientas de mejora en la gestión de la seguridad y la salud

Agustín Del Pino Martínez

Centro de Estudios Financieros

 • ISBN: 9788445434222
 • Páginas: 234
 • Publicación: 22/05/2017

Empleos verdes y prevención de riesgos laborales.

Beatriz Agra Viforcos

Tirant lo Blanch

 • ISBN: 9788491435006
 • Páginas: 436
 • Publicación: 23/05/2017

Pàgina web

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo [en línia]. [Consulta: 27 juliol 2012]. Disponible a: http://www.eurofound.europa.eu

  Recull els diferents estudis d’aquesta fundació, entre els quals destaquen les enquestes als treballadors sobre les condicions de treball.

http://www.eurofound.europa.eu/  Enllaç

Espanya. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [en línia]. [Consulta: 27 juliol 2012]. Disponible a: http://www.insht.es/portal/site/Insht

  S’hi pot consultar tota la normativa legal i reglamentària de la matèria, el text complet, així com les guies d’orientació i d’interpretació de la normativa, elaborades pels tècnics de la prevenció d’aquest organisme. Així mateix, recull els enllaços a pàgines web d’organitzacions públiques i privades que actuen en matèria de prevenció de riscos laborals.

http://www.insht.es/portal/site/Insht/  Enllaç

Catalunya. Generalitat. Departament de Treball, Afers Socials i Família [en línia]. [Consulta: 5 juny 2017]. Disponible a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/index.html

  En l’apartat de Seguretat i salut laboral, es poden consultar estadístiques, oferta formativa en prevenció, i la relació d’empreses dedicades a organitzar la prevenció, entre d’altres.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/index.html  Enllaç

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo [en línia]. [Consulta: 27 juliol 2012]. Disponible a: http://agency.osha.eu.int

  Aquesta pàgina centralitza la informació a escala europea comunitària sobre la seguretat i la salut en el treball d’aquest organisme comunitari amb seu a Bilbao.

http://agency.osha.eu.int/  Enllaç

Espanya. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [en línia]. [Consulta: 5 junyl 2017]. Disponible a:https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/home.htm

  En aquesta pàgina web, l’apartat de Salut ambiental i laboral recull els criteris d’actuació dels organismes públics de salut en matèria de prevenció de riscos laborals. Així mateix es publiquen les guies i els protocols d’actuació en matèria de vigilància de la salut.

http://www.msc.es  Enllaç

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) [en línia]. [Consulta: 27 juliol 2012]. Disponible a: http://www.istas.ccoo.es

  Fundació autònoma de caràcter tecnicosindical promoguda per la Confederació Sindical de Comissions Obreres, amb l’objectiu d’impulsar activitats de progrés social per a la millora de les condicions de treball, la protecció del medi ambient i la promoció de la salut dels treballadors en l’àmbit de l’Estat espanyol. Aquesta pàgina web recull diferents estudis i publicacions d’aquest Institut en matèria de seguretat i salut.

http://www.istas.ccoo.es  Enllaç

Organización Internacional del Trabajo (OIT) [en línia]. [Consulta: 27 juliol 2012]. Disponible a: http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

  El contingut d’aquesta pàgina web en matèria de seguretat i salut és molt ampli. S’hi poden consultar els convenis i les recomanacions emanats de l’Assemblea General.

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm  Enllaç

Universitat de Barcelona. Oficina de Seguretat, Salut I Medi Ambient (OSSMA). Seguretat laboral  [en línia]. [Consulta: 27 juliol 2012]. Disponible a: http://www.ub.edu/ossma

  Aquesta pàgina estructura la informació sobre seguretat en el treball, higiene, ergonomia i medi ambient. S’hi poden trobar estudis monogràfics sobre aspectes de la prevenció més rellevants.

http://www.ub.edu/ossma/  Enllaç