Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Règim Jurídic i Econòmic del Tercer Sector

Codi de l'assignatura: 362613

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Isabel Vidal Martinez

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.

 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).  
 • Participar en la gestió i coordinació en els diferents àmbits d’actuació de les empreses i entitats del Tercer Sector. Capacitat per gestionar, administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pràctica pròpia dins l’organització.  
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).  
 •  Elaborar reflexions i treballs d’anàlisi, i també analitzar, prevenir i resoldre problemes en temàtiques vinculades en l’àmbit de les relacions jurídiquesl .  
 • Capacitat per conèixer la realitat jurídica i econòmica de les cooperatives, associacions, fundacions, empreses d’inserció i societats laborals

  

)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Tercer sector i economia social són termes que designen un àmbit empresarial de les societats modernes. Les formes concretes que s’estudien en aquesta assignatura són els diferents tipus de cooperatives, associacions, fundacions, empreses d’inserció i societats laborals. Aquest programa acadèmic té com a objectiu principal ajudar a desenvolupar coneixements jurídics i econòmics i de funcionament de les organitzacions del tercer sector. 

Objectius concrets
— Tenir un coneixement de la realitat jurídica i econòmica de les diferents branques de cooperatives: agràries, de consum, de serveis, de crèdit i de treball associat.
— Tenir un coneixement jurídic i econòmic de les associacions i del seu paper en la societat: agràries, de consum, de serveis, de crèdit i de treball associat.
— Tenir un coneixement jurídic i econòmic de les fundacions i del seu paper en la societat.
— Tenir un coneixement jurídic i econòmic de les societats laborals i de la seva importància social.
— Tenir un coneixement de la realitat jurídica de les empreses d’inserció i de la importància que tenen com a instrument de cohesió social.

Referits a habilitats i destreses
— Conèixer la gestió de govern i el funcionament d’empreses i entitats del tercer sector.
— Aprendre a visualitzar l’existència d’empreses i entitats del tercer sector.

Referits a actituds, valors i normes
Desenvolupar una estructura intel·lectual, reflexiva i crítica pel que fa a les diferents formes organitzatives en un context d’economia de mercat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tercer sector i economia social

*  Tercer sector i economia social: significats i anàlisi comparativa.

2. Cooperativisme

*  Legislació catalana sobre cooperativisme. En especial, tipus de cooperatives: agràries, de consum, de serveis, de crèdit i de treball associat.

3. Societats laborals

*  Règim jurídic de les societats laborals. Orígens i desenvolupament fins a l’actualitat (grandària i activitat econòmica). Casos concrets de funcionament de societats laborals.

4. Empreses d’inserció

*  Llei 27/2002, que regula les empreses d’inserció sociolaboral. Els orígens i l’evolució de les empreses d’inserció. Casos concrets de funcionament d’empreses d’inserció.

5. Fundacions

*  Llei catalana de fundacions. Les diferents modalitats de fundacions. Anàlisi d’un cas concret de fundació.

6. Associacions

*  Llei catalana d’associacions. Els diferents àmbits d’actuació de les associacions. Estudi jurídic i econòmic d’un cas concret d’associació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Tenint en compte que té com a objectiu apropar-se a noves formes organitzatives, aquesta assignatura té un enfocament preferentment descriptiu, en què es fa èmfasi en els trets jurídics i econòmics de les diferents formes organitzatives del tercer sector.

L’assignatura es treballa a partir de quatre tipus d’activitats principals:

1. Sessions teòriques en què s’expliquen els conceptes principals de cada tema i s’exposen els instruments teòrics per analitzar-los. La durada d’aquesta activitat és d’entre dues i quatre hores setmanals.

2. Presentació oral de casos d’empreses i entitats del tercer sector, en els quals cal fer una anàlisi comparativa, en una intervenció oral individual per part de l’estudiant, de dues cooperatives i de dues formes jurídiques diferents d’empreses i entitats del tercer sector estudiades a classe. 

3. Treball dirigit (no presencial), que consisteix en la lectura de les notes tècniques, documentació disponible al Campus Virtual i la bibliografia recomanada, i en l’elaboració dels casos d’empreses i entitats del tercer sector.

4. Treball autònom, que inclou l’estudi de les notes tècniques, la normativa que regula aquestes formes organitzatives, l’assimilació dels continguts de la normativa, la lectura de textos complementaris, l’elaboració dels dos casos d’empreses i el treball grupal d’anàlisi comparativa, així com la preparació per superar l’examen final i les proves d’avaluació continuada.

El treball de l’estudiant en aquesta assignatura es divideix, aproximadament a parts iguals, entre cadascun d’aquests quatre tipus d’activitats, i correspon a una dedicació de quatre hores setmanals.

Al campus virtual de l’assignatura hi ha disponibles dotze notes tècniques que desenvolupen el contingut del curs acadèmic. Aquest material docent es complementa amb altres documents, com ara normativa i estudis de cadascuna de les formes jurídiques que s’estudien i informació estadística.

Les notes tècniques han estat escrites totes elles per una dona i la perspectiva de gènere està present de manera transversal en el conjunt de la metodologia docent.

Aquesta assignatura no té problema per poder-se impartir de manera no presencial mitjançant els recursos tècnics disponibles al Campus Virtual, com ara Zoom o la utilització de l’eina tasca. Si les circumstàncies ho demanen, es pot passar de formació presencial a formació en línia en qualsevol moment.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consisteix en les activitats següents:

a) Dues proves escrites, presencials o en línia segons les circumstàncies. La nota de cada prova escrita representa el 30 % de la nota final. Total: 60 % de la nota final. Si les proves s’han de fer en línia, s’utilitzarà el recurs tècnic tasca disponible al Campus Virtual.

b) Dos treballs d’anàlisi comparativa dels règims jurídics i econòmic d’empreses cooperatives o entitats no lucratives La nota de cada treball representa el 20 % de la nota final. Total 40 %. Els estudiants hauran de presentar aquests estudis en una presentació oral de 10 minuts per a cada estudi de cas. 

c) No haurà prova de síntesi. 

Addicionalment a les activitats avaluables, la professora pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge. Aquesta valoració permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables. 

 

Avaluació única

L’estudiant té la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en les condicions que fixa la normativa de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Els estudiants que no sol·licitin l’avaluació única dins el termini establert segueixen el règim d’avaluació continuada.

La data limit per inscriure’s a l’avaluació única la fixa la Comissió Acadèmica. La data d’avaluació única de l’assignatura la fixa el Consell d’Estudis. El termini per inscriure’s a l’avaluació única és d’un mes i mig comptant a partir de l’inici del quadrimestre d’impartició de l’assignatura. 

La prova d’avaluació única consta de: 

a) Presentació d’un treball d’anàlisi de quatre casos d’empreses o entitats del tercer sector amb formes jurídiques diferents. S’ha de presentar obligatòriament, en el moment de la prova d’avaluació única (40 % de la nota final).

b) Un examen final sobre tot el programa de l’assignatura, que consta de preguntes de resposta curta (60 % de la nota final).

La professora pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals.  
 

Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no hagi estat superada.

El Consell d’Estudis fixa el dia de la prova de reavaluació de l’assignatura.

La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou els casos en què la qualificació sigui de no presentat.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que la professora hi pugui tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

Els criteris d’avaluació de la convocatòria extraordinària de final de carrera són els mateixos que els criteris d’avaluació de l’avaluació única.

Clàusula lingüística

Tant per a l’avaluació continuada com per a l’avaluació única, qualsevol exercici, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Altra bibliografia recomanada:

 • Bryce, H (2017), Financial and Strategic Management for Nonprofit Organizations, fourth Edition, De Gruyter.
 • Enjolras,B. Salamon, L. Sivesind, K. And Zimmer, A. (2018), The Third Sector as a renewable resource for Europe. Concepts, impacts, challenges and opportunities, Palgrave Macmillan, ISBN 978-3-319-71473-8 (eBook).
 • Mitchie, J. Blasi, J and Borzaga, C. (editors) (2017), The Oxford Handbook of Mutual, co- operative, and co-owned, published by Oxford University.

 

 • Seaman, B. And Young, D. (editors) (2018), Handbook of research on nonprofit Economics and Managament, second Edition, Edward Elgar Publishing.
 • Vickers, I. and other autors (2017), Cities, the social economy and inclusive growth: a practice review, published by Joseph Rowntree Foundation
 • Vidal, I. (coord). (2002), El tercer sector i l’economia social a Barcelona, col.lecció Quarderns del Consell Econòmic i Social de Barcelona(CESB). Document disponible en format electrònic en la pàgina web: http://www.bcn.es/cesb/publi/publi.htm
 • Vidal I. (coord), (2002), Llibre Blanc de l’Economia Social a Catalunya, ed. Generalitat de Catalunya, Barcelona.
 • Young, D. Searing, E. and Brewer, C. (editors) (2016), The social enterprise zoo, Edward Elgar.
 • Young, D. (2018), Financing Nonprofits and others social enterprises. A benefits approach, Edward Elgar Publishing, Cheltenham,UK. Northampton,MA USA

  És bibliografia complementària