Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Règim Jurídic de les Administracions Públiques I

Codi de l'assignatura: 362617

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mariola Rodriguez Font

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

44

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per cursar aquesta assignatura cal haver superat la d’Estructures Administratives.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer l'organització i el funcionament de les administracions públiques, a escala nacional i europea, des d'una aproximació jurídica, econòmica i política.

   -

Competència transversal de compromís ètic

Aquesta competència incorpora dues dimensions íntimament relacionades entre si, d’una banda la capacitat de crítica i d’autocrítica, i de l’altra la capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. Es tracta, doncs, d’una competència vinculada a les actituds i els valors.

En un segon nivell de desenvolupament d’aquesta competència, es pretén que els alumnes, en relació amb les actituds i els valors esmentats, siguin capaços de:

— Reconèixer els valors, principis i procediments propis de la professió.

— Identificar els tòpics i les opinions que hi ha sobre la funció social de la professió.

— Fer una reflexió crítica sobre l’exercici professional, tenint en compte les implicacions que pot tenir en el context en què es dugui a terme.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Caracteritzar les relacions entre les administracions públiques i la ciutadania, i també conèixer i comprendre l’abast dels drets dels ciutadans en el si de les esmentades relacions.

— Conèixer i comprendre el concepte, l’estructura i les funcions del procediment administratiu i el règim d’actuació de les persones interessades.

— Conèixer les especificitats de l’administració electrònica relatives a l’acte i el procediment administratiu.

— Saber quines són les formes d’acabament del procediment i el règim jurídic de cadascuna d’aquestes formes, i dominar els aspectes bàsics de la institució del silenci administratiu.

— Comprendre el concepte i el significat de l’acte administratiu, saber-ne identificar les classes i conèixer els aspectes bàsics del seu règim jurídic, especialment els requisits de la seva validesa i eficàcia i l’abast dels privilegis de l’Administració en relació amb aquests actes.

— Conèixer i saber aplicar el règim d’execució forçosa dels actes administratius.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir el vocabulari jurídic específic de la matèria i familiaritzar-se en el maneig d’informes, expedients, decisions i documentació administrativa en general.

— Identificar i aplicar la legislació reguladora dels diferents continguts estudiats i aplicar a aquests continguts la doctrina i la jurisprudència corresponent.

— Redactar documents senzills relacionats amb els diversos temes que són objecte de l’assignatura.

— Resoldre problemes bàsics de legalitat que es plantegin en relació amb els diversos temes que són objecte d’estudi.

— Debatre els coneixements que es vagin assolint al llarg del curs i aplicar-los a la resolució de situacions jurídiques concretes.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Treballar en col·laboració i valorar la importància de les aportacions pròpies.

— Comprendre la importància de les formes, de la bona organització i del compliment dels terminis en l’activitat administrativa, i aplicar-ho a l’hora de dur a terme les activitats que proposi el professorat.

— Adoptar una actitud responsable en l’estudi i l’aprenentatge de l’assignatura i introduir-se en l’assoliment de la competència transversal del compromís ètic, entesa com la capacitat de pensar i d’actuar de manera lliure i socialment responsable, tant en contextos professionals com personals, a partir d’unes actituds i d’uns valors respectuosos amb els drets universals i els valors democràtics.

— Incorporar l’enfocament de la perspectiva de gènere en aquelles parts del temari de l´assignatura en què sigui possible.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El procediment administratiu

1.1. Qüestions generals del procediment administratiu

Concepte, importància i funcions. Distribució de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes i regulació legal. Principis que regeixen el procediment administratiu

1.2. Els subjectes del procediment

El responsable del procediment. Abstenció i recusació. La persona interessada. Els drets de la persona interessada. Capacitat i representació en el procediment administratiu

1.3. Estructura del procediment

Iniciació. Ordenació. Instrucció: els actes d’instrucció. Acabament: les diverses formes d’acabament

1.4.  El temps en el procediment

L’obligació de resoldre i el termini per fer-ho. El silenci administratiu. La caducitat

2. L’ acte administratiu

2.1. Concepte, classes i elements

2.2. La presumpció de validesa dels actes. Els graus d’invalidesa dels actes

La nul·litat, l’anul·labilitat, els actes administratius irregulars i el principi general de conservació dels actes

2.3. L’eficàcia dels actes

El principi general d’executivitat. Supòsits d’eficàcia demorada. La notificació i la publicació. Suspensió de l’eficàcia

2.4. L’execució dels actes administratius

El privilegi d’executorietat. Els mitjans d’execució forçosa. La via de fet de l’Administració

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

La metodologia per impartir l’assignatura combinarà, doncs, sens perjudici de les especificacions que cada docent concreti en el seu programa, la formació presencial i, si és el cas, la no presencial mitjançant algunes de les actuacions següents:

Presencials:

— Sessions de classe perquè el professorat pugui oferir una explicació dels conceptes bàsics del temari de l´assignatura. Resolució d’exercicis o casos pràctics.  

No presencials:

— Publicació, a través del Campus Virtual, de materials de suport a l’estudi, com ara, entre d’altres, esquemes, presentacions o guies; i referència, mitjançant enllaços (o qualsevol altre sistema adequat) a normativa, jurisprudència i lectures complementàries recomanades.

— Si escau, sessions de classe sincrònica a través del Campus Virtual, en format de videoconferència.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

INDICACIONS GENERALS
 

El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada (AC). Tot i això, l’alumnat també pot optar per l’avaluació única (AU) si ho sol·licita expressament en el termini que estableixi la Comissió Acadèmica.

En tot cas, i amb independència del règim d’avaluació, l’avaluació final es farà íntegrament de manera presencial. Ara bé, sempre que així ho decideixi el professorat, es podran programar algunes proves d´avaluació continuada en modalitat en línia. 

 

Avaluació continuada

— Proves periòdiques d’avaluació continuada: dues proves de contingut teoricopràctic amb el mateix valor en el còmput global d’aquesta part avaluable (total 70 %). La modalitat concreta de prova la indica cada professor, amb suficient antelació, d’entre les diferents possibilitats: preguntes i respostes, qüestionaris, resolució de casos, comentaris bibliogràfics, jurisprudencials o legals, etc.

— Prova de síntesi: exercici pràctic que comprèn tots els apartats del programa i que pot tenir la forma esmentada en el paràgraf anterior (total: 30 %).

 

Clàusula 1

El docent de l’assignatura pot fixar exigències d’obtenció d’una determinada puntuació en alguna o en totes les activitats per poder superar l’assignatura.

Clàusula 2

El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i final.

Clàusula 3

Aquell exercici d’avaluació continuada o de síntesi, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Clàusula 4

La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria o a la prova de síntesi, o la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb 0) en l’assignatura.

 

Reavaluació
Per als alumnes que no superin l’assignatura, la reavaluació consisteix a repetir la prova de síntesi. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

 

Avaluació única

L’avaluació única es fa a partir d’una prova que comprèn tot el contingut del temari i que consta de dues parts:

a) La primera part consisteix a respondre a qüestions teòriques mitjançant la modalitat de prova escollida pel professorat i comunicada amb antelació a l’alumnat: preguntes i respostes, qüestionaris, resolució de casos, comentaris bibliogràfics, jurisprudencials o legals, etc. Aquesta part compta un 60 % sobre el total.

b) La segona part consisteix a resoldre un cas pràctic, que pot ser de la manera esmentada en l´apartat anterior, i compta el 40 % restant.

Clàusula 1

S’ha d’obtenir una puntuació mínima de 4 en la primera part per tal d’aplicar aquests percentatges. 

Clàusula 2

Aquell exercici d’avaluació única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Clàusula 3

La còpia o el plagi en la prova d’avaluació única, o la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb 0) en l’assignatura.

Clàusula 4

En el cas que l´òrgan acadèmicament competent decideixi, per les eventuals circumstàncies sanitàries, prorrogar el termini per acollir-se a l´avaluació única, el professorat pot decidir —per a aquells estudiants que havent fet ja les activitats d’avaluació continuada es passin a l’avaluació única— modificar el tipus de prova d’avaluació única, prèvia comunicació als alumnes afectats.

Reavaluació
Els estudiants que hagin suspès l’avaluació única poden optar a la reavaluació si prèviament han estat avaluats; per tant, s’exclouen de la reavaluació els casos de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació serà la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària de final de carrera segueix els mateixos criteris que l´avaluació única.