Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret i Administració de la Unió Europea

Codi de l'assignatura: 362623

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Ortega Gomez

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És necessari que l’assignatura se segueixi amb la versió consolidada i actualitzada del Tractat de la Unió Europea i del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Per tant, ha de ser una versió posterior al desembre de 2009 que contingui les reformes del Tractat de Lisboa.


Requisits

362509 - Dret Constitucional (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Aprofundir en coneixements i tècniques complementàries de la formació general del gestor públic o relatives a àmbits especialitzats de la gestió pública.

   -

Conèixer l'organització i el funcionament de les administracions públiques, a escala nacional i europea, des d'una aproximació jurídica, econòmica i política.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Analitzar la naturalesa i l’especificitat de la Unió Europea (UE) i del seu ordenament jurídic, les competències normatives de la UE, el sistema de fonts del dret de la UE, la seva aplicació i el control judicial dels actes de les institucions, a partir dels textos legals i jurisprudencials.

 — Conèixer el règim jurídic aplicable a la funció pública i a l’Administració de la Unió Europea.

Referits a habilitats, destreses

— Familiaritzar-se amb l’ús del dret de la Unió Europea, incloent-hi els tractats, el dret adoptat per les institucions, la jurisprudència i la seva integració en l’ordenament jurídic espanyol.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La Unió Europea. Origen, objectius, membres i institucions

*  Introducció als fonaments de la Unió Europea i als eixos vertebradors del procés

2. El dret de la Unió Europea

*  Estudi del dret de la UE, incloent-hi el sistema de fonts del dret de la UE i els principis rectors de la seva aplicació en els estats membres

3. L’Administració de la Unió Europea

*  Introducció al dret de la funció pública europea i a la Comissió Europea, institució que assumeix la gestió de les polítiques comunitàries i del pressupost de la UE

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’activitat docent es fonamenta en classes magistrals (teòriques i teoricopràctiques) i en classes pràctiques, i es basa en el manual recomanat de l’assignatura i en els casos pràctics.

Les classes, en circumstàncies normals, són presencials. No obstant això, les circumstàncies poden variar per raons de salut pública. Si la docència presencial a l’aula no és possible, les classes continuarien a través del Campus Virtual i se’n respectaria, en la mesura  possible, l’horari establert.

L’alumnat treballa a partir dels textos legals i de la jurisprudència rellevant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El professorat guia les pràctiques, que tenen caràcter semipresencial, i afavoreix la participació activa dels estudiants.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Hi ha una sola convocatòria, amb dret a reavaluació.

L’avaluació continuada (AC) té en compte totes les activitats dutes a terme durant el curs, ja que l’objectiu d’aquestes activitats és treballar conceptes, habilitats, procediments i actituds. L’AC consta de dues proves escrites parcials (25 % de la nota final) i una prova pràctica (25 %) en el marc de les classes pràctiques, més una prova de síntesi (50 %).

L’assistència a les classes presencials en el marc de l’avaluació continuada és obligatòria, amb una exigència d’assistència de com a mínim el 75 % de les sessions, ja que es considera un requisit per obtenir una qualificació satisfactòria.

Les dues tipologies d’activitats que es tenen en compte per avaluar l’aprenentatge són les següents:

— Els exercicis de control, per escrit, sobre els continguts conceptuals de l’assignatura. Durant el curs se’n fan dos. Les proves es duen a terme segons la planificació anunciada el primer mes del curs i d’acord amb el calendari acadèmic. L’adequació de l’expressió escrita es té en compte en la qualificació dels dos controls, d’acord amb els criteris del docent o responsable.

— Les sessions de pràctiques tenen com a objectiu debatre documents o casos pràctics en sessions presencials conjuntes i, consegüentment, estan destinades a avaluar tots els components de l’aprenentatge. Pel que fa a cadascuna de les pràctiques previstes en la programació de cada grup adaptat, durant la sessió presencial s’indiquen, com a mínim, les tasques prèvies que s’han de dur a terme i els aspectes que cal considerar.

Les classes de pràctiques permeten obtenir una qualificació de conjunt al final de totes les sessions previstes, que permet veure l’evolució i els progressos de cada estudiant. S’hi tenen en compte diversos elements que el docent del grup adaptat ha de valorar, com ara l’assistència a les sessions presencials, la participació activa i significativa en la sessió presencial (incloent-hi la qualitat de l’expressió oral) i la qualitat del treball escrit previ o posterior que s’encarregui (incloent-hi la qualitat de l’expressió escrita).

En el marc de les pràctiques, es treballa la competència d’emprenedoria i creativitat. En aquest sentit, els alumnes han de dissenyar una política de la Unió Europea per als reptes que la UE ha d’afrontar al segle XXI.

Per aprovar l’avaluació continuada s’ha d’obtenir una qualificació mínima d’aprovat a la prova de síntesi (5) i és imprescindible haver fet totes les proves avaluables.

Reavaluació

Quant a la reavaluació, s’aplica la normativa i consisteix en una prova escrita de contingut teòric i en una pregunta pràctica.

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada poden optar a la reavaluació mitjançant una nova prova de síntesi, que té la mateixa estructura i contingut que la prova prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professorat decideix millorar aquesta nota tenint-hi en compte altres evidències d’aprenentatge.


Possibles canvis per raons de salut pública en la metodologia d’avaluació

En cas que el curs no es pugui dur a terme amb normalitat, es farà una esmena al pla docent per tal que l’avaluació sigui per via telemàtica.

S’anticipa que, en el cas d’aquesta eventualitat, s’hi tindrà molt en compte el raonament lògic i no només l’exposició de continguts del programa de l’assignatura.

Criteri de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Hi ha una sola convocatòria, amb dret a reavaluació.

Els estudiants que optin per l’avaluació única s’han de presentar, en la data establerta a la Guia de l’estudiant, a un examen sobre el conjunt de l’assignatura, seguint les condicions següents:

 a) La prova d’acreditació té dues parts:
— Un exercici pràctic, que consisteix en el comentari d’un cas i d’un text institucional.
— Un control teòric, que consisteix en dues preguntes en què cal desenvolupar la resposta. 

b) La qualificació mínima de conjunt necessària per superar la prova d’acreditació és d’aprovat.

Reavaluació 

Quant a la reavaluació, s’aplica la normativa i consisteix a fer una prova escrita de continguts teòrics i una prova pràctica.

La convocatòria final de carrera segueix les mateixes indicacions que l’avaluació única.

Criteri de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).