Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Riscos Psicosocials

Codi de l'assignatura: 362635

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marina Romeo Delgado

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

   -

Conèixer l'estructura i funcionament de l'empresa i saber aplicar les tècniques de valoració dels resultats i de l'organització del treball.

   -

Comprendre i saber aplicar tècniques de gestió de personal en les organitzacions.

   -

Capacitat per aplicar tècniques i coneixements específics en l'àmbit de la gestió de persones.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els coneixements dels riscos psicosocials: l’origen i les causes immediates i remotes de la seva formació.

— Conèixer les característiques bàsiques i diferenciadores d’una patologia d’origen psicosocial.

— Identificar les raons de l’origen del risc (en el món laboral).

— Aprendre les possibles accions preventives de cada risc concret.

— Aprendre a dissenyar un pla d’actuació preventiu, per a un col·lectiu laboral, que minimitzi els riscos d’origen psicosocial.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de detectar, en una situació real o simulada, els possibles riscos d’origen psicosocial.

— Ser capaç de determinar, definir i enumerar els riscos relacionats amb l’organització del treball.

— Ser capaç de preparar esquemes d’intervenció operativa per accedir a la investigació dins del grup de treball dels possibles riscos psicosocials.

— Ser capaç de definir la intervenció (entrevistes, enquestes, etc.) per actuar tant en l’etapa d’investigació com en la possibilitat preventiva.

— Ser capaç d’interpretar les dades resultants de l’aplicació de tècniques d’identificació i d’avaluació de riscos psicosocials.

 

Referits a actituds, valors i normes

Resolució de problemes
— Ser capaç de gestionar el conflicte per aconseguir la contentació de les parts.

Organització del treball
— Ser capaç de preveure la manera en què nous esdeveniments o situacions afectaran les persones i els grups de l’organització.

Relació interpersonal
— Ser capaç de captar la informació de manera efectiva, fins i tot en situacions i en missatges complexos.
— Ser capaç d’influir i dinamitzar en l’entorn laboral.

Conscienciació
— Ser conscient de la importància dels riscos d’origen psicosocial en el món actual i, específicament, en el món laboral.
— Ser conscient de la feina de recerca i preventiva que ha d’assumir un professional de les relacions laborals en la seva tasca quotidiana.

 

Promoure una actitud de respecte a la diversitat en totes les seves dimensions (de gènere, cultural, funcionals, ....)

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

La prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics

2

Factors de riscos psicosocials: prevenció

3

Riscos psicosocials

4

Tècniques i metodologia d’avaluació de riscos psicosocials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes en què s’exposen els fonaments i els principis teòrics, plantejades des d’una metodologia didàctica i dialèctica, és a dir, mitjançant la participació i el diàleg de l’alumnat amb el professorat.

— Resolució d’exercicis i casos pràctics, i visualització de reportatges i documentals.

— Presentacions orals (en grups de dues o tres persones) dels temes acordats.

— Cerca i lectura d’articles i d’altres materials per aprofundir, ampliar i debatre en grup els coneixements teòrics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consideracions prèvies
 

Règim d’avaluació
Si no es manifesta la voluntat explícita d’optar per l’avaluació única, se segueix per defecte l’avaluació continuada. L’alumnat interessat té un termini fixat per comunicar al professorat, que s’acull a l’avaluació única, i ho ha de fer a través del Campus Virtual, per mitjà d’una fitxa o per correu electrònic (el mitjà de comunicació el concreta cada professor/a en el programa). En qualsevol cas, no es permet passar d’un tipus d’avaluació a l’altre, és a dir, si l’alumne/a segueix el règim d’avaluació continuada obté la nota corresponent a les activitats que dugui a terme en aquesta avaluació.

Qualitat lingüística
Qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Avaluació continuada

L’avaluació continuada té en compte, al llarg del quadrimestre, tres blocs avaluables:
— Bloc 1. Resolució d’exercicis o casos pràctics (dos exercicis obligatoris). 20 % de la nota final.
— Bloc 2. Presentació oral (en grups de dues o tres persones). 30 % de la nota final.
— Bloc 3. Prova escrita final (de tipus teòric). 50 % de la nota final.

La prova és de tipus teoricopràctic, és sobre els continguts del temari i té l’estructura següent: a) preguntes de resposta curta i/o preguntes de tipus test, i b) preguntes obertes a elecció de l’alumne/a, en què cal desenvolupar la resposta durant el temps de l’avaluació.

La qualificació final de l’avaluació continuada consisteix en la nota mitjana dels blocs avaluables. És important saber que, per poder fer aquesta mitjana, s’ha d’haver superat la prova final escrita amb una nota mínima de 5.

És imprescindible dur a terme les activitats obligatòries i la prova final per obtenir una qualificació favorable de l’assignatura. Si no es fa algun dels tres blocs avaluables, s’obté un 0 en aquest bloc i, per tant, la qualificació final de l’assignatura és de suspens. Si no es presenta cap activitat avaluable ni es fa la prova escrita final, la qualificació final és de no presentat.

A l’hora de fixar la qualificació final, el/la professor/a hi pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables i segons el seu criteri, una altra mena d’evidències d’aprenentatge, com ara l’assistència i la participació activa a classe, apartat en el qual es pot tenir en compte l’expressió oral i escrita de l’alumne/a, entre altres indicadors. La valoració que es faci d’aquestes evidències permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables. Això és especialment pertinent quan la qualificació final (activitats d’avaluació continuada + prova final) és igual o superior a 7 i la nota de la prova final és superior.

Reavaluació

La reavaluació de l’avaluació continuada consisteix en una nova prova escrita, que representa el 100 % de la nota final.

A la reavaluació només s’hi poden presentar els/les alumnes que hagin suspès l’assignatura.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix a fer en un únic examen, que representa el 100 % de la nota final. Aquesta prova és de tipus teoricopràctic, és sobre els continguts del temari i té l’estructura següent: a) preguntes de resposta curta i/o preguntes de tipus test, b) exercici o cas pràctic que cal desenvolupar, i c) preguntes obertes a elecció de l’estudiant, en què cal desenvolupar la resposta durant el temps de l’avaluació.

Reavaluació

A la reavaluació poden presentar-s’hi els/les alumnes que hagin suspès l’assignatura en règim d’avaluació única, i només si prèviament han estat avaluats, i en queden exclosos els casos de no presentat. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva.

La reavaluació consisteix en el mateix tipus de prova, estructura i criteris que en el cas de l’avaluació única ordinària.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària consisteix en una prova teoricopràctica de les mateixes característiques que la prova de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

VV.AA.: Psicosociología del trabajo. INSHT, 2006 (2ª edición actualizada).

LLANEZA, F. JAVIER.: Ergonomía y Psicosociología aplicada: Manual para la formación del especialista. Lex Nova, 2008.

Pàgina web

www.insht.es

Així mateix, és recomanable consultar les "Notas Técnicas de Prevención" (NTP) de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

Les NTP es poden descarregar de franc des del web de l’INSHT.

http://www.gencat.cat/alafeinacaprisc

Pàgina web de la Generalitat en matèria de Seguretat i Salut laborals.