Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes

Codi de l'assignatura: 362639

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Inmaculada Concepcion Armadans Tremolosa

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

6

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

20

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

   -

Comprendre i saber aplicar tècniques de gestió de personal en les organitzacions.

   -

Capacitat per aplicar tècniques i coneixements específics en l'àmbit de la gestió de persones.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les principals metodologies alternatives de resolució de conflictes per aplicar-les en diferents situacions de conflicte en el món laboral.

— Conèixer els conceptes de conflicte, negociació i mediació des d’una perspectiva psicosocial i positiva.

— Conèixer les diferents maneres d’afrontar els conflictes.

— Conèixer els procediments, les estratègies i les tècniques en la negociació i la mediació de conflictes.

 

Referits a habilitats, destreses

— Treballar l’anàlisi del conflicte des de la perspectiva psicosocial i positiva.

— Desenvolupar habilitats socials per resoldre o gestionar el conflicte.

— Aplicar tècniques per preparar la negociació i la mediació de conflictes.

— Aplicar tècniques per afrontar el conflicte a través de la negociació o la mediació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir una actitud imparcial davant les parts en conflicte.

— Prendre una actitud d’humilitat com a tercer i gestor del conflicte.

— Treballar l’actitud d’autoresponsabilització.

— Adquirir valors basats en l’acceptació de la diversitat, en l’obertura de mires i en l’autocrítica.

— Adaptar-se a les normes consensuades en els processos de gestió de conflictes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La gestió del conflicte en les organitzacions

1.1. Introducció: gestió de conflictes en l’àmbit de les relacions laborals

1.2. Perspectiva psicosocial i de gènere, influència i poder

1.3. Conflicte en l’àmbit laboral: anàlisi i gestió

1.4. Gestió positiva del conflicte

1.5. Comunicació no violenta

1.6. Habilitats socials i gestió emocional

2. Sistemes de resolució o de gestió de conflictes

2.1. Els sistemes de resolució de conflictes extrajudicial (RCE)

2.2. Estils de negociació i tipus de negociació

2.3. Concepte de negociació

2.4. La negociació col·laborativa de Harvard

2.5. Els set elements de la negociació

2.6. Tècniques de negociació (escolta activa, preguntes, text únic, etc.)

2.7. La mediació: concepte

2.8. Les etapes del procés de mediació (incorporació en el procés de les tècniques anteriorment treballades)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En la metodologia de l’assignatura es combinen les classes presencials magistrals amb les classes de pràctiques a l’aula. També es tutoritzen els treballs duts a terme a l’aula. Les classes presencials poden incloure preparació de lectures, exercicis en petits grups, debats i jocs de rols, entre d’altres.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consideracions comunes
Qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Segons l’article 16.9 de la normativa es concediran matrícules d’honor a partir de la nota més alta a partir d’una qualificació de 9. 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, punt 11.7). Per accedir-hi heu d’anar a la pestanya "Altre contingut". 

Avaluació continuada

En l’avaluació continuada, la nota final de l’assignatura és el resultat de la suma de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les activitats proposades, les quals s’han d’aprovar per poder fer aquesta suma:

1. Activitat de gestió de conflictes, que determina el professorat i que ha de permetre evidenciar que s’han assimilat tots els conceptes teòrics i pràctics treballats en la primera part del programa de l’assignatura. Aquesta prova té un valor del 30 % sobre la nota final.   

2. Activitat de negociació, que determina el professorat i que ha de permetre evidenciar que s’han assimilat tots els conceptes teòrics i pràctics treballats en la segona part del programa de l’assignatura, corresponent a la negociació. Aquesta prova té un valor del 30 % sobre la nota final.

3. Activitat de mediació de conflictes, que determina el professorat i que ha de permetre evidenciar que s’han assimilat tots els conceptes teòrics i pràctics treballats en la segona part del programa de l’assignatura, corresponent a la mediació. Aquesta prova té un valor del 10 % sobre la nota final.  

4. Prova de síntesi, que consisteix a respondre una sèrie de preguntes obertes sobre tota l’assignatura fent-ne la transferència a l’àmbit de les relacions laborals. Aquesta prova té un valor del 30 % sobre la nota final.  

Addicionalment a les activitats avaluables, el professorat pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge. Aquesta valoració permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables.

Reavaluació

L’estudiant que hagi obtingut una qualificació final de suspens en l’assignatura en règim d’avaluació continuada pot fer una nova prova escrita de síntesi. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva. La reavaluació consisteix en una nova prova de síntesi, que inclou una part teòrica (50 %), que combina preguntes de resposta tancada i preguntes de resposta oberta, i una part pràctica (50 %), que consisteix en la resolució d’un cas.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant. 

 

Avaluació única

La Comissió Acadèmica fixa la data límit per acollir-se al règim d’avaluació única, que és d’un mes i mig a comptar de l’inici del quadrimestre corresponent. El Consell d’Estudis fixa la data o les dates de les proves d’avaluació única de cada assignatura.

L’avaluació única consisteix en una única prova escrita de síntesi amb una part teòrica (50 %) amb preguntes de resposta oberta, i una part pràctica (50 %) amb un cas per resoldre.

Reavaluació

Només pot accedir a la revaluació l’alumne que hagi estat avaluat en règim d’avaluació única i hagi suspès; s’exclouen de la reavaluació els casos de no presentat. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva. La reavaluació consisteix a fer una nova prova escrita o de síntesi, que inclou una part teòrica, que combina preguntes de resposta tancada i preguntes de resposta oberta, i una part pràctica amb un cas per resoldre.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària segueix els mateixos criteris que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 

 

 

P.Casanovas, L. Díaz, J. Magra, i M. Poblet (Ed)

Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justicia.

http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/Publicacions/llibres%20fora%20colleccio/llibre_blanc_mediacio.pdf

 

 

 

Fischer, R;.Ury, W.  i PAtton, B. (1996) Obtenga el sí. El arte de negociar sin ceder. Gestión 2000. Barcelona. (primera edición en inglés : 1981)

 

Ovejero, A. (2005). Técnicas de negociación. Cómo negociar eficaz y exitosamente. Madrid: McGraw Hill.

 

Munné, M. Y Mac-Cragh, P. (2006). Los 10 principios de la cultura de la mediación. Graó.

 

Armadans, I. (2012). Negociación y comunicación no violenta una razón para la paz.  En Eduard Vinyamata (coord) Aprender y convivir en paz. Barcelona: Graó, pp 125-134.

 

Ury, W.L. (2005). Alcanzar la Paz. Resolución de conflictos y mediación en la familia, el trabajo y el mundo. Paidós contextos.

 

Floyer, A. (1993). Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizaciones. Barcelona: Paidós.

Chalvin D., Eyssette F. (2002) Como resolver los pequeños conflictos en el trabajo. Bilbao: Deusto

De Diego Vallejo, R. y Guillén Gestoso, C. (2006). Mediación. Proceso, tácticas y técnicas. Madrid: Ediciones Pirámide.