Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Informaciˇ i Documentaciˇ Administrativa

Codi de l'assignatura: 362645

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jordi Andreu Daufi

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciˇ i Comunicaciˇ Audiovisual

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

40

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

10

 

-  PrÓctiques amb documents

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalÓ, castellÓ i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciˇ).

   -

Saber aplicar els instruments i recursos principals utilitzats en els diferents Ómbits de la gestiˇ p˙blica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les característiques bàsiques i els requisits de validesa dels documents administratius.

 

— Conèixer el mètodes bàsics de gestió dels documents administratius en els organismes públics i la normativa reguladora.

 

— Adquirir coneixements bàsics sobre metodologia d’implementació d’un sistema de gestió documental en una Administració pública.

 

— Adquirir coneixements bàsics en matèria de protecció de dades.

 

— Conèixer els drets i els deures relacionats amb l’accés a la informació i la documentació públiques.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber avaluar el nivell de correcció d’un document administratiu.

 

— Saber gestionar les peticions d’accés als documents administratius.

 

— Saber gestionar els documents administratius per agrupacions documentals.

 

— Saber utilitzar els mètodes normalitzats de gestió dels documents administratius.

 

— Adquirir el coneixement i les habilitats bàsiques per gestionar la informació i els documents administratius al llarg del seu cicle de vida.

 

— Adquirir les habilitats bàsiques per gestionar la documentació d’acord amb els principis d’eficàcia, eficiència, transparència i confidencialitat establerts per la legislació.

 

Pel que fa al desenvolupament de la capacitat de comunicació oral i escrita, es treballa la competència en el nivell intermedi, centrat en l’assoliment dels objectius següents:

— Identificar les relacions que s’estableixen entre les diferents parts d’un text, la qual cosa fa que la comprensió del text sigui més aprofundida i precisa.
— Expressar-se amb soltesa i d’una manera convincent, adaptant-se a les característiques de l’audiència, el receptor i l’interlocutor.
— Construir textos escrits complexos, utilitzant una estructura que en faciliti la comprensió.
— Utilitzar el diàleg per afavorir un clima de col·laboració activa amb el grup-classe.

Pel que fa al desenvolupament de la capacitat creativa i emprenedora, es treballa la competència en el nivell bàsic, centrat en l’assoliment dels objectius següents:

— Mostrar una actitud oberta i receptiva davant de noves idees i propostes.
— Buscar idees noves per resoldre problemes senzills i trobar alternatives diferents a situacions conegudes.
— Familiaritzar-se amb tècniques i instruments de generació d’idees.
— Establir un pla de treball raonat per abordar les tasques acadèmiques i complir-les, d’acord amb les pròpies prioritats i possibilitats, i gestionant el temps d’una manera adequada.
— Afrontar els reptes amb iniciativa, tenint en compte els riscos i les oportunitats, i assumint les conseqüències de les pròpies decisions.
— Identificar un problema i resoldre’l aplicant els coneixements i els mètodes apresos a classe.
— Prendre decisions personals encertades i coherents en situacions concretes per afrontar problemes ben definits.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La informaciˇ i el seu tractament en l’Administraciˇ

1.1. Diferències entre informació, document i document administratiu

1.2. Característiques i tipologia dels documents administratius. Anàlisi i disseny de documents administratius 

1.3. Els valors atribuïbles als documents

1.4. El cicle vital dels documents

1.5. Les unitats documentals generades per les administracions públiques

1.6. Els suports documentals

1.7. Els documents electrònics

2. La gestiˇ documental i l’organitzaciˇ dels arxius

2.1. El tractament documental

2.2. La gestió per processos i els sistemes de qualitat a les organitzacions

2.3. L’administració electrònica a les administracions 

2.4. El model de gestió documental segons la ISO 15489

3. L’accÚs a la documentaciˇ i a la informaciˇ p˙bliques

3.1. L’accés a la informació i a la documentació públiques

3.2. La normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’enfocament de l’assignatura està orientat a fer possible que l’alumnat sigui capaç de mantenir una posició i donar una opinió documentada sobre temes d’actualitat relacionats amb el temari de l’assignatura, així com de resoldre casos pràctics i exercicis amb els coneixements teòrics adquirits. Per aquest motiu es preveuen diversos tipus d’activitats:

— Treball en equip, pensat com a mètode per fer els exercicis i els treballs d’avaluació, en cap cas com una finalitat en si mateixa; és a dir, no s’explica com es treballa en equip, sinó que l’alumnat ha de treballar en equip per potenciar la capacitat de col·laborar amb la resta i de contribuir a un projecte comú.

— Treball a l’aula, que consisteix a fer els exercicis proposats de manera individual o en equip, per aplicar les tècniques d’informació i documentació administrativa.

— Resolució de problemes a classe i treball amb recursos d’informació, com a activitats perquè l’alumnat utilitzi autònomament els instruments i els mètodes plantejats en les sessions teoricopràctiques amb el suport del professorat.

— Treball tutelat o dirigit, que consisteix principalment en la lectura prèvia a les sessions de determinats textos —doctrinals, normatius o d’opinió— i que permeti comprovar el seguiment adequat de l’alumnat, tant de les classes teòriques com de les activitats pràctiques.

A partir de les activitats proposades es treballa per afavorir l’assoliment de la competència de capacitat comunicativa. Al llarg del curs es posa especial cura, a través de les activitats a l’aula, en la retroacció que es dona a l’alumnat per reforçar els aspectes formatius de l’avaluació. A final de curs, es passa a l’alumnat un qüestionari perquè pugui valorar l’evolució del seu procés d’aprenentatge.

La metodologia de l’assignatura també inclou les activitats següents:

— Els debats, per tal de millorar la capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment.

— L’estudi de casos, per tal d’aplicar la teoria explicada a classe a un context real.

— Les lectures i el treball de síntesi, que es porten a terme mitjançant la lectura d’un article.

— Les xerrades de professionals, que es programen al llarg del curs i tenen la funció de mostrar a l’alumnat casos d’aplicació real del que han estudiat a classe.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació es fa a partir de les qualificacions de les activitats d’avaluació continuada i d’una prova de síntesi. La nota final es distribueix de la manera següent:

— La resolució d’un estudi de cas (6 punts de la nota final).
— La prova de síntesi (3 punts de la nota final), que pot incloure exercicis pràctics dels diferents blocs temàtics de l’assignatura.
— La resolució d’exercicis pràctics dirigits pel docent (qualificació màxima: 1 punt de la nota final).

L’avaluació de la capacitat comunicativa oral o escrita es fa a través de textos escrits o bé de presentacions orals.

Per aprovar l’assignatura cal que la nota de la resolució de l’estudi de cas sigui igual o superior a 4. També cal que la prova de síntesi s’aprovi amb un valor igual o superior a 5.

Per aprovar l’assignatura cal igualar o superar la qualificació final de 5. La nota final és el resultat de la suma de les qualificacions obtingudes en cadascun dels elements avaluables presentats.

S’assigna un valor de 0 punts a les activitats d’avaluació que no s’hagin dut a terme.

El professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professorat faci d’aquestes evidències permetrà millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables. Especialment escau aquest fet quan la qualificació final (activitats d’AC + PS) és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior (Protocol acadèmic i docent dels graus de la Facultat de Dret, art. 8).

Reavaluació

L’alumnat que tingui una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada pot optar a la reavaluació mitjançant una nova prova de síntesi, que té la mateixa estructura i contingut que la prova prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’alumnat, si no és que el professorat decideix millorar aquesta nota tenint-hi en compte altres evidències d’aprenentatge.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumnat que sol·liciti l’avaluació única dins del termini establert s’avaluarà a partir d’una prova teoricopràctica de síntesi, l’estructura de la qual consisteix en preguntes de resposta múltiple, preguntes de resposta breu i un cas pràctic relacionat amb tots els blocs temàtics. Per aprovar l’assignatura cal igualar o superar la qualificació final de 5 en aquesta prova.


Reavaluació

L’alumnat que suspengui en règim d’avaluació única pot reavaluar la prova. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva. La reavaluació exigeix que l’alumnat hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

La reavaluació consisteix en una nova prova d’avaluació única.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria en els 20 primers dies naturals a comptar des del dia de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar des de la data en què l’alumnat hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

Convocatòria de final de carrera

La convocatòria de final de carrera segueix les mateixes indicacions que l’avaluació única.

Clàusula de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada o de síntesi que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfics, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti, amb una nota màxima de 4.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALBERCH I FUGUERAS, Ramon. et al. Manual d’arxivística i gestió documental. Barcelona : Associació d’Arxivers de Catalunya, 2009.  Enlla├ž

BLASCO, José Luis.; FABRA VALLS, Modesto. (eds.). El documento electrónico : aspectos jurídicos, tecnológicos y archivísticos. Castelló de la Plana : Universitat Jaume I, 2008.  Enlla├ž

CRUZ MUNDET, José Ramón; MIKELARENA PEÑA, Fernando. Información y documentación administrativa. 2a ed. Madrid : Tecnos, 2006.  Enlla├ž

CRUZ MUNDET, José Ramón. La gestión de documentos en las organizaciones. Madrid : Pirámide, 2006.  Enlla├ž

DUPLÁ DEL MORAL, Ana. Manual de archivos de oficina para gestores : Comunidad de Madrid. Madrid : Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación y Cultura. Comunidad de Madrid : Marcial Pons, 1997.  Enlla├ž

FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano. El derecho de acceso a los documentos administrativos. Madrid : Marcial Pons, 1997.  Enlla├ž

GARCÍA MAS, Francisco Javier. (coord.). El documento electrónico : un reto a la seguridad jurídica. Madrid : Dykinson, 2015.  Enlla├ž

JIMÉNEZ PLAZA, Mª Isabel. El derecho de acceso a la información municipal. Madrid : Iustel, 2006.  Enlla├ž

LLANSÓ SANJUAN, Joquim. (dir.). Buenas prácticas en gestión de documentos y archivos : manual de normas y procedimientos archivísticos de la Universidad Pública de Navarra. Pamplona : Universidad Pública de Navarra, 2006.  Enlla├ž

MCKEMMISH, Sue  et al. Archivos : gestión de registros en sociedad. Cartagena : Ayuntamiento. Concejalía de Cultura : 3000 Informática, 2007.  Enlla├ž

MESEGUER YEBRA, Joaquín. El derecho de acceso a los documentos administrativos y su tutela. Barcelona : Bosch, 2000.  Enlla├ž

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Eduardo. Archivos y normas ISO. Gijón : Trea, 2007.  Enlla├ž

PUIG-PEY, Antoni.; GUIU I RIUS, Pere. Auditoria de circuïts administratius : anàlisi i propostes de millora. València : Associació d’Arxivers Valencians : Tiravol, 2002.  Enlla├ž

RAMS RAMOS, Leonor. El derecho de acceso a archivos y registros administrativos. Madrid : Editorial Reus, 2008.

Enllaš al CCUC  Enlla├ž

ROBERGE, M. Lo esencial de la gestión documental : sistema integrado de gestión de los documentos analógicos y de los documentos electrónicos. Québec : Gestar, 2006.  Enlla├ž

Article

ANDREU I DAUFÍ, J.; NOLLA LACRUZ, S. "El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona en el marc de l’Administració electrònica : un element més per fomentar la millora contínua", dins BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 23 (desembre 2009) .  Enlla├ž

GÓMEZ-GUILLAMÓN WERNER, F. "La gestión documental y la norma ISO 15489:2001 Record Management", dins Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, núm. 78, 2005, pàgs. 43-52.  Enlla├ž

MARCO DEL RINCÓN, Jesús. La Administración Electrónica en las Leyes 39 y 40/2015 de 1 de octubre. Una visión de conjunto, dins Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, Nº. 45, 2017, pàg. 187-227

 

SERRA SERRA, J. "L’administració electrònica i la gestió de documents", dins BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 11 (desembre 2003).  Enlla├ž

Text electr˛nic

GUIU, P.J. ET AL. Simplificació vers l’e-Administració. Redisseny i millora d’expedients administratius per unificar procediments, estandarditzar documentació i reduir continguts d’informació. Barcelona : Escola d’Administració Pública de Catalunya, 2013.  Enlla├ž

SOLANO GADEA, M. (Coord.) Diccionario de términos y conceptos de la Administración Electrónica. Madrid: Ministerio de Hacienda y Función  Pública, 2017 Disponible a: <https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Leyes-39-y-40-2015/materiales-ayuda/diccionario-terminos-y-conceptos-administracion-electronica.html#.XwcGKygzaUk> [Consulta: 09-07-2020]  Enlla├ž