Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Règim Jurídic de les Administracions Públiques II

Codi de l'assignatura: 362647

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marc Vilalta Reixach

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per cursar aquesta assignatura es recomana haver superat la d’Estructures Administratives i la de Règim Jurídic de les Administracions Públiques I.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Saber aplicar el règim jurídic dels diferents àmbits de la gestió juridicoadministrativa.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i saber aplicar els mecanismes de control intern de l’Administració, en especial la revisió d’ofici i el sistema de recursos administratius, així com els instruments alternatius de resolució de conflictes entre els ciutadans i l’Administració.

— Conèixer els aspectes bàsics del sistema de control jurisdiccional de l’Administració, en especial l’organització de la jurisdicció i les qüestions més rellevants dels recursos contenciosos administratius.

— Conèixer i saber aplicar el règim jurídic de la responsabilitat de les administracions públiques, comprendre’n el significat i dominar el procediment per exigir-la.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar i aplicar la legislació reguladora dels diferents continguts estudiats i aplicar a aquests continguts la doctrina i la jurisprudència corresponents.

— Valorar les causes i les repercussions, jurídiques i socials, de l’existència dels diferents mecanismes de control intern de l’Administració.

— Valorar les causes i les repercussions, jurídiques i socials, de l’existència de la jurisdicció i del procediment contenciós administratiu.

— Valorar les causes i les repercussions, jurídiques i socials, de l’existència d’un règim propi de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

— Dominar el vocabulari jurídic específic de la matèria i familiaritzar-se en el maneig d’informes, d’expedients, de decisions i de documentació administrativa en general.

— Resoldre problemes bàsics de legalitat que es plantegin en relació amb els diversos temes que són objecte d’estudi.

— Debatre els coneixements que es vagin adquirint al llarg del curs i aplicar-los a la resolució de situacions jurídiques concretes.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Plantejar-se la incidència dels principis i dels valors constitucionals i legals en l’anàlisi de la realitat social, la interpretació de les normes, l’actuació dels poders públics i l’actuació dels empleats públics.

— Assumir un compromís ètic i responsable en l’estudi i l’aprenentatge de l’assignatura.

— Fer una reflexió crítica sobre l’exercici professional, tot considerant les implicacions que pot tenir en el context en què es dugui a terme.

— Concedir la importància necessària a les formes, a la bona organització i als principis i regles ètiques de l’actuació professional en l’àmbit juridicoadministratiu.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Control no jurisdiccional de l’Administració

1.1. La revisió d’ofici dels actes administratius

1.2. Els recursos administratius

1.3. Altres mitjans de control no judicial

1.4. Mitjans alternatius de solució de conflictes

2. Control jurisdiccional de l’Administració

2.1. Jurisdicció contenciosa administrativa: evolució històrica, àmbit i organització

2.2. El recurs contenciós administratiu: les parts, l’objecte del recurs i les pretensions

2.3. Els procediments contenciosos administratius. Caracterització general

2.4. Les mesures cautelars i l’execució de sentències en l’àmbit contenciós administratiu

2.5. L’Administració davant la jurisdicció civil i laboral

3. El sistema de responsabilitat de l’Administració

3.1. Marc normatiu, característiques i funcions de la responsabilitat patrimonial de l’Administració

3.2. Requisits materials: lesió indemnitzable, imputació i relació de causalitat

3.3. La reparació del dany

3.4. L’acció de responsabilitat i els procediments per exigir-la

3.5. Responsabilitat patrimonial del contractista de l’Administració

3.6. La responsabilitat del personal al servei de l’Administració

3.7. La responsabilitat de l’Estat per actes del legislador i per actes de l’Administració de justícia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es basa en les activitats següents:

— Classes teòriques, amb la finalitat d’exposar els fonaments i els principis teòrics dels continguts de l’assignatura, amb la remissió corresponent a la bibliografia i als textos normatius indicats com a fonts bàsiques d’informació, i també plantejar temes de debat i casos pràctics.

— Treball dirigit i treball autònom de l’alumnat, individual i en grup, per aprofundir en l’estudi de cadascun dels temes i per preparar els debats i resoldre els casos pràctics plantejats.

— Classes presencials, per exposar, comentar i, si escau, corregir les qüestions i els casos pràctics estudiats. També es proposen casos simples per treballar-los a classe mateix.

— Tutories, individuals i col·lectives.

— Proves periòdiques d’avaluació continuada.

En les activitats proposades es treballa per afavorir l’assoliment de la competència transversal de compromís ètic. En aquest sentit, al llarg del curs el professorat fomenta la reflexió crítica sobre la realitat i posa especial èmfasi en les implicacions ètiques i deontològiques que té.

Nota

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consisteix en:

1. Tres proves d’avaluació, en acabar cada un dels tres blocs temàtics que integren el temari. El contingut de cadascuna d’aquestes proves és de tipus teòric i pràctic, i té dues parts:

a) Respondre a una prova de tipus test o bé a un seguit de preguntes de resposta breu.

b) Resoldre individualment una sèrie de qüestions pràctiques i teoricopràctiques relatives als temes objecte de les tasques i casos pràctics treballats. Aquesta part pot requerir haver fet i presentat prèviament les tasques i casos treballats, i respondre oralment a les preguntes del professorat sobre aquests casos.

Cada prova té un valor màxim de 20 punts i, per tant, el conjunt d’aquestes tres proves pondera un 60 % sobre la nota final.

Per a l’avaluació de la competència transversal de compromís ètic es posa a disposició de l’alumnat, a través del Campus Virtual, la rúbrica d’avaluació corresponent al nivell de la competència treballat.

Igualment, el professorat pot valorar altres evidències d’aprenentatge per millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la ponderació indicada de les proves avaluables. Aquesta possibilitat s’aplica sempre que la qualificació final de l’avaluació continuada sigui com a mínim de 3,6 punts sobre els 6 possibles i la nota de la prova de síntesi sigui superior a 6 punts sobre 10.

2. Una prova de síntesi sobre tot el contingut del temari. Puntua un 40 % sobre el total de la nota i consisteix a resoldre les preguntes formulades, que poden ser proposades en clau pràctica o teòrica, sobre qualsevol punt del temari. Amb antelació mínima d’un mes a la data de la prova, el professorat pot indicar si la prova serà oral; si no, és una prova escrita. En funció del contingut de les preguntes, el professorat indica si s’hi pot utilitzar o no legislació o algun altre tipus de material.

Es pot exigir una puntuació mínima en totes o en alguna de les parts per superar l’assignatura. També es pot establir el requisit d’assistència a un determinat nombre de les sessions programades per poder seguir el règim d’avaluació continuada.

Reavaluació

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada poden optar a la reavaluació mitjançant una nova prova de síntesi, que té la mateixa estructura i contingut que la prova prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el docent decideix millorar aquesta nota tenint-hi en compte altres evidències d’aprenentatge.

Clàusula de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final de l’assignatura, que té el contingut següent:

— Resposta a un conjunt de preguntes tipus test, o, alternativament, de preguntes de resposta breu.

— Resposta a dues preguntes referides al temari, oralment o per escrit segons les indicacions del professorat.

— Resolució dels exercicis pràctics que es proposin, similars als que es fan al llarg del curs.

Cadascuna de les parts determina un terç de la nota, sempre que en cada part s’obtingui una qualificació mínima de 4 punts sobre 10; en cas contrari, l’examen mereix la qualificació de suspens. És imprescindible obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 en l’avaluació de l’examen final per aprovar l’assignatura.

S’entén que els estudiants que no manifestin en el termini establert que es volen acollir a l’avaluació única segueixen el règim d’avaluació continuada.

Reavaluació

Els estudiants que suspenguin en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació de la prova. La nota obtinguda a la reavaluació és la nota definitiva. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

Clàusula de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Examen de final de carrera

La convocatòria final de carrera segueix les mateixes indicacions que l’avaluació única.