Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Activitat Administrativa I

Codi de l'assignatura: 362648

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marc Vilalta Reixach

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per matricular-se a aquesta assignatura es recomana haver superat dues assignatures: Estructures Administratives i Règim Jurídic de les Administracions Públiques II.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Saber aplicar el règim jurídic dels diferents àmbits de la gestió juridicoadministrativa.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre, conèixer i saber aplicar el règim jurídic de la intervenció administrativa en l’àmbit de les activitats econòmiques i de serveis dels particulars.

— Comprendre, conèixer i saber aplicar el règim jurídic bàsic de la regulació pública dels serveis d’interès general.

— Comprendre, conèixer i saber aplicar el règim jurídic de les ajudes públiques.

— Conèixer i comprendre el significat i l’abast de la potestat sancionadora de l’Administració, així com el règim jurídic de les infraccions i sancions administratives.

— Conèixer i saber aplicar les especialitats pròpies del procediment administratiu sancionador.

 

Referits a habilitats, destreses

— Dominar el vocabulari jurídic específic de la matèria i familiaritzar-se amb el maneig d’informes, d’expedients, de decisions i de documentació administrativa en general.

— Identificar i aplicar la legislació reguladora dels diferents continguts estudiats i aplicar a aquests continguts la doctrina i la jurisprudència corresponents.

— Resoldre els problemes bàsics de legalitat que es plantegin en relació amb els diversos temes objecte d’estudi.

— Debatre sobre els coneixements que es vagin adquirint al llarg del curs i aplicar-los a resoldre situacions jurídiques concretes.

— Utilitzar adequadament les habilitats col·laboratives, entre les quals el lideratge compartit i rotatori.

— Contribuir al repartiment equilibrat de tasques, assegurar la integració dels membres al treball col·laboratiu i l’orientació de tots els membres a un rendiment elevat.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Treballar en un entorn competitiu i valorar la importància de les aportacions pròpies.

— Assumir un compromís ètic i responsable en l’estudi i l’aprenentatge de l’assignatura.

— Estimular i agrair les aportacions d’un altre, i estimular la creació d’un clima intern de treball positiu i la cohesió de l’equip.

 

 

Blocs temàtics

 

BLOC I.- Activitat de policia o ordenació. En especial, intervenció sobre activitats econòmiques dels particulars

*  1. Evolució històrica i significat actual. Els principis informadors i els criteris de classificació de les principals mesures

2. L’autorització administrativa, la comunicació prèvia i la declaració responsable. Els inventaris i els registres. L’acreditació, la normalització, l’homologació i les inspeccions tècniques

3. L’activitat de regulació dels serveis econòmics d’interès general. De la titularitat i la gestió de serveis públics al sistema de regulació. Subjectes de la regulació: autoritats reguladores, operadors i usuaris

BLOC II.- Activitat promocional o de foment

*  1. Concepte i evolució històrica. Els principis constitucionals de l’activitat de foment

2. El dret originari i derivat de la Unió Europea en matèria d’ajuts públics a l’activitat econòmica i els poders de la Comissió. Principals mesures de foment

3. El règim jurídic de la subvenció: procediment d’atorgament i revocació de les subvencions


BLOC III.- Activitat sancionadora

*  


1. Evolució, bases constitucionals i legislació aplicable


2. Principis de la potestat sancionadora


3. Infraccions administratives


4. Les sancions i altres conseqüències jurídiques


5. Els procediments sancionadors


6. Efectivitat de les sancions i control judicial

BLOC IV.- Pràctica de la competència transversal de treball en equip

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura s’organitza a través del Campus Virtual, en què consta tota la informació necessària per seguir l’assignatura. D’aquesta manera es garanteix la comunicació amb tots els estudiants, el treball de la matèria assignada en el pla docent i totes aquelles activitats que es programin per a l’assoliment dels objectius curriculars.

En funció de l’evolució de la situació sanitària, es preveu un sistema de docència híbrida amb presencialitat reduïda d’una part del grup en setmanes alternes. Aquest sistema combina, també, diverses sessions virtuals i presencials de les activitats previstes en l’assignatura, sempre garantint el seguiment adequat de tots els estudiants en igualtat de condicions.

Metodologia i activitats formatives

El mètode de treball es basa en els punts següents:

a) Sessions teòriques de classe alternant presencialitat i virtualitat. En aquestes sessions el professorat presenta els continguts bàsics del temari o els que vol destacar per orientar el treball de l’alumnat. També hi pot plantejar temes de debat i de reflexió sobre els continguts de l’assignatura.

b) Treball personal dirigit. L’aprenentatge de l’alumnat s’ha de basar, fonamentalment, en les activitats que dugui a terme a partir de l’orientació del professorat i dels materials que se li indiquin.

c) Sessions presencials i virtuals d’aplicació dels aprenentatges o bé de seguiment de les activitats dirigides. Per a cada tema es programen activitats que l’alumnat ha de preparar fora de l’aula o a l’aula d’acord amb les indicacions del professorat. Aquestes activitats són de contingut variat, i poden consistir en tests de validació de lectures prèviament indicades, activitats d’aplicació dels coneixements, exposició i comentari del treball dirigit, debats sobre els temes plantejats, i d’altres activitats que siguin idònies per a l’objectiu perseguit.

En aquest cas, cal tenir en compte que en les activitats proposades es treballa per afavorir l’assoliment de la competència de treball en equip. Així, al llarg del curs es posa especial cura, a través de les activitats que s’han de fer, en la retroacció que es dona als estudiants, per reforçar els aspectes formatius de l’avaluació. Amb aquesta finalitat es posen a disposició dels estudiants uns instruments (rúbriques, qüestionaris,...) perquè puguin valorar l’evolució del seu procés d’aprenentatge i del grau d’assoliment de la competència.

L’avaluació de la competència de treball en equip es fa a través de les activitats que es duen a terme de manera col·laborativa.

d) Exercicis d’avaluació dels blocs temàtics. Al llarg del curs es fan tres activitats avaluables i un treball dirigit, les característiques de les quals es detallen a l’apartat d’avaluació.

Canals de comunicació amb els estudiants i de tutorització

Els canals de comunicació amb els estudiants prenen una rellevància destacada en aquesta modalitat de docència. En aquest sentit, s’estableixen canals concrets d’atenció, dels quals els més destacats són els següents:

Comunicacions a través del Campus Virtual.

Comunicacions a través del correu electrònic.

Videoconferències per a la resolució de dubtes, tutories individualitzades, etc

Competències transversals de la UB

Per acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, en sessió del dia 10 d’abril de 2008, s’aprova el disseny de les competències transversals de la UB, enteses com a necessàries per al conjunt d’estudiants de la Universitat.

En el grau de Gestió i Administració Pública, i en concret en l’assignatura d’Activitat Administrativa I, correspon la pràctica de la competència transversal de treball en equip, que inclou la capacitat de treballar de manera coordinada, com a part d’un equip que persegueix finalitats comunes i els resultats de les quals depenen de la solidesa i l’efectivitat de la col·lectivitat. Aquesta capacitat requereix un procés d’aprenentatge rigorós i constant.

L’àmbit professional de les administracions públiques requereix persones degudament formades en aquesta competència clau per poder desenvolupar amb efectivitat les funcions conduents a la presa de decisions.

És per aquest motiu que és rellevant l’aprenentatge i la pràctica de la capacitat de treballar de manera conjunta per assolir un únic objectiu final, i el marc de l’assignatura permet introduir les tècniques adequades per afavorir aquest aprenentatge.

En aquest sentit, es programarà una activitat pràctica que permetrà desenvolupar l’aprenentatge de la competència.

Nota

Aquest pla docent del curs 2021-2022 es redacta al mes de juny de 2021, tenint en compte la situació d’emergència sanitària provocada per la covid-19 i les particularitats del moment. En aquest sentit, les indicacions del pla docent estaran condicionades per l’evolució de la pandèmia i les instruccions dictades per les autoritats sanitàries i la Universitat de Barcelona per a la gestió de la crisi i la preservació de la seguretat i la salut de la comunitat universitària. Per aquest motiu, el professorat es reserva el dret a l’adaptació del contingut d’aquest document, tant pel que fa la metodologia com al format de les activitats acreditatives dels aprenentatges, en funció de la situació de cada moment.  En tot cas, el programa de l’assignatura que es publica a principi de curs desenvoluparà el contingut d’aquest pla docent i, en funció de l’evolució, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consisteix en:

1. Tres proves d’avaluació, que es fan en acabar cada un dels tres blocs temàtics que integren el temari. El contingut de cada prova és de tipus teòric i consisteix en una prova de tipus test o bé en un seguit de preguntes de resposta breu. Aquestes proves es faran en línia.

2. Un treball pràctic per desenvolupar la competència transversal de treball en equip. Aquest treball es va confeccionant al llarg del curs, en grups, i s’ha d’entregar al final del semestre. Sota les indicacions del professorat, s’anirà fent la feina per fases fins a l’elaboració final d’un treball per grup. 

Cada prova té un valor màxim de 15 punts. Per tant, el conjunt d’aquestes proves pondera un 60 % sobre la nota final.

El professorat pot valorar altres evidències d’aprenentatge per millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la ponderació indicada de les proves avaluades. Aquesta possibilitat s’aplicarà sempre que la qualificació final de l’avaluació continuada sigui com a mínim de 3,6 punts sobre els 6 possibles i la nota de la prova de síntesi sigui superior a 6 punts sobre 10.

3. Una prova de síntesi sobre tot el contingut del temari. Aquesta prova puntua un 40 % sobre el total de la nota i consisteix a resoldre les preguntes formulades, que poden ser proposades en clau pràctica o teòrica, sobre qualsevol punt del temari. Amb una antelació mínima d’un mes a la data de la prova, el professorat indicarà si serà oral o escrita. En funció del contingut de les preguntes, el professorat indicarà també si s’hi pot utilitzar o no legislació o algun altre tipus de material. La prova de síntesi serà presencial.

El programa pot exigir una puntuació mínima en totes o en alguna de les parts per superar l’assignatura. També pot establir el requisit d’assistència a un determinat nombre de les sessions programades per poder seguir el règim d’avaluació continuada.

Reavaluació

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada poden optar a la reavaluació mitjançant una nova prova de síntesi, que té la mateixa estructura i contingut que la prova prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació serà la qualificació final que aparegui a l’expedient de l’estudiant, si no és que el docent decideix millorar aquesta nota tenint-hi en compte altres evidències d’aprenentatge.

Correcció lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els estudiants que prevegin que no podran complir els requisits de l’avaluació continuada es poden acollir, dins del termini establert, a l’avaluació única, en els termes que marca la normativa de la UB.

L’avaluació única té dues parts, amb el format següent:

1. Resposta a un conjunt de preguntes tipus test, o, alternativament, de preguntes de resposta breu.

2. Resposta desenvolupada a dues qüestions referides al temari, que es poden proposar tant en clau teòrica com pràctica, i que es fan oralment o per escrit segons les indicacions del professorat.

Cadascuna de les parts determina un 50 % de la nota, sempre que en cada part s’obtingui una qualificació mínima de 4 punts sobre 10. En cas contrari, l’examen obté la qualificació de suspens. És imprescindible obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 en l’avaluació de l’examen final per aprovar l’assignatura.

S’entén que els estudiants que no manifestin en el termini establert que es volen acollir a l’avaluació única segueixen necessàriament el règim d’avaluació continuada.

Reavaluació

Els estudiants que suspenguin en règim d’avaluació única poden reavaluar la prova. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

Correcció lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Examen de final de carrera

La convocatòria final de carrera segueix les mateixes indicacions que l’avaluació única.