Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Activitat Administrativa II

Codi de l'assignatura: 362650

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Domenec Sibina Tomas

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Saber aplicar el règim jurídic dels diferents àmbits de la gestió juridicoadministrativa.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i saber aplicar l’exercici de la potestat expropiatòria.

— Comprendre, conèixer i saber aplicar el règim jurídic urbanístic de la propietat immobiliària.

— Conèixer els béns sobre els quals l’Administració exerceix potestats per garantir-ne que es destinin a l’ús o al servei públics.

— Conèixer els béns propietat de les administracions públiques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Determinar la incidència de l’actuació administrativa en l’esfera patrimonial dels particulars, l’abast i els límits de la potestat expropiatòria, i les garanties per a les persones interessades.

— Ser capaç de determinar el procediments i d’elaborar, si és el cas, la decisió final en matèria de la intervenció pública urbanística sobre el dret de propietat urbana, en especial, en matèria de planejament territorial i urbanístic, de gestió urbanística i dels instruments de la política de sòl i d’habitatge.

— Ser capaç de determinar el procediment i d’elaborar la decisió final en matèria d’intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl i la protecció de la legalitat urbanística.

— Ser capaç de determinar el procediment i d’elaborar la decisió final en relació amb procediments de gestió patrimonial i de protecció del domini públic i en matèria d’autoritzacions i concessions demanials.

— Dominar el vocabulari jurídic precís de la matèria i familiaritzar-se amb el maneig d’informes, expedients, decisions i documentació administrativa en general.

— Debatre els coneixements que es vagin adquirint al llarg del curs i aplicar-los a resoldre situacions jurídiques concretes.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Treballar en un entorn competitiu i valorar la importància de les aportacions pròpies.
— Assumir un compromís ètic i responsable en l’estudi i l’aprenentatge de l’assignatura.

— Assumir i incorporar els principis de la igualtat de gènere i de la lluita contra la discriminació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Expropiació forçosa

1.1. Concepte i fonament. El marc constitucional de l’expropiació forçosa en el nostre ordenament

1.2. Règim jurídic de la potestat expropiatòria. Elements de l’expropiació forçosa: subjectes, objecte i causa

1.3. El procediment expropiatori

1.4. La reversió. La potestat expropiatòria i les garanties jurisdiccionals dels particulars afectats. Les expropiacions legislatives

2. Urbanisme

2.1. La configuració del dret urbanístic

2.2. El règim jurídic de la propietat immobiliària

2.3. El planejament territorial i urbanístic

2.4. La gestió urbanística: execució del planejament

2.5. Els instruments de política del sòl i d’habitatge

2.6. La intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol i la protecció de la legalitat urbanística

3. Patrimoni de les administracions públiques

3.1. Béns públics: règim bàsic i domini públic

3.2. Règim jurídic bàsic dels béns de l’Administració pública: classificació dels béns públics; adquisició dels béns públics, gestió, transmissió i cessió; protecció i defensa dels béns públics

3.3. Domini públic: concepte; naturalesa jurídica; perspectiva constitucional; classificació; afectació, desafectació i mutació demanial; protecció i utilització dels béns de domini públic

3.4. Béns públics en particular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en les activitats següents:

— Classes teòriques amb la finalitat d’exposar els fonaments i els principis teòrics dels continguts de l’assignatura, amb la corresponent remissió a la bibliografia i als textos normatius indicats com a fonts bàsiques d’informació, i de plantejar temes de debat i casos pràctics.

— Treball dirigit i treball autònom de l’alumnat, individual i en grup, per aprofundir en l’estudi de cadascun dels temes i per preparar els debats i resoldre els casos pràctics plantejats.

— Classes presencials per exposar, comentar i, si fos el cas, corregir les qüestions i els casos pràctics duts a terme. També es proposen casos simples per treballar-los a classe.

— Tutories, individuals i col·lectives.

— Proves periòdiques d’avaluació continuada.

El treball del grup amb avaluació continuada es duu a terme de la manera següent:
— Sessions teòriques.
— Sessions presencials per al seguiment del treball.
— Sessions de resolució dels casos pràctics proposats.

El grup en règim d’avaluació continuada resta o no en règim d’assistència obligatòria, a criteri del docent que imparteix l’assignatura. Ho ha d’indicar de manera expressa a l’inici del curs i també si hi ha classes concretes en règim d’assistència obligatòria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’alumnat en règim d’avaluació continuada pot estar o no en règim d’assistència obligatòria, a criteri del docent que imparteixi l’assignatura. El docent ho ha d’indicar de manera expressa a l’inici del curs, i també si hi ha classes concretes amb assistència obligatòria.

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consisteix en:

1. Tres proves d’avaluació, una en acabar cada un dels tres blocs temàtics que integren el temari. El contingut de cada prova és de tipus teòric i pràctic, i té dues parts:

a) Resoldre una prova tipus test o bé respondre a un seguit de preguntes de resposta breu.

b) Resoldre individualment una sèrie de qüestions pràctiques i teoricopràctiques relatives als temes objecte de les tasques i casos pràctics treballats. Aquesta part pot requerir la presentació prèvia de les tasques i casos treballats, i respondre oralment a les preguntes del professor o professora sobre aquests casos.

Cada prova té un valor màxim de 20 punts. Per tant, el conjunt d’aquestes proves pondera un 60 % sobre la nota final.

2. Una prova de síntesi sobre tot el contingut del temari. Puntua un 40 % sobre el total de la nota i consisteix a respondre les preguntes formulades, que poden ser proposades en clau pràctica o teòrica, sobre qualsevol punt del temari. Amb antelació mínima d’un mes a la data de la prova, el professor o professora ha d’indicar si serà oral o escrita. En funció del contingut de les preguntes, s’indica si es pot utilitzar o no legislació o algun altre tipus de material.

El programa pot exigir una puntuació mínima en totes o en alguna de les parts per superar l’assignatura. També pot establir el requisit d’assistència a un determinat nombre de les sessions programades per poder seguir el règim d’avaluació continuada

Reavaluació 

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada poden optar a la reavaluació mitjançant una nova prova de síntesi, que té la mateixa estructura i contingut que la prova prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el docent decideix tenir-hi en compte algun altre aspecte o exercici.

Clàusula de qualitat lingüística 

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

El professorat pot valorar altres evidències d’aprenentatge per millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la ponderació indicada de les proves avaluables. Aquesta possibilitat s’aplica sempre que la qualificació final de l’avaluació continuada sigui com a mínim de 3,6 punts sobre els 6 possibles i la nota de la prova de síntesi sigui superior a 6 punts sobre 10.

 

Avaluació única

Els estudiants que prevegin que no podran complir els requisits de l’avaluació continuada es poden acollir, dins del termini establert, a l’avaluació única, en els termes que marca la normativa de la UB.

L’avaluació única té dues parts amb el format següent:

— Resposta a un conjunt de preguntes tipus test, o, alternativament, de preguntes de resposta breu.

— Desenvolupament, oralment o per escrit segons indicacions del professorat, de dues qüestions referides al temari que es poden proposar tant en clau teòrica com pràctica.

Cadascuna de les parts determina un 50 % de la nota, sempre que en cada part s’obtingui una qualificació mínima de 4 punts sobre 10. En cas contrari, l’examen obté la qualificació de suspens. És imprescindible obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 en l’avaluació de la prova de síntesi per aprovar l’assignatura.

S’entén que els estudiants que no manifestin en el termini establert que es volen acollir a l’avaluació única segueixen el règim d’avaluació continuada.

Reavaluació 

Els estudiants que suspenguin en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació de la prova. La nota obtinguda a la reavaluació és la nota definitiva. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

La convocatòria final de carrera segueix les mateixes indicacions que l’avaluació única.

Clàusula de qualitat lingüística 

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GAMERO, E.; FERNÁNDEZ RAMOS, S. Manual básico de derecho administrativo. Madrid : Tecnos, 2017.  Enllaç

  Bibliografia bàsica amb la qual adquirir un primer nivell de coneixements d’iniciació als continguts temàtics de l’assignatura

TRAYTER, J.M. (dir.). Comentarios a la Ley de urbanismo de Cataluña : adaptados al Decreto-ley 1/2007, de 16 de octubre y a la Ley de suelo de 2008. Cizur Menor : Thomson Aranzadi, 2008.  Enllaç

  Bibliografia per consultar

ARROYO GIL, A. (coord.). Estudios sobre urbanismo : (análisis de cuestiones clave no afectadas por la Ley de suelo de 2007). Barcelona : Fundación Democracia y Gobierno Local, 2007.

  Bibliografia per consultar

Enllaç al CCUC  Enllaç

PONCE SOLÉ, J.; SIBINA TOMÀS, D. (coords.). El derecho de la vivienda en el siglo XXI : sus relaciones con la ordenación del territorio y el urbanismo con un análisis específico de la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en su contexto español, europeo e internacional. Madrid : Marcial Pons, 2008.  Enllaç

  Bibliografia per consultar

CHINCHILLA, C. (coord.). Comentarios a la Ley 33/2003, del patrimonio de las administraciones públicas. Madrid : Thomson Civitas, 2004.  Enllaç

  Bibliografia per consolidar o complementar els coneixements bàsics o essencials

PARADA, J.R. Derecho administrativo. Vol. 1 : parte general. 19a ed. Barcelona : Marcial Pons, 2012.  Enllaç

COSCULLUELA, L. Manual de derecho administrativo : parte general. 24a ed. Cizur Menor (Navarra) : Civitas Thomson Reuters, 2013.  Enllaç

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, T.R. Curso de derecho administrativo. Madrid : Thomson/Civitas, 2015. 2 vols.  Enllaç

Bases de dades

Westlaw. http://www.westlaw.es/

Boletín Oficial del Estado. http://www.boe.es

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. http://dogc.gencat.cat/ca/

Tribunal Constitucional de España. http://www.tribunalconstitucional.es/

Capítol

SMITH, N. "Gentrification Generalized : From Local Anomaly to Urban “Regeneration” as Global Urban Strategy", dins ISHER, M.; DOWNEY, G. (eds.). Frontiers of Capital : Ethnographic Reflections on the New Economy, 2006. Traduïda al català amb permís de l’autor com "La generalització de l’ennobliment : de l’anomalia local a la «regeneració urbana» com a estratègia global urbana", dins Ciutats en (re)construcció : necessitats socials, transformació i millora de barris. Barcelona : Diputació de Barcelona, 2008.  Enllaç