Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Gestió Financera

Codi de l'assignatura: 362655

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Isabel Morillo Lopez

Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura està enfocada de manera que no cal tenir coneixements previs sobre la matèria, ni haver cursat cap altra assignatura prèviament.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Saber gestionar els aspectes economicofinancers relacionats amb l'activitat de les administracions públiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els conceptes de operació financera de finançament i de equilibri entre prestació i contraprestació, i els fonaments teòrics de la matemàtica financera.

— Conèixer els pactes implícits a l’hora d’intercanviar capitals financers en una operació financera de finançament. És a dir, conèixer i identificar els diversos règims financers (d’interès compost, d’interès simple, de descompte).

— Entendre el concepte de renda financera i el de valoració de la renda financera com a instruments a l’hora d’analitzar l’equilibri financer d’una operació.

— Conèixer i dominar els conceptes i les magnituds que determinen les operacions de préstec.

— Comprendre la importància de la comptabilitat com a sistema d’informació per prendre decisions de caràcter econòmic.

— Saber quina és la normativa comptable aplicable.

— Entendre els conceptes comptables bàsics i el mètode propi que s’hi utilitza.

— Conèixer el contingut i l’estructura dels comptes anuals, amb especial referència al balanç i al compte de pèrdues i guanys.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber aplicar els diferents règims financers (interès compost, interès simple i descompte).

— Determinar si la prestació i la contraprestació en una operació financera de finançament està equilibrada.

— Saber valorar rendes.

— Aplicar els coneixements adquirits durant el curs per analitzar alguns dels diversos productes financers, d’estalvi o finançament, que es poden trobar en el mercat financer actualment i determinar-ne els paràmetres. En particular, determinar-ne el cost o la rendibilitat.

— Utilitzar amb agilitat la calculadora i el full de càlcul per fer les operacions necessàries a l’hora de determinar el valor de les diferents magnituds financeres.

— Ser capaç de classificar els elements que componen els comptes anuals.

— Determinar la manera en què els fets comptables afecten el patrimoni i el resultat de l’empresa.

— Saber confeccionar un balanç i un compte de pèrdues i guanys a partir d’un llistat de comptes.

— Utilitzar per escrit i oralment la terminologia comptable de manera adequada.

Pel que fa al desenvolupament de la capacitat d’aprenentatge, es treballa la competència en un segon nivell, centrat en l’assoliment dels objectius següents:

    – Identificar què significa aprendre i quin procés personal se segueix.

    – Reformular i adaptar al propi context els objectius fixats pel professorat.

    – Planificar les activitats, seleccionant els procediments i aprofitant els recursos que s’ofereixen.

    – Mostrar iniciativa a l’hora de documentar-se, i buscar informació més enllà de les referències mínimes donades.

    – Reflexionar sobre els aprenentatges adquirits i plantejar-se preguntes que obren perspectives noves.

    – Contrastar amb els companys els aprenentatges assolits i proposar actuacions per seguir avançant.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la matemàtica financera

*  Professora responsable: Isabel Morillo López

1.1. Introducció

1.1.1. Operacions financeres: definició, elements i classificació
1.1.2. Equilibri de l’operació financera
1.1.3. Suma financera

1.2. Règims financers

1.2.1. Definició i classificació
1.2.2. Règims financers simples
1.2.3. Règims financers compostos

1.3. Rendes financeres

1.3.1. Definició i classificació
1.3.2. Valoració d’una renda financera
1.3.3. Rendes constants

1.4. Préstecs

1.4.1. Definició i classificació
1.4.2. Préstecs d’amortització única de capital
1.4.3. Préstecs d’amortització periòdica: préstec francès

2. Introducció a la comptabilitat financera

*  Professor responsable: Josep Ramon Tell Baltà

2.1. La comptabilitat com a sistema d’informació

2.2. Estudi del patrimoni empresarial i el balanç de situació

2.3. El compte i el funcionament del sistema comptable

2.4. Aspectes formals de la representació i la coordinació comptable

2.5. La regulació legal de la comptabilitat

2.6. El tractament comptable dels principals moviments de l’activitat empresarial

2.7. El cicle comptable i els comptes anuals

2.8. Anàlisi de la informació proporcionada pel balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es basa en la combinació de les classes magistrals amb tota una sèrie d’activitats dirigides:

— Les classes presencials comprenen docència magistral, en què s’introdueixen els conceptes teòrics i es presenten exemples explicatius; i docència pràctica, orientada a l’adquisició i al reforçament dels conceptes teòrics. Els enunciats dels exercicis i el material complementari es posen a disposició de l’alumnat en el Campus Virtual.

— Les activitats dirigides consisteixen en la resolució d’un seguit d’exercicis pràctics i d’altres tipus d’activitats relacionades amb els continguts que s’hagin impartit. Aquestes activitats es qualifiquen, i representen una part de l’avaluació continuada de l’assignatura.

Per altra banda, a partir de les activitats proposades es treballa per afavorir la reflexió sobre el procés d’aprenentatge i la relació amb l’avaluació final. Amb aquesta finalitat es passa als estudiants un test a l’inici de curs i un test al final, perquè puguin valorar la seva evolució en termes d’aprenentatge i responsabilitat. Així mateix, arran d’algunes activitats del curs, s’interroga l’alumnat sobre la planificació del seu treball i els resultats assolits. D’altra banda, es posa especial èmfasi en la retroacció que es dona als estudiants, per reforçar els aspectes formatius de l’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació de l’assignatura, com a norma general, és continuada. L’avaluació continuada, per a cadascun dels dos blocs temàtics de l’assignatura, consisteix en:

Bloc de matemàtica financera:

— Una prova de caràcter pràctic sobre els continguts corresponents al tema 2 (25 % de la nota del bloc).
— Un treball individual de caràcter pràctic sobre els continguts corresponents als temes 3 i 4, que s’ha de presentar mitjançant una tasca al Campus Virtual (25 % de la nota).
— Una prova final de conjunt (prova de síntesi) que consisteix en la resolució d’uns exercicis relacionats amb els continguts treballats durant tot el curs (50 % de la nota).

Bloc de comptabilitat:

— Una prova de caràcter pràctic de la comptabilització en el llibre diari dels principals moviments empresarials treballats a classe (25 % de la nota del bloc).
— Un exercici de caràcter pràctic que s’ha de presentar mitjançant una tasca al Campus Virtual corresponent a tot el temari treballat a classe (25 % de la nota del bloc).
— Una prova de síntesi corresponent a la comptabilització en el llibre diari, confecció del balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i anàlisi dels estats comptables (50 % de la nota).

La nota final de cada bloc serà el màxim entre la nota de la prova de síntesi i la mitjana aritmètica de les proves d’avaluació continuada i la prova de síntesi.

La nota final de l’assignatura serà la mitjana aritmètica de les notes finals dels dos blocs de l’assignatura.

Si la nota final d’algun dels blocs temàtics de l’assignatura és inferior a 3,5 punts sobre 10, la nota final serà de suspens.

Tal com estableix el Protocol academicodocent dels graus, aprovat per la Junta de Facultat de Dret, per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi.

El professor pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professor faci d’aquestes evidències permetrà millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables. Especialment escau aquest fet quan la qualificació final (activitats d’AC + PS) és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior (Protocol academicodocent dels graus de la Facultat de Dret, art. 8).

Per a l’avaluació de la competència de capacitat d’aprenentatge i responsabilitat, es posa a disposició de l’alumnat, a través del Campus Virtual, la rúbrica d’avaluació corresponent al nivell de la competència treballat.

Reavaluació

El sistema de reavaluació exigeix haver estat avaluat prèviament i exclou aquells casos amb una qualificació de no presentat.

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada poden optar a la reavaluació mitjançant una nova prova de síntesi, que té la mateixa estructura i contingut que la prova prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professor decideix millorar aquesta nota tenint-hi en compte altres evidències d’aprenentatge.

 

Avaluació única

L’alumnat que ho sol·liciti per escrit dins del termini establert té dret a l’avaluació única. L’avaluació única consisteix en una prova objectiva en què s’han de resoldre una sèrie d’exercicis pràctics i s’han de contestar unes preguntes teòriques de tipus test. La prova té lloc al final del semestre, en la data oficial indicada per al període d’exàmens.

Reavaluació
El sistema de reavaluació exigeix haver estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.
Els estudiants que hagin suspès poden fer una nova prova d’avaluació de les mateixes característiques.

Clàusula de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Final de carrera

La convocatòria final de carrera segueix les mateixes indicacions que  l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BADÍA, C. et al. Introducción a la matemática financiera. [Barcelona] : Universidad de Barcelona. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial, 2005.  Enllaç

BADIA, C. et al. Matemàtica Financera. Anàlisi d’operacions de finançament. Barcelona: UB, 2015

https://cataleg.ub.edu/record=b2142386~S1*cat  Enllaç

BONILLA, M.; IVARS, A.; MOYA, I. Matemática de las operaciones financieras : teoría y práctica. Madrid : Thomson, cop. 2006.   Enllaç

GOXENS, M.A; LOSILLA, M.F.; OSES, J.; RODRIGUEZ, F.  Introducción a la Contabilidad Financiera. Madrid: Garceta, 2013

https://cataleg.ub.edu/record=b1979520~S1*cat  Enllaç

MORENO RUZ, A.; RODRÍGUEZ GARCÍA, F.; LOSILLA RAMÍREZ, M.F. Prácticas de contabilidad financiera. 2ª ed. Madrid: Garceta, 2013

https://cataleg.ub.edu/record=b2127573~S1*cat  Enllaç

MUÑOZ MERCHANTE, A. Introducción a la contabilidad. Madrid. Editorial Sanz y Torres, 2019

https://cataleg.ub.edu/record=b2311145~S1*cat  Enllaç

MUÑOZ MERCHANTE, A.  Prácticas de introducción a la contabilidad.  Madrid: Sanz y Torres, S.L., 2019

OMEÑACA GARCIA, J. Contabilidad general. Madrid. 2017. Deusto

https://cataleg.ub.edu/record=b2238430~S1*cat  Enllaç

OMEÑACA GARCIA, J. Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades. Madrid. 2017. Deusto

https://cataleg.ub.edu/record=b2238539~S1*cat  Enllaç

LOSILLA, M. 277 ejercicios prácticos de contabilidad. 1er curso. Barcelona. Ediciones Librería Universitaria. 2019

https://cataleg.ub.edu/record=b2697616~S1*cat  Enllaç

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Curso interactivo de matemática financiera : introducción a la toma de decisiones financieras. Barcelona [etc.] : Edicions Universitat de Barcelona : McGraw-Hill/Interamericana de España, DL 1998.  Enllaç