Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió Pressupostària I

Codi de l'assignatura: 362656

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Estela Ferreiro Serret

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

  • Reflexionar sobre la pròpia manera d’abordar el procés d’aprenentatge per introduir-hi millores.
  • Analitzar-se i valorar-se com a aprenent competent.
  • Formular els propis objectius d’aprenentatge, tot integrant-los en els objectius generals de l’assignatura.
  • Decidir estratègies d’aprenentatge, en funció del context personal i social i de les característiques de la tasca.
  • Monitoritzar el procés d’aprenentatge per controlar que avanci cap a la consecució dels objectius d’aprenentatge previstos.
  • Elaborar judicis ajustats sobre l’activitat d’aprenentatge per valorar la rellevància que té per al propi coneixement.

 

)

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer les especificitats de la gestió pública en l'àmbit local.

   -

Aprofundir en coneixements i tècniques complementàries de la formació general del gestor públic o relatives a àmbits especialitzats de la gestió pública.

   -

Saber gestionar els aspectes economicofinancers relacionats amb l'activitat de les administracions públiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer bàsicament, en la teoria i en la pràctica, els aspectes jurídics més importants del dret pressupostari, com a branca del dret financer que regula els diferents mecanismes a través dels quals els ingressos públics es destinen, de manera efectiva, al finançament de les necessitats públiques.
— Conèixer algunes de les qüestions bàsiques del dret financer, com ara el contingut i l’objecte d’aquest dret, les fonts o la delimitació de l’àmbit d’aplicació, i també els trets definitoris i les principals classificacions dels ingressos públics, com a recursos econòmics que permeten als ens públics fer efectives les despeses necessàries per cobrir les necessitats col·lectives.
— Familiaritzar-se amb els conceptes jurídics bàsics que envolten les diferents fases del cicle pressupostari a escala estatal, autonòmica i local.
— Disposar de les eines teòriques bàsiques per entendre els mecanismes d’elaboració, aprovació, execució i control del pressupost. Aprofundir, amb l’estudi detallat de supòsits pràctics, en una visió casuística i pràctica del dret de la despesa pública.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber interpretar, entendre i aplicar la normativa relativa al pressupost dels diferents ens públics.
— Conèixer els principis generals que regeixen la institució pressupostària.
— Identificar les diferents fases del cicle pressupostari i les peculiaritats que presenta a escala estatal, autonòmica i local.
— Conèixer l’estructura del pressupost i els diferents criteris de classificació.
— Conèixer i saber aplicar les modificacions pressupostàries segons la necessitat de cada cas.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: concepte, principis i estructura

1.1. Introducció a l’estudi del dret pressupostari

1.2. El sector públic espanyol. La hisenda pública

1.3. La despesa pública. Concepte i principis

1.4. Els principis pressupostaris. La programació pressupostària

1.5. La Llei de pressupostos. Naturalesa i efectes

2. Els pressupostos generals de l’Estat. El cicle pressupostari

2.1. Els pressupostos generals de l’Estat. Tipus de pressupostos i estructura. Les tècniques pressupostàries

2.2. Elaboració, aprovació i pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat

3. El finançament dels pressupostos

3.1. Els pressupostos generals de l’Estat. El finançament. Els ingressos públics. El dèficit públic. L’endeutament públic

3.2. Els pressupostos generals de les comunitats autònomes. El finançament

3.3. Els pressupostos generals de les entitats locals. El finançament

4. La gestió dels pressupostos públics

4.1. Les modificacions pressupostàries

4.2. El naixement de les obligacions econòmiques i el regim jurídic de la despesa pública

4.3. El compliment de les obligacions de la hisenda pública i els drets dels creditors públics

4.4. La gestió dels pressupostos generals de l’Estat. El procediment ordinari de la gestió de les despeses

4.5. El procediment de pagament de les obligacions públiques

4.6. El procediment d’execució de les despeses periòdiques i repetitives. El sistema de bestretes de caixa fixa

4.7. Els pagaments a justificar

4.8. Despeses i pagaments a l’estranger

5. El tresor

5.1. Les relacions financeres entre les administracions públiques

5.2. Fons públics i tresor públic

5.3. El dret comptable públic

6. El control de l’activitat financera

6.1. El control de l’activitat financera (I). El control parlamentari i la funció fiscalitzadora del Tribunal de Comptes i dels òrgans autonòmics de control extern (OCEX)

6.2. El control de l’activitat financera (II). El control intern: funció interventora, control financer i auditoria pública

7. Responsabilitats

7.1. Les responsabilitats penals dels gestors de fons públics

7.2. Les responsabilitats comptables dels gestors públics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada de l’assignatura té en compte els aspectes següents: 

— Durant el quadrimestre es duen a terme dues proves, les quals representen el 50 % de la nota final. 

— Al final del quadrimestre es duu a terme una prova de síntesi, que representa el 50 % de la nota final, i que inclou tot el contingut de la matèria estudiada. En concret, es tracta d’una prova escrita amb preguntes teòriques i/o pràctiques sobre aspectes essencials de la matèria estudiada en els blocs temàtics de l’assignatura. S’ha d’obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en aquesta prova global per poder aprovar l’assignatura. 

— El professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, altres evidències d’aprenentatge (participació a classe, exercicis addicionals no avaluables, etc.). La valoració que el professorat faci d’aquestes evidències permet millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació obtinguda en el conjunt de les proves avaluables. En concret, aquesta valoració es fa quan la nota final obtinguda amb les diferents activitats d’avaluació continuada i la prova de síntesi és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior.

Reavaluació

La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens podran optar a la reavaluació. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Criteri de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els alumnes que hagin presentat la sol·licitud d’avaluació única dins el termini establert faran un sol examen en què s’avaluen els coneixements assolits sobre el contingut del programa.

L’examen és escrit i consta de dues parts, una que és igual que la prova de síntesi dels alumnes d’avaluació continuada i una altra de contingut teòric.

Reavaluació

La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. Els estudiants amb una qualificació de suspens a l’examen d’avaluació única poden optar a la reavaluació. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant. 

Examen final de carrera

La convocatòria final de carrera segueix les mateixes indicacions que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

YEBRA, P. (coord.). Manual de derecho presupuestario. Granada : Comares/Dodeca, 2001.  Enllaç

BAYONA, J.J.; SOLER, M.T. Temas de derecho presupuestario. Alicante : Compás, 2006.

Edició de 1990  Enllaç

MARTÍN QUERALT, J. ET AL. Curso de derecho financiero y tributario. Madrid : Tecnos, 2017.  Enllaç

PÉREZ ROYO, F. Derecho financiero y tributario : parte general. Cizur Menor (Navarra) : Thomson Civitas, 2017.  Enllaç

PASCUAL, J. Régimen jurídico del gasto público : presupuestación, ejecución y control. Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2014.  Enllaç

FERREIRO, J.J. Instituciones de derecho financiero. Madrid : Marcial Pons, 2010.  Enllaç

CAZORLA, L.M. Derecho financiero y tributario : parte general. Cizur Menor : Thomson/Aranzadi, 2017.  Enllaç

Pàgina web

Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. < http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-dleg3-2002.html >.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. < http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.html >.

Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. < http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo5-2001.html >

Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. < http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg2-2007.html >.

Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. < http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1980.html >.

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. < http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/res190109-eha.html >.