Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió Tributària I

Codi de l'assignatura: 362660

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Estela Ferreiro Serret

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Aprofundir en coneixements i tècniques complementàries de la formació general del gestor públic o relatives a àmbits especialitzats de la gestió pública.

   -

Capacitat creativa i emprenedora.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Estudiar el dret tributari, que constitueix la branca del dret financer que regula l’establiment i l’aplicació dels tributs, la qual cosa implica:

— Conèixer els termes jurídics que envolten la institució bàsica del dret tributari, això és, el tribut.

— Reconèixer els elements generals del tribut: l’estructura, els subjectes obligats al pagament, la quantificació, i les altres obligacions que comporta el tribut.

— Identificar les diferents figures impositives que integren el nostre sistema tributari i conèixer-ne els elements configuradors bàsics: fet imposable, subjecte passiu i base imposable.

— Ser capaç, amb caràcter general, d’interpretar, entendre i aplicar la normativa relativa als ingressos públics i, essencialment, la relativa als tributs.

— Identificar les principals fonts de coneixement pròpies del dret tributari.

— Ser capaç de valorar críticament l’actuació de l’Administració tributària en matèria d’ingressos públics i, més concretament, en relació amb els tributs.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al dret tributari

1.1. Dret tributari: concepte i contingut

1.2. La distribució del poder tributari a l’Estat espanyol

1.3. Interpretació i aplicació de les normes tributàries

1.4. Les fonts del dret tributari i principis constitucionals

1.5. El tribut: concepte i classes

2. Estructura del tribut

2.1. La relació juridicotributària

2.2. L’obligació tributària principal i el fet imposable

2.3. Els obligats tributaris

2.4. Quantificació del tribut

2.5. Extinció del deute tributari

3. El sistema tributari a l’Estat espanyol

3.1. Estructura del sistema tributari: plantejament general

3.2. El sistema tributari estatal: imposició directa i imposició indirecta

3.3. El sistema tributari autonòmic

3.4. El sistema tributari local

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

— Durant el quadrimestre es duen a terme tres proves d’avaluació, una per a cadascun dels blocs temàtics en què es divideix la matèria, les quals representen el 50 % de la nota final. Per aprovar l’avaluació continuada s’han de fer, necessàriament, les tres proves.

— Al final del quadrimestre hi ha una prova de síntesi, que representa el 50 % de la nota final, i que és sobre tot el contingut de la matèria estudiada. En aquesta prova de síntesi s’ha d’obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per poder aprovar l’assignatura.
 Opcionalment, si el professorat ho estableix, aquesta prova de síntesi pot ser oral.

— El professorat pot tenir en compte, addicionalment, altres evidències d’aprenentatge (participació a classe, exercicis addicionals no avaluables, etc). La valoració que el professorat faci d’aquestes evidències permet millorar, si és el cas, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació obtinguda en el conjunt de les proves avaluables. En concret, aquesta valoració es fa quan la nota final obtinguda amb les diferents activitats d’avaluació continuada i la prova de síntesi sigui igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi sigui superior.

Reavaluació

La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens poden optar a la reavaluació. Opcionalment, si el professorat ho estableix, aquesta prova de reavaluació pot ser oral. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient dels estudiants.

Correcció lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

L’examen d’avaluació única és escrit i consta de dues parts: una que és igual que la prova de síntesi dels alumnes d’avaluació continuada, i una altra part que és una prova de contingut teòric. Opcionalment, si el professorat ho estableix, aquest examen pot ser oral.

Reavaluació

La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

Els estudiants que tinguin una qualificació de suspens en l’examen d’avaluació única poden optar a la reavaluació. Opcionalment, si el professorat ho estableix, aquesta prova de reavaluació pot ser oral. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació serà la qualificació final que apareixerà a l’expedient dels estudiants.

Examen final de carrera

La convocatòria final de carrera segueix les mateixes indicacions que l’avaluació única.