Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comptabilitat Pública

Codi de l'assignatura: 362662

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Daniel Montolio Estivill

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Requisits

362625 - Hisenda Pública (Recomanada)

362510 - Economia Política (Recomanada)

362656 - Gestió Pressupostària I (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Saber gestionar els aspectes economicofinancers relacionats amb l'activitat de les administracions públiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els conceptes i mètodes de la comptabilitat del sector públic, tant des del vessant teòric com des del pràctic.
— Saber aplicar els fonaments de la comptabilitat pública.
— Conèixer els principals assentaments de la comptabilitat pública.
— Conèixer com s’elaboren i s’interpreten els principals estats financers.
— Adquirir coneixements bàsics sobre el retiment de comptes del sector públic.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre la manera d’abordar el procés d’aprenentatge per introduir-hi millores.
— Analitzar-se i valorar-se com a aprenent competent.
— Formular els objectius d’aprenentatge, i integrar-los en els objectius generals de l’assignatura.
— Decidir estratègies d’aprenentatge, en funció del context personal i social, i de les característiques de la tasca.
— Monitoritzar el procés d’aprenentatge per controlar que avanci cap a la consecució dels objectius d’aprenentatge previstos.
— Elaborar judicis ajustats sobre l’activitat d’aprenentatge per valorar la rellevància que té per al propi coneixement.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’activitat econòmica dels ens administratius i la comptabilitat

1.1. L’activitat econòmica de les administracions públiques

1.2. Principals característiques de la comptabilitat pública

1.3. Finalitats de la comptabilitat pública

1.4. Els usuaris de la informació comptable pública

2. Introducció a la comptabilitat: nocions bàsiques

2.1. Introducció a la comptabilitat

2.2. El mètode de la partida doble

2.3. Elements i masses patrimonials

2.4. Ordenació econòmica i financera del patrimoni

2.5. El compte com a instrument de representació i mesura

2.6. Assentaments típics

2.7. El quadre de comptes del Pla general de comptabilitat

3. Introducció a l’anàlisi dels estats financers

3.1. Anàlisi a curt termini

3.2. Anàlisi a llarg termini

4. El Pla general de comptabilitat pública

4.1. Introducció i estructura del PGCP

4.2. Els comptes del PGCP

4.3. Comparatiu del quadre de comptes del PGC i el PGCP

5. Comptabilització del pressupost

5.1. El pressupost a l’Administració pública

5.2. Fases d’execució de l’estat de despeses

5.3. Fases d’execució de l’estat d’ingressos

6. Els creditors i deutors no pressupostaris en el PGCP

6.1. Els comptes no pressupostaris

6.2. La Hisenda pública i l’IVA

6.3. Les relacions amb Hisenda i la Seguretat Social

6.4. Operacions de préstec a curt termini

6.5. L’amortització de l’immobilitzat

6.6. La provisió per dubtós cobrament

6.7. Les permutes

7. Els comptes anuals

7.1. Les normes de la Hisenda pública

7.2. Comptes anuals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent de l’assignatura combina els continguts teòrics amb exercicis, l’estudi de casos i petits treballs pràctics, els quals tenen com a funció contrastar els coneixements teòrics adquirits amb la realitat del funcionament de les administracions públiques.

En la docència de cada bloc temàtic es destina el temps necessari per presentar els continguts teòrics, per fer els treballs proposats i per avaluar-los.

Es combinen les classes magistrals i els exercicis pràctics (lectures i exercicis). Les classes tenen el suport dels apunts elaborats pel professorat, penjats en el Campus Virtual.

La dinàmica de l’assignatura consisteix a fer una pràctica o un exercici setmanal, o de vegades quinzenal. Hi ha una setmana per preparar-la i fer-la en grup, i després se’n fa l’exposició a classe. Els alumnes poden incloure a la pràctica els comentaris que hagin sorgit durant la discussió a classe i lliurar-la posteriorment.

Material / recursos necessaris per treballar el bloc

• Pla general de comptabilitat pública: Ministerio de Economía y Hacienda, OM de 09.05.1994.

• Instrucció de comptabilitat local, OM de 23.01.2004 (BOE de 09.12.2004).

• Exercicis de les sessions pràctiques (el professorat els lliura a classe).

Competència transversal capacitat d’aprenentatge i responsabilitat

A partir de les activitats proposades es treballa per afavorir la reflexió sobre el procés d’aprenentatge i la relació amb l’avaluació final. Amb aquesta finalitat es passa a l’alumnat, sempre que estiguin disponibles, un test a l’inici del curs i un test al final, perquè pugui valorar la seva evolució en termes d’aprenentatge i responsabilitat. Així mateix, arran d’algunes activitats del curs es podrà interrogar l’alumnat sobre la planificació del seu treball i els resultats assolits. D’altra banda, i sempre que el temps i la dinàmica del curs ho permeti, es dona importància a la retroacció de cada prova avaluable, per reforçar els aspectes formatius de l’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada té dos components:

– D’una banda, es valoren els exercicis i els treballs fets durant el curs, que els alumnes exposen i defensen. Encara que els treballs siguin en grup, a l’exposició el professorat fa preguntes a tots els components del grup per tal d’avaluar-ne els coneixements. Aquest component determina el 50 % de la nota final. Concretament es duen a terme quatre exercicis o treballs durant el curs. Aquests quatre exercicis són de caràcter eminentment pràctic i aplicat per tal que l’alumnat adquireixi l’experiència del vessant més pràctic de l’assignatura. El 50 % que s’atorga a l’avaluació continuada es reparteix homogèniament entre els quatre exercicis.

– De l’altra, es fa una prova de síntesi (obligatòria per a tothom) que determina el 50 % restant de la nota. Aquesta prova consisteix en un examen final de dues parts, una de teòrica i una altra de pràctica (també relacionada amb els exercicis o les lectures que s’hagin fet durant el curs), que abasta tots els temes tractats durant el curs. La part teòrica consta de dues o tres preguntes relacionades amb els conceptes teòrics exposats a classe o treballats en les lectures i exercicis. Normalment es disposa d’una hora per respondre aquesta part de l’examen. La part pràctica de l’examen consta de dos exercicis breus (o bé un de sol però més complet) per resoldre en una hora. Els alumnes han d’obtenir una nota mínima de 5 en la prova de síntesi.

Reavaluació
Dins el marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’assignatura en la data fixada pel Consell d’Estudis de l’ensenyament. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou els casos en què la qualificació és de no presentat. Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada poden optar a la reavaluació mitjançant una nova prova de síntesi, que té la mateixa estructura i contingut que la prova prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professor decideix millorar aquesta nota tenint en compte altres evidències d’aprenentatge.

Competència transversal capacitat d’aprenentatge i responsabilitat

Per a l’avaluació de la competència de capacitat d’aprenentatge i responsabilitat, es posa a disposició de l’alumnat, a través del Campus Virtual, la rúbrica d’avaluació corresponent al nivell de la competència treballat.

Criteri de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Avaluació única i de final de carrera
L’avaluació única consisteix en un examen final de dues parts, una de teòrica i una altra de pràctica (també relacionada amb els exercicis o les lectures que s’hagin fet durant el curs).

La part teòrica consta de dues o tres preguntes relacionades amb els conceptes teòrics exposats a classe o treballats en les lectures i els exercicis. Normalment es disposa d’una hora per respondre aquesta part de l’examen.

La part pràctica de l’examen consta de dos exercicis breus (o bé un de sol però més complet) per resoldre en una hora.

Reavaluació

Dins el marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’assignatura. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou els casos en què la qualificació sigui de no presentat. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BENITO LÓPEZ, B. Manual de contabilidad pública. Madrid : Pirámide, 1995.  Enllaç

VELA, M.; MONTESINOS, V.; SERRA, V. Manual de contabilidad. Barcelona : Ariel, 1996.  Enllaç

  Capítol 29 pel tema 12.

TORRES, L.; PINA, V. Manual de contabilidad pública. Madrid : C.E.F., 1996.

  Capítols 11 i 12 pel tema 11.

Enllaç al CCUC  Enllaç

Pàgina web

Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.net  

Ministeri d’Hisenda i Funció Pública: http://www.minhap.gob.es/

IGAE:  http://www.igae.pap.minhap.gob.es

Sindicatura de Comptes de Catalunya: http://www.sindicatura.org/