Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Règim d'Ocupació Pública

Codi de l'assignatura: 362663

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Jose Mauri Majos

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Saber aplicar els diferents règims jurídics d'ocupació pública i saber planificar i organitzar les persones que treballen en les administracions públiques o en altres organitzacions.

   -

Conèixer les especificitats de la gestió pública en l'àmbit local.

   -

Aprofundir en coneixements i tècniques complementàries de la formació general del gestor públic o relatives a àmbits especialitzats de la gestió pública.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les característiques bàsiques del sistema d’ocupació pública.

— Saber quins tipus d’empleats públics hi ha i l’estructura professional dels empleats públics.

— Conèixer el procés de selecció i la carrera dels empleats públics.

— Conèixer els aspectes bàsics del sistema de drets i deures dels empleats públics. 

Referits a habilitats i destreses 

— Entendre les tècniques de gestió que s’utilitzen en l’ordenació del personal públic.

— Identificar les normes aplicables als diferents tipus d’empleats públics.

— Utilitzar de manera adequada els conceptes jurídics del sistema d’ocupació pública.

  Referits a actituds, valors i normes

— Raonar de manera coherent sobre el sistema d’ocupació pública.

— Entendre la importància de la forma jurídica en el sistema de gestió del personal públic.

— Assumir un compromís ètic amb la prestació del servei públic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Noció i bases constitucionals de l’ocupació pública

2. Estructura professional i instruments d’ordenació de personal

3. Accés i carrera professional dels empleats públics

4. Drets i deures dels empleats públics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables. L’alumne ha d’estar particularment atent a la bibliografia que s’utilitza com a referència i a la que es recomana específicament pel professor responsable del grup. El professor responsable d’un grup pot optar per substituir les referències bibliogràfiques generals per la publicació d’apunts i presentacions a l’espai del Campus Virtual, acompanyats, si escau, de les presentacions de PowerPoint que utilitzi per impartir les classes virtuals, amb gravació d’àudio o sense. En qualsevol cas, el professor responsable d’un grup ha de garantir, a traves d’un fòrum de dubtes i seguiment de la matèria o a través del correu electrònic de la institució, la resposta a les qüestions plantejades per l’alumnat en un termini prudent.

La presencialitat reduïda a l’aula dels grups o subgrups que es creïn, en funció dels aforaments i de les mesures de seguretat que s’hagin d’adoptar, es dedica a la introducció dels blocs temàtics que integren el programa, la resolució de dubtes, les activitats pràctiques i la preparació d’activitats avaluables.

Els exercicis de l’avaluació continuada, l’avaluació única i l’examen de final de carrera seran presencials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consideracions generals

La regla general que se segueix és l’avaluació presencial en règim d’avaluació continuada —activitats avaluables i activitat de síntesi— i d’avaluació única.

 

Avaluació continuada

Els estudiants que optin pel sistema d’avaluació continuada, que es considera el general i el recomanable, han de dur a terme les activitats següents:

Activitats avaluables: (60 % de la nota final; es fa la mitjana de les dues, cadascuna amb un valor del 30 %). Són obligatòries, n’hi ha dues i cadascuna consta d’una prova teòrica i d’una prova pràctica.

Activitat de síntesi final: (40 % de la nota final). És obligatòria i consisteix en la resolució d’un o més casos pràctics. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar sempre la prova de síntesi.

 

Avaluació única

Els estudiants que optin pel sistema d’avaluació única i en compleixin els terminis i els requisits formals adients, han de dur a terme les activitats següents:

Una avaluació teòrica: (60 % de la nota final). 

Una avaluació pràctica: (40 % de la nota final).  Per aprovar l’assignatura s’ha de superar sempre l’avaluació pràctica.

 

Reavaluació

La reavaluació exigeix haver estat prèviament avaluat i exclou aquells casos en què la qualificació de l’avaluació continuada o única sigui de no presentat. Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens poden optar a la reavaluació, que té les mateixes proves amb idèntica estructura i contingut que les descrites per a l’avaluació única. La qualificació obtinguda en aquestes proves serà la final que aparegui en l’expedient de l’estudiant, llevat que el professor tingui en compte altres evidències d’aprenentatge relacionades amb el seguiment del curs i les qualificacions obtingudes en les diverses activitats avaluables.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

Les proves de la convocatòria extraordinària de final de carrera s’ajusten a l’estructura i el contingut descrit per a l’avaluació única.