Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Direcció i Gestió de Persones

Codi de l'assignatura: 362665

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Navarro Cid

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Saber aplicar els diferents règims jurídics d'ocupació pública i saber planificar i organitzar les persones que treballen en les administracions públiques o en altres organitzacions.

   -

Aprofundir en coneixements i tècniques complementàries de la formació general del gestor públic o relatives a àmbits especialitzats de la gestió pública.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principals processos psicosocials que tenen lloc en les organitzacions.

— Conèixer els processos i les eines de direcció de persones més importants i habituals en les organitzacions contemporànies.

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’analitzar, descriure i comprendre el comportament de les persones, en termes psicosocials, en les organitzacions.

— Ser capaç de relacionar alguns processos psicosocials individuals, grupals o col·lectius, amb el comportament i l’eficàcia de l’organització.

— Ser capaç de relacionar els processos de comportament organitzacional i les eines de direcció i gestió de persones.

— Ser capaç de diferenciar entre els diversos instruments de direcció de persones, i comprendre els avantatges i els inconvenients de cadascun en funció de la situació.

Pel que fa al desenvolupament de la competència en capacitat de comunicació, es treballa la competència en un tercer nivell, centrat en l’assoliment dels objectius següents:

— Identificar els objectius comunicatius dels textos i les idees subjacents que contenen.

— Expressar-se amb espontaneïtat i estil propi, incorporant en el discurs recursos comunicatius diversos (exemples, metàfores, referències d’autoritat, etc.).

— Portar a terme presentacions davant d’un públic heterogeni, modificar la intervenció segons la seva reacció i utilitzar diferents mitjans i tipus de suports per fer-ne més fàcil la comprensió del contingut.

— Construir tot tipus de textos escrits amb un estil propi i utilitzant una llengua rica i expressiva.

— Utilitzar l’empatia i altres recursos comunicatius per entendre els punts de vista dels altres, integrar-los en el propi discurs i crear relacions que afavoreixin l’aprenentatge.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al comportament organitzacional

*      1.1. Delimitació conceptual i metodològica: psicologia de les organitzacions i comportament organitzacional

    1.2. L’estudi psicosocial de les organitzacions: aproximacions clàssiques i desenvolupament històric

2. Processos psicosocials en les organitzacions: l’individu

*    2.1. Motivació i satisfacció laboral
  2.2. Socialització de les organitzacions
  2.3. Estrès laboral

3. Processos psicosocials en les organitzacions: el grup

*  3.1. Grups i lideratge a la feina
3.2. Conflicte i negociació
3.3. La comunicació

4. Processos psicosocials en les organitzacions: l’organització

*  4.1. Clima i cultura organitzacional
4.2. Canvi i desenvolupament organitzacional

5. Processos i eines de direcció de persones en les organitzacions: introducció a la gestió de recursos humans

*  5.1. Conceptes bàsics de direcció de persones. Models integrats
5.2. Introducció a la selecció de personal, l’avaluació del rendiment i la formació en les organitzacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura combina les classes típicament magistrals, en què el docent convida els alumnes a participar, i les classes més pràctiques en les quals es treballa en la resolució de casos.

Una part important de les classes es dedica a treballar en petits grups els temes que va proposant el docent i que inclouen lectures de textos clàssics, resolució de casos reals, cerques d’informació, debats sobre temes actuals del món del treball i de les organitzacions, i altres activitats. El treball en petits grups és una eina imprescindible per aprendre molts dels conceptes tractats i que obliga els participants a portar a terme una elaboració acurada. El docent guia aquests treballs en petit grup, manté un contacte periòdic amb el membres i en fa el seguiment. Els grups són d’un màxim de tres persones, que a més d’elaborar el treball després han de presentar-ne les conclusions i compartir-ne coneixements. Els treballs s’han d’elaborar a partir de les pautes que estableix el docent.

També són rellevants els exercicis d’autoconeixement que el docent proposa i que serveixen per aplicar els conceptes estudiats (per exemple, la motivació, l’estrès, el lideratge, etc.) en un mateix i en el context de treball. En aquest sentit, l’experiència laboral de l’alumnat facilita molt la integració de conceptes teòrics en la seva experiència pràctica i quotidiana. El Campus Virtual, a més d’oferir una via excel·lent per compartir documents, s’utilitza com a fòrum de debats i aclariments de qüestions que hagin pogut quedar pendents durant les classes i les reunions de treball entre els alumnes i el docent.

A partir de les activitats proposades, es treballa per afavorir la competència en capacitat comunicativa. Es passa als estudiants un test a l’inici del curs i un test al final, perquè puguin valorar l’evolució del seu procés d’aprenentatge. Així mateix, al llarg del curs es posa especial èmfasi en la retroacció que es dona als estudiants, per reforçar els aspectes formatius de l’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Des del curs 2012-2013 només hi ha una convocatòria, en totes les assignatures de tots els graus de la UB, però amb dret a una reavaluació.

Per a l’avaluació continuada:

— S’exigeix l’assistència a un mínim del 80 % de les classes. Això inclou les classes teoricopràctiques i les reunions de treball que el professorat estableixi amb els diversos grups.

— S’han de fer treballs pràctics individuals i en grup, a partir de casos i d’activitats que proposa el professorat. En total, s’han de presentar dos o tres treballs al llarg del curs. És imprescindible haver fet totes les activitats per obtenir una qualificació favorable. La qualificació conjunta d’aquests treballs representa el 60 % de la nota final. És un requisit indispensable que els alumnes es presentin com a mínim a una tutoria amb el professor, i a totes les que siguin necessàries durant el semestre, en les primeres 10 setmanes del curs. Les qualificacions de totes les activitats avaluables obligatòries s’han de fer públiques com a màxim 15 dies naturals després d’haver-se fet o lliurat.

— S’ha de fer la prova de síntesi, que pot ser oral o escrita, o bé al final del semestre o bé en dos moments al llarg del curs (a mitjan semestre i al final). La prova de síntesi, sobre els continguts teòrics i pràctics treballats a les classes, pot constar d’entre 20 i 40 preguntes de tipus test de resposta d’elecció múltiple, en què els errors resten 0,25 punts. La nota de l’examen representa el 40 % de la nota final. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que tingui assignat.

En la nota final definitiva, el professor hi pot tenir en compte, a més de les proves avaluables, un altre tipus d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professor en faci permet millorar la nota mitjana obtinguda en la qualificació de les proves avaluables, especialment quan la qualificació final (activitats d’AC + PS) és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior.

Si l’estudiant d’avaluació continuada no presenta cap activitat avaluable ni fa la prova de síntesi rep la qualificació final de no presentat (NP). Si ha presentat alguna activitat avaluable, però ha abandonat el procés d’avaluació continuada sense completar-lo, la qualificació és la mitjana ponderada prevista en el pla docent, entenent que ha obtingut 0 en les activitats que no ha presentat.

Reavaluació

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en una assignatura poden fer una altra prova de síntesi, que pot ser oral o escrita. La nova qualificació de la prova és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professor decideix millorar aquesta nota tenint-hi en compte altres evidències d’aprenentatge.

La reavaluació d’aquells alumnes que hagin suspès en l’avaluació continuada consisteix en una prova de síntesi similar a la prova que es fa per a l’avaluació única.

Clàusula de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).


La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria, prova de síntesi o avaluació única, o la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb 0) en l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, ja que desvirtua l’autoria de l’exercici. El professor ha d’informar el cap d’estudis dels casos de còpia, plagi i procediments fraudulents. Una conducta reiterada en aquests fets comporta la sol·licitud d’obertura d’un expedient disciplinari a l’estudiant.

 

Avaluació única

Tots els estudiants poden acollir-se a l’avaluació única si ho sol·liciten dins del termini establert, que és d’un mes i mig a partir de l’inici del quadrimestre corresponent. Han de sol·licitar-ho per escrit emplenant un formulari disponible al web de la Facultat, i entregant-lo personalment també al professor, dins del termini establert. Tots els estudiants estan, per defecte, en règim d’avaluació continuada (AC), excepte aquells que sol·licitin formalment el d’avaluació única (AU).

La prova d’avaluació única, que ha de permetre avaluar els mateixos coneixements i habilitats que l’avaluació continuada, és diferent de la prova de síntesi, per tal que el nivell d’exigència sigui equivalent al del conjunt de proves de l’avaluació continuada. A més de la prova, es pot demanar la presentació de determinades activitats. El pla docent estableix el tipus de prova d’avaluació única.

Els estudiants que ho sol·licitin, poden ser avaluats mitjançant un examen final i un treball individual en la modalitat d’avaluació única.

L’examen consta de dues parts, una de tipus test (entre 30 i 40 preguntes amb quatre opcions de resposta i en què els errors resten 0,25 punts) i una altra que consisteix a respondre preguntes obertes (oralment o per escrit) i en què, per tant, s’ha de desenvolupar la resposta. Les dues parts es corregeixen aplicant-hi un barem de 0 a 10 punts. La segona part de preguntes obertes només es corregeix si s’ha aprovat la primera part de test. Si s’aprova la prova tipus test, la nota de l’examen és la mitjana de les dues puntuacions obtingudes en les dues proves.

— El treball ha de permetre demostrar que s’han assolit els objectius de l’assignatura de la mateixa manera que en l’avaluació continuada. S’ha de demostrar que es domina un procés psicosocial vist en l’assignatura relacionat amb una organització de l’Administració pública. És un requisit indispensable que els alumnes es presentin com a mínim a una tutoria amb el professor, i a totes les que siguin necessàries durant el semestre, en les primeres 10 setmanes del curs. Els alumnes han de posar-se en contacte amb el professor per fixar la cita de les tutories. El professor fixa uns horaris de tutoria setmanals. La idea és que l’alumne vagi avançant en el treball durant tot el semestre. Si l’alumne no acudeix a cap tutoria, el treball no s’accepta i el resultat és de suspens en l’assignatura. Aquest treball s’avalua de 0 a 10 punts.

La nota final és la mitjana de l’examen final i del treball, i s’han d’aprovar per separat. És un requisit indispensable per aprovar el treball fer com a mínim una tutoria amb el professor.
En la modalitat d’avaluació única, els estudiants han d’aprofundir de manera autònoma en alguns continguts a partir de les indicacions i els materials que els proporcioni el professor.


Reavaluació
Els estudiants que hagin suspès una assignatura en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació només si prèviament han estat avaluats, i en queden exclosos els supòsits de no presentat. La qualificació de la prova és la qualificació final que apareix a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professor decideix millorar aquesta nota tenint-hi en compte altres evidències d’aprenentatge.


La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria, prova de síntesi o avaluació única, o la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb 0) en l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, ja que desvirtua l’autoria de l’exercici. El professor ha d’informar el cap d’estudis dels casos de còpia, plagi i procediments fraudulents. Una conducta reiterada en aquests fets comporta la sol·licitud d’obertura d’un expedient disciplinari a l’estudiant.


Clàusula de qualitat lingüística
Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ROBBINS, S.P.; JUDGE, T.A. Comportamiento organizacional. Madrid : Pearson, 2009.   Enllaç

  Llibre bàsic

MORGAN, G. Imágenes de la organización. Madrid : RA-MA, cop. 1990.   Enllaç

GÓMEZ-MEJÍA, L.R.; BALKIN, D.B.; CARDY, R.L. Gestión de recursos humanos. Madrid : Pearson Prentice Hall, DL 2008.   Enllaç

Pàgina web

RRHH Magazine: http://www.rrhhmagazine.com/

European Journal of Work and Organizational Psychology (EAWOP): http://www.eawop.org/web/

Asociación de Profesionales en Desarrollo de la Organización (APDO): http://www.apdo.org/

Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE): http://www.aedipe.es/