Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gramàtica Descriptiva de l'Anglès I

Codi de l'assignatura: 362722

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Forcadell Guinjoan

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Es recomana haver cursat Llengua Anglesa I i Llengua Anglesa II.

— L’anglès és la llengua vehicular del curs. Per consegüent, tant les classes com les diferents tasques i proves encomanades pel professorat es fan en aquesta llengua.


Altres recomanacions

— És indispensable tenir cura de la correcció lingüística.

— Dur a terme les proves d’avaluació de manera fraudulenta és motiu de penalització.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Habilitat per treballar de forma autònoma i en equip.

   -

Ús de recursos bibliogràfics i de les TIC com a eines de comunicació i aprenentatge.

   -

Capacitat descriptiva i crítica.

   -

Capacitat per a la descripció lingüística de la llengua anglesa.

   -

Coneixement de diferents models teòrics de la lingüística i de la lingüística aplicada anglesa.

   -

Capacitat per participar activament i amb èxit en un entorn acadèmic on l'anglès és la llengua vehicular.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir una base teòrica i pràctica pel que fa a la descripció i caracterització dels sintagmes i els seus complements.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar una capacitat crítica i d’anàlisi lingüística mitjançant l’anàlisi d’exemples, la discussió i la resolució de problemes.

— Saber identificar, analitzar sintàcticament i discutir críticament les característiques dels diferents sintagmes i dels seus components.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Interessar-se per l’àmbit de la gramàtica descriptiva des del punt de vista acadèmic i professional, a través de la utilització dels instruments i eines propis d’aquesta disciplina.

— Participar activament en les discussions en grup, que afavoreixen l’intercanvi de coneixements i el respecte per les opinions dels altres.

— Conscienciar-se dels beneficis de participar activament en les tasques i les dinàmiques proposades pel professorat en el procés d’aprenentatge.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la gramàtica descriptiva

*  Què és la gramàtica? Gramàtiques prescriptives i gramàtiques descriptives. Gramàtiques pedagògiques. Escoles lingüístiques (estructuralisme, generativisme, funcionalisme). Gramàtica de corpus. Unitats gramaticals (sintagmes, clàusules, oracions)

2. El sintagma nominal

*   Definició, estructura i característiques. Nombre, gènere i cas. Determinants. Tipus de noms. Tipus de pronoms. Construccions partitives. Modificació del nucli del sintagma nominal (restrictiva i no restrictiva). Premodificació i postmodificació del nucli

3. El sintagma adjectival

*   Definició, estructura i característiques. Tipus d’adjectius. L’adjectiu respecte a altres tipus de paraules. Funcions sintàctiques dels adjectius. Funcions semàntiques dels adjectius

4. El sintagma verbal

*   Definició, estructura i característiques. Tipus de verbs. Formes verbals. Verbs finits i no finits. Contrastos dels verbs (temps, mode, aspecte, modalitat, etc.)

5. El sintagma adverbial

*   Definició, estructura i característiques. Tipus d’adverbis. Funcions sintàctiques dels adverbis

6. El sintagma preposicional

*   Definició, estructura i característiques. Complements preposicionals. Peculiaritats del sintagma preposicional

7. Coordinació de sintagmes

*  Coordinació de sintagmes. Anàlisi sintàctica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina teoria i pràctica, i segueix principalment una metodologia inductiva. Per aquest motiu les discussions en grup, l’esperit crític constructiu i la participació activa de l’alumnat són essencials, tant dins com fora de l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, i consisteix en les activitats següents:

  • Una tasca d’anàlisi sintàctica de sintagmes (15 % de la nota final). És una activitat grupal (en grups de tres o quatre estudiants) i es fa en una de les sessions.

  • Un examen parcial, amb format de test d’elecció múltiple (25 %). Es duu a terme a mitjan quadrimestre.

  • Una tasca basada en corpus (10%). Consisteix en l’anàlisi d’elements lingüístics mitjançant corpus textuals.

  • Un examen final (50 %).* Consta de preguntes d’elecció múltiple, preguntes teòriques i pràctiques i una part d’anàlisi sintàctica de sintagmes. Té lloc en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.
* Per poder aprovar l’assignatura és necessari obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en l’examen final.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.
Aquesta modalitat d’avaluació consisteix en les activitats següents:

  • Un examen (60 % de la nota final).*

  • Una tasca basada en corpus (15 %).**

  • Una tasca d’anàlisi sintàctica de sintagmes (25 %).**


* Per poder aprovar l’assignatura és necessari obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en l’examen final.

 

** Les tasques s’han de fer individualment i cal lliurar-les en la data oficial de l’examen final.

 

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

L’alumnat que hagi suspès la primera convocatòria només ha de fer l’examen final. Per calcular la nota final es fan servir les notes obtingudes en la tasca d’anàlisi sintàctica de sintagmes i en la tasca basada en corpus feta durant el curs. Si l’alumne vol millorar la nota, pot presentar-ne una versió millorada.

L’alumnat que no s’hagi presentat a la primera convocatòria ha de fer l’examen final (60 % de la nota final) i presentar les dues tasques (25 + 15 %), havent contactat prèviament amb el professorat corresponent.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bache, Carl (2000). Essentials of Mastering English: A Concise Grammar. Mouton de Gruyter: Berlin Germany.  Enllaç

Biber, Douglas; Conrad, Susan & Leech, Geoffrey (2002). Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Longman.  Enllaç

Brinton, Laurel J. (2000). English Grammar Textbooks: The Structure of Modern English. US and xCanada: John Benjamins.  Enllaç

Chalker, Sylvia, & Weiner, Edmund (1994). Oxford Dictionary of English Grammar: The New Authoritative Guide. Oxford:Oxford University Press.  Enllaç

Downing, Angela & Locke, Philip (1992). A University Course in English Grammar. Great Britain: Prentice Hall International  Enllaç

Greenbaum, Sidney & Quirk, Randolph (1990). A Student’s Grammar of the English Language Hong Kong: Longman.  Enllaç

Huddleston, Rodney & Pullum, Geoffrey. K. (Eds.). 2005. A Student’s Introduction to English Grammar. London: Cambridge University Press.  Enllaç

Leech, Geoffrey (1990). English Language Teaching. An A-Z of English Grammar and Usage. Longman (1st Edition)  Enllaç

Navés, Teresa, & Celaya, Ma Luz (1999). Gramàtica Descriptiva de l’Anglès I. Descriptive Grammar of    English I. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.  Enllaç

Quirk, Randolph, Greenbaum, Sidney, Leech, Geoffrey, & Svartvik, Jan (1985). A Comprehensive Grammar of the    English Language. London and New York: Longman.  Enllaç

Greenbaum, Sidney & Nelson, Gerald (2009). An Introduction to English Grammar. London: Routledge.