Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gramàtica Descriptiva de l'Anglès II

Codi de l'assignatura: 362724

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Forcadell Guinjoan

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— El curs s’imparteix en anglès, i els exàmens i les tasques de l’assignatura també s’han de fer en aquest idioma.


Altres recomanacions

— És indispensable tenir cura de la correcció lingüística.

— Dur a terme les proves d’avaluació de manera fraudulenta és motiu de penalització.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Habilitat per treballar de forma autònoma i en equip.

   -

Ús de recursos bibliogràfics i de les TIC com a eines de comunicació i aprenentatge.

   -

Capacitat descriptiva i crítica.

   -

Capacitat per a la descripció lingüística de la llengua anglesa.

   -

Coneixement de diferents models teòrics de la lingüística i de la lingüística aplicada anglesa.

   -

Capacitat per participar activament i amb èxit en un entorn acadèmic on l'anglès és la llengua vehicular.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Estudiar la complementació verbal.

— Familiaritzar-se amb els patrons gramaticals (clause patterns) i els patrons lèxics (lexical patterns) de la llengua anglesa.

 

Referits a habilitats, destreses

— Potenciar les capacitats de planificació, organització i creativitat.

— Formar-se en l’aplicació de coneixements a la pràctica.

— Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i la reflexió sobre la llengua.

— Aprofundir en l’anàlisi de situacions i la resolució de problemes, així com en el coneixement de les fonts de recerca documental.

— Formar-se en l’aprenentatge autònom en l’àmbit de la llengua anglesa.

— Saber analitzar, descriure i debatre sobre la complementació i la modificació verbal, i la relació entre funcions sintàctiques i papers temàtics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Optar per les discussions en grup que afavoreixin l’intercanvi de coneixements i el respecte per les opinions dels altres.

— Plantejar-se els beneficis de participar activament en les tasques i en la dinàmica proposades pel professorat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’oració anglesa

2. Els constituents de l’oració

3. La complementació verbal

4. La interfície sintaxi/semàntica

5. L’anàlisi estructural

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Es combina l’exposició teòrica dels coneixements amb la pràctica, dins i fora de l’aula, mitjançant exercicis individuals i/o en grup.

— Es pretén fer reflexionar l’alumnat sobre l’estructura i el funcionament de la llengua.

— Es demana l’assistència i la participació a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, que consisteix en les activitats següents:

— Test 1 (15 % de la nota final)

— Test 2 (30 %)

— Test 3 (45 %)*

— Tasca de gramàtica (10 %)

*En el Test 3 es tindrà en compte el nivell de correcció de llengua anglesa. Aquest aspecte representarà un 10 % de la nota d’aquest test.

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable presentar la tasca de gramàtica, haver-se presentat almenys a dos exàmens (un dels quals ha de ser el tercer), i haver obtingut una nota igual o superior a 5 punts sobre 10 en l’últim examen.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

Aquesta modalitat d’avaluació consisteix en un examen (90 % de la nota final) i una tasca de gramàtica (10 %). Es tindrà en compte el nivell de correcció de llengua anglesa. Aquest aspecte representarà un 10 % de la nota de l’examen final.
 

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.