Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gramàtica Descriptiva de l'Anglès III

Codi de l'assignatura: 362726

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Forcadell Guinjoan

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Es recomana haver aprovat les assignatures Gramàtica Descriptiva de l’Anglès I i II.

— El curs s’imparteix en anglès, i els exàmens i les tasques de l’assignatura també es demanen en aquest idioma.


Altres recomanacions

— És imprescindible tenir cura de la correcció lingüística.

— Dur a terme les proves d’avaluació de manera fraudulenta és motiu de penalització.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Habilitat per treballar de forma autònoma i en equip.

   -

Ús de recursos bibliogràfics i de les TIC com a eines de comunicació i aprenentatge.

   -

Capacitat descriptiva i crítica.

   -

Capacitat per a la descripció lingüística de la llengua anglesa.

   -

Coneixement de diferents models teòrics de la lingüística i de la lingüística aplicada anglesa.

   -

Capacitat per participar activament i amb èxit en un entorn acadèmic on l'anglès és la llengua vehicular.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir una base teòrica i pràctica sòlida de gramàtica descriptiva de l’anglès mitjançant la descripció i la caracterització de l’oració complexa i composta.

— Aprofundir el coneixement de les complexitats estructurals i funcionals de l’oració anglesa.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar, analitzar i discutir críticament les característiques dels diferents tipus d’oracions angleses i, en particular, la subordinació i coordinació i les diferents realitzacions d’embalatge informacional.

— Saber analitzar sintàcticament els diferents tipus d’oració complexa en anglès.

— Desenvolupar la capacitat crítica i d’anàlisi lingüística mitjançant l’anàlisi d’exemples, la descripció, la discussió i la resolució de problemes.

— Saber analitzar sintàcticament les diferents estructures de subordinació, coordinació i embalatge informacional.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Interessar-se per l’àmbit de la gramàtica descriptiva des del punt de vista acadèmic i professional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Coordinació

1.1. Definició, propietats i exemples

1.2. Indicadors de coordinació

1.3. Tipus de coordinació

2. Subordinació

2.1. Definició, propietats i exemples

2.2. Indicadors de subordinació

2.3. Funcions i tipus d’oracions subordinades

3. Les realitzacions de l’embalatge informacional

3.1. L’estructura temàtica de l’oració

3.2. Les estructures més representatives de l’embalatge informacional i les funcions pragmàtiques associades

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia consisteix en presentacions del professorat acompanyades de tasques que es duen a terme en grups reduïts, en què l’estudiant ha de reflexionar sobre l’estructura i el funcionament de la llengua. És essencial l’assistència i la participació a classe, que consisteix en l’elaboració de diverses tasques i/o proves.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, i consisteix en tres exàmens: 

       — Test 1 (10 % de la nota final) 

       — Test 2 (35 % de la nota final) 

       — Test 3 (35 % de la nota final)* 

*La nota final de l’assignatura tindrà en compte el nivell de correcció de llengua anglesa reflectit al tercer examen. Aquest aspecte representa un 20 % de la nota final. 

Per poder avaluar l’assignatura és indispensable haver-se presentat almenys a dos exàmens, un dels quals ha de ser el tercer, i obtenir almenys una nota de 5/10 en aquest examen 10. 

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. 

Aquesta modalitat d’avaluació consisteix únicament en un examen (100 % de la nota final, desglossada així: 80 % sobre el contingut de les respostes de l’examen + 20 % sobre el nivell de correcció de llengua d’aquestes respostes). 

Reavaluació 

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.