Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Literatura Portuguesa

Codi de l'assignatura: 362770

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Les classes s’imparteixen en castellà i/o en portuguès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per avaluar críticament la informació filològica, enquadrar-la en una perspectiva teòrica adequada, organitzar-la coherentment, aplicar-la a la resolució de problemes i emmarcar-la en processos lògics i demostratius apropiats.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

   -

Coneixement de l'evolució històrica de la literatura i com s'articula en gèneres literaris.

   -

Capacitat per relacionar els coneixements de la titulació amb altres àrees i disciplines.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Assolir una visió de la literatura i la cultura portugueses des de l’estudi de les circumstàncies històriques, sociològiques, culturals i estètiques del país, i des de l’anàlisi d’una selecció d’obres dels autors fonamentals.

― Saber situar i relacionar en el context peninsular i europeu l’expressió estètica portuguesa per poder entendre tant la seva singularitat com els vincles i les influències dels corrents literaris, ideològics i formals dels diferents períodes de la història de Portugal.

― Aprofitar l’assignatura per accedir a la llengua portuguesa (Coneixent prèviament els diferents itineraris acadèmics dels alumnes, les hores d’activitats presencials i les tutories dirigides s’impartiran en llengua portuguesa perquè l’accés de l’alumnat a la llengua no sigui exclusivament des de la font bibliogràfica i es pugui familiaritzar amb la fonètica de la llengua en què llegeix els textos.)

― Accedir a les obres literàries des de la versió original. (Per equilibrar l’esforç que suposa la lectura en una llengua desconeguda o de què es té un escàs domini, la selecció d’obres d’estudi inclou sempre que es pot l’accés a la seva traducció.)

― Aprendre a redactar textos de crítica literària: des de la ressenya d’informació general (pensada per a un diari o una revista divulgativa) fins a articles breus orientats cap a un major grau d’especialització. 

― Aprendre a redactar textos breus de l’àmbit de l’edició com ara els de les contraportades dels llibres, que han de servir per interessar el lector en l’obra que té a les mans.

 

― Ser capaç d’accedir i utilitzar diverses fonts d’informació i documentació presents en biblioteques, hemeroteques i arxius, també en línia, que puguin ser objecte d’atenció especial, interrogació i anàlisi per al contingut de l’assignatura.


― Saber sistematitzar i ordenar, mitjançant diferents tipus de registre cultural (literari, poetològic, estilístic, històric, filosòfic, etc.) i de paràmetres comparatístics, les dades obtingudes en la consulta de les diferents fonts d’informació i documentació.

 

― Saber manejar diferents tipologies textuals de manera comparatística i identificar-ne el marc cultural diacrònicament i sincrònicament.


― Saber identificar els trets essencials de la literatura portuguesa i les principals aportacions artístiques del seu context històric i cultural.

 

Referits a habilitats, destreses

― Ser capaç d’analitzar i valorar la utilització dels recursos estilístics i les conseqüències d’aplicar-los, en especial pel que fa a la literarietat de la creació literària, prèvia identificació de la singularitat del marc creatiu i de la caracterització d’època, biogràfica i genèrica.

― Ser capaç d’establir models interpretatius o conclusions generals a partir de l’anàlisi d’un conjunt d’obres seleccionades.

― Ser capaç de definir correctament els conceptes d’època, autorials, temàtics i/o genèrics presentats en l’assignatura.

 

― Saber expressar-se amb un vocabulari específic i propi de la disciplina filològica emprant-lo amb precisió i rigor.

― Saber plantejar-se l’oportunitat d’una determinada posició interpretativa tot seguint una argumentació ben fonamentada.

― Saber exposar amb coneixement i propietat un comentari dels textos proposats.

― Saber resumir les idees pròpies d’un context cultural determinat en exemples textuals puntuals.

 

Referits a actituds, valors i normes

Adquirir una actitud reflexiva envers l’evolució de costums i de pensament que hi ha hagut al llarg de la història.

— Adquirir una actitud crítica envers el gènere i altres diferències en la cultura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Poesia de dona i poesia de trobador

2. Gil Vicente i el món de l’home

3. Èpica i lírica camonianes

4. La lluita per la modernitat: l’angoixa d’Antero de Quental i la ironia d’Eça de Queirós

5. Pessoa i la pluralitat

6. José Saramago contra els mites

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia a les hores de treball d’activitats presencials es basa en la tasca del professor com a informador i intèrpret del període a tractar, dels autors, les seves trajectòries intel·lectuals i les seves obres. La base metodològica s’orienta des d’un positivisme històric i crític que permeti introduir i aplicar els corrents més recents d’anàlisi literària de manera que serveixi per entendre els propòsits d’un autor mitjançant la seva obra, i a més, donar-li un lloc i una significació dins una estètica o forma d’expressió intel·lectual.

Els fonaments metodològics es complementen amb la dedicació a la lectura de l’estudiant. En aquest sentit, tant les hores de treball dirigides com les de l’aprenentatge autònom depenen directament del temps real que l’alumne dediqui a llegir tant la bibliografia primària com la secundària. Cada un dels objectius exposats en l’apartat anterior suposa per a l’alumnat el desenvolupament d’una sèrie d’exercicis que demostrin les seves hores de dedicació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els alumnes seran qualificats amb avaluació continuada, a partir del control i puntuació dels treballs o exercicis estipulats al programa, i la intervenció a classe.

El sistema de puntuació s’estableix de la manera següent:

Lliurament de cinc exercicis: 80 % de la nota final de curs (cada exercici puntua un 16 % sobre la nota final).

Participació a classe: 20 % de la nota final de curs.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant manifesti que no pot complir els requisits de l’avaluació continuada, tindrà dret a l’avaluació única. Aquesta decisió ha de constar per escrit, amb una còpia per a l’estudiant i una altra per al professor. El termini per sol·licitar l’avaluació única és de trenta dies naturals des del començament de les classes.

L’avaluació única consisteix en el lliurament a final de curs de tots els exercicis proposats al llarg del curs (50 % de la nota) i una prova final de coneixements (50 % de la nota).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.