Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Codi de l'assignatura: 362774

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


L’assignatura s’imparteix en català.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics adquirits en l'entorn social, laboral i personal.

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i en equip.

   -

Habilitats en la formalització lingüística.

   -

Coneixements i habilitats en tecnologies del llenguatge.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir el domini d’eines bàsiques en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) molt estretament relacionades amb el tractament de textos escrits.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar les eines que es treballen al llarg del curs a l’elaboració d’un treball o una pràctica que n’impliqui l’ús.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Incorporar els coneixements adquirits en tots els àmbits del procés d’aprenentatge del grau.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La lingüística i les TIC

1.1. Què són les TIC?

1.2. Com s’utilitzen les TIC en l’estudi del llenguatge

2. Els corpus textuals i la investigació lingüística

2.1. Què és un corpus?

2.2. Conceptes bàsics: tipus, testimoni (token), lema, concordança, n-grama

2.3. Tipus de corpus

2.4. Codificació i anotació dels textos

2.5. Aplicacions dels corpus

3. Paquets de programes per al tractament de corpus: AntConc

3.1. Instal·lació

3.2. Tipus de cerques

3.3. Comodins

3.4. Clústers, col·locacions i concordances

4. Formularis i fulls de càlcul

4.1. Elaboració d’enquestes amb els formularis de Google

4.2. Funcions bàsiques dels fulls de càlcul per gestionar i quantificar dades

5. Linux: processament de dades textuals

5.1. Introducció al sistema operatiu Linux

5.2. Accés a l’entorn Linux

5.3. Connexió al sistema

5.4. Estructura de les ordres: sintaxi dels paràmetres

5.5. Organització de les dades

5.6. Gestió dels directoris i fitxers

5.7. Visualització i edició de fitxers

5.8. Tractament de fitxers: wc, tail, head, tr, sort, uniq, grep, paste

5.9. Ordres en awk

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els temes d’aquesta assignatura tenen un component fonamentalment pràctic i aplicat. Les sessions consten d’una introducció teòrica en què es presenten els conceptes bàsics i d’una part pràctica amb l’eina que correspongui.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en les proves següents:
— Un exercici amb el programa AntConc (10 % de la nota final).
— Un exercici amb el formulari i el full de càlcul (10 %).
— Un examen teòric (10 %).
— Un examen pràctic sobre Linux (50 %).
— Un treball (20 %) en què cal plantejar una recerca sobre corpus aplicant els programes apresos, que s’ha d’entregar en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.

Totes les activitats són obligatòries. Per poder aprovar l’assignatura cal aprovar l’examen de Linux: la puntuació que s’hi obtingui serveix per determinar la nota final. Si no s’aprova, l’assignatura es considera suspesa.

L’assistència a classe és obligatòria, excepte si l’estudiant coneix prèviament els programes que s’hi presenten. En aquest cas, és aconsellable que s’aculli a l’avaluació única.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen teòric i pràctic amb els programes presentats a classe (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.