Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes B

Codi de l'assignatura: 362777

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Monica Martinez Lopez

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 180

 

Activitats presencials i/o no presencials

175

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

175

Treball tutelat/dirigit

5

 

 

Recomanacions

 

Per aprofitar les pràctiques curriculars els estudiants han de tenir superats 150 crèdits com a mínim. És molt important tenir prou domini del programari comercial més freqüent.


Altres recomanacions

Per aprofitar les pràctiques és important que l’estudiant tingui:

 • Autoestima i tolerància a la frustració.
 • Capacitat d’autoavaluació i capacitat d’autocrítica constructiva.
 • Capacitat d’aprenentatge autònom.
 • Disposició a acceptar la cultura d’empresa.
 • Capacitat de comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Fluïdesa en l’ús de l’idioma propi de l’empresa i, com a mínim, de l’anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat per comunicar coneixements, procediments, resultats o tècniques relacionats amb el comportament i la utilització de tot tipus de materials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de les pràctiques en una empresa relacionada amb el sector industrial —més específicament, amb l’obtenció, processament, transformació o reciclatge de materials— és que l’estudiant tingui contacte amb el món industrial durant l’últim curs del grau. D’aquesta manera, pot copsar de primera mà les diferències d’estil i d’objectius entre la universitat i la indústria. Les pràctiques no tenen pròpiament com a objectiu principal assolir nous coneixements. No obstant això, adquirir una perspectiva crítica vers l’aprenentatge assolit fins al moment a la universitat és molt profitós per a la formació de l’estudiant. A la vegada se li presenta l’oportunitat de polir i/o modificar la visió general prèvia que té sobre l’enginyeria i les indústries relacionades amb els materials.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Millorar la capacitat d’anàlisi i de síntesi pel fet d’adaptar-se a una situació nova en un context multidisciplinari i transversal.
 • Millorar la comunicació oral i/o escrita segons les diferents situacions comunicatives que es presentin: informar el tutor de l’empresa (superior), transmetre ordres (a iguals) i altres situacions.
 • Millorar la gestió del temps fent les tasques encomanades ajustant-se al temps fixat.
 • Millorar en l’ús del programari comercial o de programes específics de l’empresa.

 

Referits a actituds, valors i normes

Les pràctiques curriculars en una empresa han de permetre:

 • Millorar l’esperit crític i constructiu en adaptar-se a una situació nova.
 • Mantenir un comportament ètic segons les normes i els codis de conducta acceptats en el món industrial.
 • Acceptar ordres en sentit vertical en el si de l’empresa.
 • Millorar l’autoestima i l’autocrítica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El marc i contingut temàtic es defineixen amb el projecte de cada pràctica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’estudiant treballa durant un període de temps en una empresa en el marc d’un conveni universitat-empresa.

L’empresa designa un tutor o tutora que guia, informa i assessora l’estudiant mentre dura l’estada. La Facultat de Química designa igualment un tutor o tutora acadèmic que vetlla perquè es compleixin els objectius formatius fixats prèviament.

Durant el desenvolupament de les pràctiques en l’empresa es vetlla per garantir que no es produeixi cap desigualtat per raó de gènere.

Les activitats que ha de dur a terme l’estudiant són les següents:

 • Presencials: l’estada a l’empresa.
 • Dirigides (individuals): les que suggereixin el tutor acadèmic i el tutor a l’empresa (per exemple, la redacció dels informes de seguiment).


En cas que no es puguin dur a terme presencialment a les empreses o institucions es valorarà la possibilitat de fer-les en format de teletreball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per avaluar l’assignatura és obligatori que l’estudiant hagi fet les pràctiques sota la cobertura legal d’un conveni universitat-empresa signat entre la Facultat de Química de la UB i l’empresa.

Molt important: si hi ha cap vinculació de tipus laboral o professional amb l’empresa, sigui quina sigui la figura contractual, l’estada no és avaluable.

L’estudiant ha d’aportar la documentació següent:

 • Còpia del conveni universitat-empresa sota el qual s’han fet les pràctiques.
 • Informe del tutor de l’empresa en què s’informi de les tasques que s’hagin desenvolupat, en què es verifiqui que s’han complert els acords del conveni respecte a la durada total i a les hores de feina diària, i en què es faci una valoració raonada de com l’estudiant ha aprofitat l’experiència. Aquest informe és preceptiu.
 • Informe elaborat per l’estudiant, amb el vistiplau del tutor acadèmic.
  • Extensió recomanada de vint pàgines com a màxim amb un interlineat d’1,5.
  • Ha de descriure les tasques que ha dut a terme i ha d’incloure la valoració personal de l’estada.
  • Els comentaris d’autoavaluació i autocrítica són ben rebuts.
 • L’estudiant té accés a la possible revisió de l’informe. L’informe es puntua entre 0 i 100 punts.
 • L’avaluació positiva de l’assignatura requereix l’informe positiu del tutor de l’empresa.
 • L’avaluació de l’informe de l’estudiant determina la nota final.

 

Avaluació única

D’acord amb els objectius i les característiques de les pràctiques curriculars, no es preveu fer avaluació única.