Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió Tributària II

Codi de l'assignatura: 363017

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Estela Ferreiro Serret

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana, per preparar l’assignatura i estudiar-la, disposar sempre d’un codi tributari actualitzat per fer-hi les consultes de la normativa aplicable en cada cas.


Requisits

362625 - Hisenda Pública (Recomanada)

362660 - Gestió Tributària I (Recomanada)

362509 - Dret Constitucional (Recomanada)

362510 - Economia Política (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Aprofundir en coneixements i tècniques complementàries de la formació general del gestor públic o relatives a àmbits especialitzats de la gestió pública.

   -

Capacitat creativa i emprenedora.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els conceptes tributaris que integren totes les actuacions i procediments tributaris.

— Comprendre tota la normativa referida a aquests procediments.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber consultar i interpretar correctament tota la normativa tributària d’aquesta part del dret tributari, per ser capaç d’analitzar les diferents qüestions que planteja cadascun dels procediments d’aplicació dels tributs de l’ordenament jurídic espanyol (procediments de gestió, procediment d’inspecció i procediment de recaptació), així com aquelles qüestions que plantegen la potestat sancionadora i la revisió d’actes administratius tributaris.

— Ser capaç d’integrar de manera creativa els coneixements adquirits i aplicar-los de manera que permetin resoldre els casos concrets que es plantegen en el desenvolupament de professions, tant de l’àmbit de l’Administració pública com de l’àmbit privat, que tenen per objecte l’aplicació global de la normativa relativa als procediments tributaris.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Qüestions generals dels procediments tributaris

1.1. Drets, informació i assistència als obligats tributaris

1.2. Consultes tributàries escrites

1.3. Actuacions de valoració

1.4. El deure d’informació per part de tercers

1.5. Deures d’informació d’autoritats i òrgans públics

1.6. Caràcter reservat de la informació en poder de l’Administració tributària

1.7. Utilització de tecnologies informàtiques i telemàtiques 

1.8. Assistència mútua

2. Procediment d’aplicació dels tributs (I): qüestions comunes

2.1. Regulació dels procediments tributaris

2.2. Fases dels procediments tributaris: inici, desenvolupament i terminació

2.3. Aspectes específics dels procediments d’aplicació dels tributs: prova i presumpcions; notificacions; l’obligació de resoldre i el silenci administratiu; liquidacions tributàries

2.4. Potestats i funcions de comprovació i d’investigació

3. Procediments d’aplicació dels tributs (II): actuacions i procediments de gestió

3.1. Qüestions generals

3.2. Procediments de gestió

4. Actuacions i procediment d’inspecció tributària

4.1. Qüestions generals

4.2. Normes generals en el procediment d’inspecció

4.3. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció

4.4. Terminació del procediment d’inspecció

4.5. Actuacions especials

5. Actuacions i procediment de recaptació

5.1. La recaptació tributària

5.2. El procediment de constrenyiment

5.3. Iniciació, desenvolupament i acabament del procediment de constrenyiment

5.4. Procediment davant els responsables

5.5. Procediment davant els successors

6. La potestat sancionadora

6.1. Qüestions generals sobre la potestat sancionadora en matèria tributària

6.2. Infraccions tributàries: concepte, classes, subjectes i extinció de la responsabilitat

6.3. Sancions tributàries: classes, quantificació i extinció

6.4. Procediment sancionador

7. Revisió d’actes administratius tributaris

7.1. Recurs de reposició

7.2. Reclamació economicoadministrativa

7.3. Procediments especials de revisió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia utilitzada en l’assignatura pretén reduir el nombre d’hores presencials amb l’increment consegüent de les hores de treball individual de l’alumnat. En aquest sentit, es considera oportú destinar un total de 60 hores ECTS a les classes presencials, que faciliten els coneixements teòrics mínims per a la comprensió correcta de la matèria.

D’altra banda, complementen aquesta fase d’aprenentatge un total de 40 hores per dur a terme treballs dirigits, en què s’aprofundeix en els coneixements adquirits a les sessions teòriques. Aquestes pràctiques les dirigeix el docent responsable de l’assignatura, que resol els dubtes que es vagin plantejant en la resolució dels casos.

L’estudi de l’assignatura es complementa amb un control periòdic dels coneixements assolits, mitjançant controls que es fan a les classes de treball presencial.

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada de l’assignatura té en compte els aspectes següents: 

— Durant el quadrimestre es duen a terme dues proves, les quals compten el 50 % de la nota final. 

— Al final del quadrimestre es duu a terme una prova de síntesi, que compta el 50 % de la nota final, i que inclou tot el contingut de la matèria estudiada. En concret, es tracta d’una prova escrita amb preguntes teòriques i pràctiques sobre aspectes essencials de la matèria estudiada en els blocs temàtics de l’assignatura. S’ha d’obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en aquesta prova global per poder aprovar l’assignatura. 

— Opcionalment, si el professorat ho estableix així, aquesta prova global pot ser oral. 

— El professorat pot tenir en compte en la nota final, addicionalment, altres evidències d’aprenentatge (participació a classe, exercicis addicionals no avaluables, etc.). La valoració que el professorat faci d’aquestes evidències permet millorar, si és el cas, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació obtinguda en el conjunt de les proves avaluables. En concret, aquesta valoració es fa quan la nota final obtinguda amb les diferents activitats d’avaluació continuada i la prova de síntesi és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior.

Reavaluació 

La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. 

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens poden optar a la reavaluació. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant. 

Opcionalment, si el professorat ho estableix així, aquesta prova global pot ser oral.

 

Clàusula de qualitat lingüística 

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els alumnes que hagin presentat la sol·licitud d’avaluació única en els terminis establerts han de fer un examen en què s’avaluen els coneixements assolits. L’examen és escrit i consta de dues parts: una que és igual que la prova de síntesi dels alumnes d’avaluació continuada i una altra de contingut teòric. 

Opcionalment, si el professorat ho estableix així, aquesta prova global pot ser oral.

Reavaluació 

La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. 

Els estudiants que tinguin una qualificació de suspens a l’examen d’avaluació única poden optar a la reavaluació. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant. 

Opcionalment, si el professorat ho estableix així, aquesta prova global pot ser oral.

 Examen de final de carrera

La convocatòria final de carrera segueix les mateixes indicacions que l’avaluació única.