Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Empresarials II

Codi de l'assignatura: 363038

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maximo Francisco Losilla Ramirez

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Treball tutelat/dirigit

150

(Les pràctiques curriculars dels graus tenen la durada segons el nombre de crèdits de l’assignatura. Un crèdit ECTS d’una assignatura de pràctiques té una càrrega per a l’estudiant entre 50 i 75 hores de pràctiques. Per a una assignatura de 6 crèdits, la durada mínima és de 300 hores i la màxima, de 450 hores. Es poden fer un màxim de 6 hores al dia de pràctiques.)

 

 

Recomanacions

 

Per poder dur a terme les pràctiques curriculars, l’estudiant ha de complir els requisits següents:

 1. En el moment de començar les pràctiques tenir superats, com a mínim, 150 crèdits del grau.
 2. Estar matriculat. La pràctica de l’assignatura de pràctiques es farà a través de l’Oficina i entregar el document de tipus de pràctica omplert correctament. Veure Procediment disponible a la pàgina de carreres professionals. https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/estudiants/
 3. Les tasques que ha de desenvolupar durant el període de pràctiques han d’estar relacionades amb el pla d’estudis.
 4. L’horari de classes i el de pràctiques no poden coincidir.
 5. No tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on fa les pràctiques, excepte en casos degudament justificats, valorats i aprovats pel coordinador de pràctiques de la Facultat. No obstant això, en cas d’autoritzar-les, s’han de dur a terme en un horari no coincident amb el laboral.
 6. No poden coincidir en el temps dos projectes formatius.
 7. Es poden fer tants projectes formatius com ho permeti el pla d’estudis de l’ensenyament.

Access al programa GIPE (Gestió integral de Pràctiques Externes) http://www.ub.edu/gipe/action/autenub

Documents: Aneu a la pàgina

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/estudiants/


Altres recomanacions

Es recomana haver assistit prèviament a l’inici de les pràctiques a la sessió «Clínica de CV», duta a terme per l’oficina de Carreres Professionals de la Facultat. També és recomana assistir a sessions de desenvolupament professional organitzades per l’oficina de Carreres Professionals de la Facultat o participar en el Programa Digital & Soft Skills Ambassador Programme. L’enllaç per accedir a l’oficina de Carreres Professionals de la Facultat és http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE.

Calendari de matriculació de pràctiques curriculars curs 2021- 2022: està disponible a la pàgina web apartat de documentació.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per usar, interpretar, documentar i adaptar eines informàtiques per a l'anàlisi estadística i la gestió de bases de dades, que permeti l'ajust de models i la resolució de problemes.

   -

Capacitat de detectar i formular les necessitats pel que fa a l'anàlisi d'informació en les diferents institucions i situacions, i d'identificar les fonts de variabilitat i incertesa.

   -

Capacitat per seleccionar el mètode més adequat en la realització d'un estudi estadístic, d'avaluar les possibles alternatives i, si és procedent, incloure-hi l'anàlisi de costos i de recursos disponibles.

   -

Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Les pràctiques són una activitat de naturalesa formativa duta a terme pels estudiants i supervisada per la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu de permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, i alhora afavorir l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura està organitzada a l’entorn de les activitats següents, que l’estudiant ha de desenvolupar per poder assolir els objectius proposats:

 1. Pràctiques a l’empresa o organització. L’estudiant té assignades unes tasques que permeten desenvolupar les competències esmentades. En la seva activitat diària, està dirigit o tutelat per un tutor a l’empresa o organització, que és qui en fa la valoració final. Aquesta valoració forma part de la qualificació final de les pràctiques. Les tasques estan descrites en el projecte formatiu.
 2. Tutories amb el tutor de la Facultat. La Facultat assigna a l’estudiant un tutor acadèmic, que és qui analitza la seva evolució dins de l’empresa o organització mitjançant contactes periòdics , tant amb l’estudiant com amb el tutor de l’entitat, i qüestionaris definits a l’aplicació en línia de pràctiques. Accés APP procés d’avaluació de Pràctiques (GAEF) Sou membres UB (estudiants i  tutors acadèmics)
 3. Memòria final. L’estudiant ha d’elaborar una memòria escrita de les pràctiques dutes a terme (vegeu l’apartat «Avaluació»).

Davant la possibilitat de que s’hagin de fer les pràctiques sota la modalitat no presencial, es tindrà en compte el següent: Els tutors acadèmics faran el seguiment de les pràctiques assignades, juntament amb el tutor de l’entitat, tutoritzant-les i donant-hi el suport necessari, a través d’email, telèfon o plataformes digitals. Tanmateix s’haurà de verificar que les pràctiques es realitzen en la modalitat de no presencial (teletreball).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les característiques pròpies d’aquesta assignatura fan que no hi hagi distinció entre avaluació continuada i avaluació única.

L’avaluació i qualificació de l’assignatura Pràctiques Externes és responsabilitat del tutor acadèmic assignat per la Facultat i té en compte els elements següents:

 1. L’estudiant ha de respondre a dos qüestionaris: un al principi de la pràctica i un altre en les últimes setmanes de realització de la pràctica.
 2. Valoració del tutor de l’empresa o organització a través de l’app d’avaluació GAEF. Han de omplir un qüestionari de valoració (40 % de la nota)
 3. Tutor acadèmic: Realització de les activitats indicades a l’aplicació en línia de pràctiques curriculars (qüestionaris), tutories de seguiment, així com qualsevol altra tasca proposada pel tutor acadèmic assignat per la Facultat (20% de la nota).
 4. Memòria final escrita segons els criteris orientatius que figuren en el document «Instruccions per elaborar la memòria de pràctiques». Aquest document està referenciat a l’aplicació en línia de pràctiques curriculars. Un cop elaborada la versió final de la memòria, aquesta ha de ser lliurada per part de l’estudiant al Campus Virtual que designi el tutor acadèmic (40% de la nota).

Accés APP procés d’avaluació de Pràctiques GAEF (a través de GIPE)  https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/avaluacio/auth/login_form

 

Documents importants


 

En cas d’excepcionalitat (per exemple  el COVID 19):

Davant la possibilitat de que s’hagin de fer les pràctiques sota la modalitat no presencial, es tindrà en compte el següent:

 • Per avaluar les pràctiques externes curriculars s’ha d’haver assolit un percentatge mínim del 50 % de les hores establertes en el Pla Docent (150 hores).
 • La resta d’hores que no s’han pogut realitzar s’hauran de complementar, segons les indicacions del coordinador de pràctiques de Grau (pla d’empresa, estudi de la competència, pla de màrqueting, pla de comunicació, etc.), amb una extensió addicional a la memòria entre 10 i 15 pàgines.
 • Les modificacions en les dates del projecte formatiu estaran recollides a través del GIPE (Gestor Integrat de Pràctiques Externes) i GAEF (Gestor d’avaluacions de pràctiques) Aquestes modificacions quedaran reflectides en l’Informe del tutor d’empresa i en l’Informe del tutor acadèmic (qüestionaris d’avaluació).
 • Les pràctiques que durant aquest període d’excepcionalitat hagin passat a modalitat no presencial podran seguir realitzant-se d’aquesta manera, sempre d’acord amb el responsable de l’entitat i el responsable acadèmic que signen el projecte formatiu així com amb l’estudiant. El canvi respecte a la modalitat presencial/no presencial i les modificacions en el projecte formatiu produïdes per aquest canvi s’hauran de reflectir en l’Informe del tutor d’empresa i en l’Informe del tutor acadèmic.
 • Aquestes directrius fins ara esmentades també s’aplicaran a les pràctiques internacionals i només a efectes acadèmics, sens perjudici del que puguin determinar les autoritats corresponents en relació als/les estudiants que estiguin realitzant pràctiques en el marc del programa Erasmus + Internship.
 • Les pràctiques curriculars del programa EUS que s’hagin suspès temporalment o modificat per no presencials es podran reprendre o continuar en el moment en què les condicions ho permetin, sempre d’acord amb el responsable de l’entitat i el responsable acadèmic que signen el projecte formatiu així com amb l’estudiant. El període de les pràctiques es podrà estendre fins el mes de novembre inclòs.
 • Les pràctiques curriculars de caràcter optatiu i les pràctiques extra curriculars no es podran estendre més enllà del curs acadèmics corresponent (14 setembre 2022).

 

REAVALUACIÓ

Les mateixes consideracions que a l’avaluació continuada.

Si el tutor de l’entitat o el tutor acadèmic valora negativament la seva part, la pràctica constarà com a suspesa. En tal cas, hi haurà opció a ser reavaluades en la que l’estudiant haurà de refer la memòria final de pràctiques que serà corregida per el tutor acadèmic.

 

 

NOTES DE PRÀCTIQUES AL EXPEDIENTE

Sortiran al final de cada semestre

Primer semestre finals de gener i principi de febrer

Segon semestre finals de Juny

Última del curs acadèmic serà principi d’octubre.