Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball de Fi de Grau

Codi de l'assignatura: 363040

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Canalda Llobet

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 


Els diferents tutors recomanen les fonts segons les necessitats de cada treball de fi de grau.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 

• Cal consultar la normativa del treball final de grau de la Facultat de Geografia i Història.

• S’ha de consultar regularment el Campus Virtual d’aquesta assignatura.


Altres recomanacions

Els alumnes s’han de matricular de l’assignatura TFG en la fase final del pla d’estudis (4t curs), un cop superats un mínim de 165 crèdits. Pel que fa als alumnes que han optat per la modalitat de dedicació a temps parcial, poden matricular-se del màxim de crèdits que estableixi la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona. Tots els estudiants han de complir la condició d’haver-se matriculat del total de crèdits necessari per poder obtenir la titulació.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

   -

CE6 - Aprendre a treballar amb les fonts documentals i literàries de la història de l'art.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El treball de fi de grau (TFG) es defineix com un treball individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides al llarg del títol de grau. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Art antic

1.1. Art de les civilitzacions antigues

1.2. Art de Grècia

1.3. Art de Roma

2. Art medieval

2.1. Alta edat mitjana

2.2. Baixa edat mitjana

3. Art modern

3.1. Renaixement

3.2. Barroc

4. Segle xix i primeres avantguardes

5. Últimes tendències

6. Teoria de l’art

7. Cinema

8. Arts escèniques

9. Música

10. Conservació de béns culturals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Definició de l’objecte d’estudi

• Fixació dels objectius: plantejament d’hipòtesis inicials

• Acotació del camp o corpus inicial

• Recerca de les fonts primàries i secundàries (objectes, documents, repertoris, etc.)

• Coneixement de la historiografia i bibliografia crítica

El TFG es fa sota l’orientació d’un tutor, que actua com a orientador i dinamitzador del procés d’aprenentatge.

Tot i que el TFG és una assignatura singular que segons la memòria del grau d’Història de l’Art s’imparteix durant el segon quadrimestre del darrer curs, té un desplegament temporal anual i l’alumne hi ha de treball al llarg de tot el curs acadèmic. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Presentació de la memòria escrita al tutor

• Informe final del tutor

• Defensa pública del TFG davant d’una comissió avaluadora de dos membres (durant 10-15 minuts), nomenada per la Comissió de TFG. 

• Informe i qualificació de la Comissió Avaluadora


Observacions

El TFG s’ha de presentar al final del curs. Els alumnes disposen d’una convocatòria única, i abans de final del mes d’abril s’ha d’haver definit el període de defensa (juny o setembre) d’acord amb el tutor (annex 03).

L’alumnat amb dret a acollir-se a la convocatòria extraordinària (alumnes amb un màxim del 10 % dels crèdits del grau per superar) pot sol·licitar la defensa del TFG al període d’avaluació de febrer. Primer cal matricular-se en el període habitual i sol·licitar la convocatòria extraordinària durant la primera quinzena de novembre. 

 

Avaluació única

Atès el caràcter singular d’aquesta assignatura, no es pot optar per l’avaluació única ni per la reavaluació.