Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conceptes de l'Art Modern

Codi de l'assignatura: 363343

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Jose Gonzalez Madrid

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

4

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

("La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial segons les mesures que s'aprovin des del Procicat i des dels òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de Pandèmia derivada de la COVID'19". )

Aprenentatge autònom

146

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l'art.

   -

Comprensió crítica dels discursos moderns i contemporanis de l'art.

   -

Coneixement bàsic en matèria de gestió cultural relacionada amb les obres d'art i les activitats artístiques.

   -

Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Adquirir el vocabulari específic relatiu al contingut de l’assignatura, comprendre’l i utilitzar-lo.

 


• Identificar els diferents aspectes i els processos més importants de la teoria de l’art, la història de l’art i l’estètica en el període històric estudiat, comprendre’ls i relacionar-los.

 


• Identificar les relacions que la contemporaneïtat estableix amb el decurs històric en relació amb els aspectes centrals de l’assignatura i entendre-les. 

 


• Identificar les imbricacions entre els discursos teòrics i plàstics en l’art durant el període històric estudiat, i entendre-les. Aplicar el que s’ha après a la interpretació de les manifestacions artístiques i al plantejament dels projectes artístics propis.

 


• Identificar els estudis teòrics i les manifestacions artístiques més rellevants en relació amb la matèria de l’assignatura.

 

Referits a habilitats, destreses


• Gestionar el temps disponible i planificar-lo. Coordinar les diferents activitats i classificar-les segons la importància.

 


Identificar les fases principals d’un projecte acadèmic o artístic, i organitzar-lo. Proposar un calendari d’actuació.

 


• Identificar les fonts d’informació més reconegudes en relació amb l’assignatura i saber-les manejar amb destresa. 

 


• Discriminar la informació segons uns criteris de qualitat.

 


• Identificar estàndards de referència bibliogràfica i de manifestacions artístiques en tots els formats, seleccionar-los i manejar-los amb destresa.

 


Identificar els aspectes centrals i els recursos d’una exposició oral, i millorar les habilitats en aquest sentit.

 


• Identificar els problemes habituals del treball en grup, preveure’ls i solucionar-los.

 


• Usar amb destresa els recursos complementaris de l’exposició oral i identificar els aspectes positius i negatius de l’ús.

 


• Coordinar les accions individuals i col·lectives del treball en grup.

 


• Identificar els punts forts del treball en grup i potenciar-los.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Identificar els diferents registres de comportament en funció del context, adquirir-los i comprendre’n la importància.

 


• Fomentar el respecte per la persona i harmonitzar la crítica bel·ligerant de les idees.

 


• Anticipar els efectes de les pròpies accions i responsabilitzar-se’n.

 


• Exercir l’autocrítica.

 


• Valorar la importància del compromís i la responsabilitat individuals en el treball en grup.

 


• Equilibrar les accions de cooperació, negociació i lideratge en el treball en grup.

 


• Jutjar amb equanimitat el treball i el comportament aliens.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Reflexions, perspectives i enfocaments de l’art

2

Conceptes de la modernitat: de l’humanisme a la il·lustració

3

Processos de transformació i canvi: des del món il·lustrat fins al final del segle xix

4

Antecedents immediats de les teories i les pràctiques contemporànies: l’art de la primera meitat del segle xx

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consisteix en dues tutories col.lectives de dues hores de durada cadascuna en les quals el professorat introdueix i desenvolupa alguns dels continguts i debats de l’assignatura; s’explica i es contextualitza la bibliografía en relació a cada punt del temari establert i s’orienta els estudiants en el treballs de recerca o en el desenvolupament metodològic del seu projecte.

Totes aquestes modalitats organitzatives estan encaminades cap a la comprensió d’un tema històric o una problemàtica crítica que afavoreixi les competències de comprensió crítica del sistema de l’art, perquè els estudiants desenvolupin la capacitat d’exposar de manera oral, escrita, visual i performativa els temes de recerca. Tot plegat té la finalitat de desenvolupar la capacitat de relacionar els diferents discursos disciplinaris al voltant de les arts amb altres aspectes de la formació específica de l’estudiant en la titulació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

Aquest curs només s’ofereix la modalitat d’avaluació única, la qual consistirà en un treball d’investigació sobre continguts específics del temari de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARGULLOL, R. Tres miradas sobre el arte. Barcelona: Icaria, 1985.

CHADWICK, W. Mujer, arte y sociedad. Barcelona-Londres: Destino/Thames and Hudson, 1992.

Catàleg UB  Enllaç

CHIPP, H.B.: SELZ, P.H.; TAYLOR, J.C. Teorías del arte contemporáneo: fuentes artísticas y opiniones críticas. Madrid: Akal, 1995.

CROW, T.E. Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII. Madrid: Nerea, 1989.

DE PAZ, A. La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías. Madrid: Tecnos, 1992.

Catàleg UB  Enllaç

FER, B.; BATCHELOR, D.; WOOD, P. Realismo, racionalismo, surrealismo: El arte de entreguerras (1914–1945). Madrid: Akal, 1999.

Catàleg UB  Enllaç

FOSTER, H., KRAUSS, R.E., & BOIS, Y.-A. Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad. Madrid: Akal, 2006.

FRASCINA, F.; BLAKE, N.; FER, B.; GARB, T.; HARRISON, Ch. La modernidad y lo moderno. La pintura francesa en el siglo XIX. Madrid: Akal, 1998.

Catàleg UB  Enllaç

GUASCH, A.M. (coord.). La crítica de arte. Historia, teoría y praxis. Barcelona: Serbal, 2003.

Catàleg UB  Enllaç

HARRISON, Ch.; FRASCINA, F.; PERRY, G. Primitivismo, cubismo y abstracción. Los primeros años del siglo XX. Madrid: Akal, 1998.

Catàleg UB  Enllaç

JIMÉNEZ, J. Teoría del arte. Madrid: Tecnos, 2002.

Catàleg UB  Enllaç

LEE, R. W. Ut pictura poesis. La teoría humanística de la pintura. Madrid: Cátedra, 1982.

Catàleg UB  Enllaç

REYERO, C. Introducción al arte occidental del siglo XIX. Madrid: Cátedra, 2014.

Catàleg UB  Enllaç

SHINER, L. La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: Paidós, 2004.

Catàleg UB  Enllaç

TATARKIEWICZ, W. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos, 1992.

Catàleg UB  Enllaç