Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Representació Gràfica

Codi de l'assignatura: 363347

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Julio Cesar Ortega Solano

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

4

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial segons les mesures que s'aprovin des del Procicat i des dels òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de Pandèmia derivada de la Covid-19)

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

Aprenentatge autònom

146

 

 

Recomanacions

 

Els grups de Conservació i Restauració de Béns Culturals (C1) i Disseny (D1) dediquen les sessions d’anatomia dels altres grups als temes de geometria.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de representació utilitzats habitualment per dissenyar.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer el lèxic, els codis i els conceptes propis del dibuix, la geometria, la morfologia i l’anatomia, i saber-los utilitzar. 

• Conèixer els instruments i materials, com també els processos vinculats al dibuix i a l’expressió gràfica en general, i dominar-los. 

• Conèixer les diferents modalitats de producció, com també les tècniques i tecnologies d’expressió gràfica que s’apliquen als treballs artístics, i saber-les utilitzar. 

 

 

Blocs temàtics

 

Geometria i art

*  Conceptes fonamentals de les funcions de la geometria en l’art (instrumentals, simbòliques i de racionalització de la forma)

Tècniques, instruments i materials

*  Ús de diferents papers, domini dels instruments de traçat, les tècniques seca i humida, el compàs, els escaires i l’escalímetre

Apunts en perspectiva, croquis i convencions gràfiques

*  Dibuix a mà alçada d’estructures arquitectòniques i mobiliari. Elaboració de croquis, acotacions d’objectes i estructures amb sistema de vistes diferents

Representació dièdrica. Mètodes. Problemes de posició i mesures. Superfícies elementals

*  Resolució de problemes de girs, abatiments i canvis de pla en figures geomètriques fonamentals. Mesurament d’angles i distàncies en figures geomètriques. Anàlisi gràfica i representació de figures geomètriques a partir dels elements que les generen

Perspectives paral·leles i projeccions axonomètriques

*  Traçat amb instrumental i mesures corresponents, en diferents ternes axonomètriques; figures definides en altres sistemes

Perspectiva: visió i representació

*  Coneixement dels mètodes de perspectiva i la seva relació amb les lleis i la fenomenologia de la visió natural

Anatomia humana analítica i funcional. Osteologia: articulacions i moviments (grups de Belles Arts)

Treball de síntesi

*  Relació dels temes de l’assignatura en una aplicació pràctica d’art o de disseny

Treball de síntesi

*  Relació dels temes de l’assignatura en una aplicació pràctica d’art o de disseny

Treball de síntesi

*  Relació dels temes de l’assignatura en una aplicació pràctica d’art o de disseny

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Assignatura en extinció (vegeu la secció «Avaluació»). Cada grup segueix un temari que es pot trobar al Campus Virtual respectiu. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

Aquesta assignatura es troba en extinció durant el curs 2021-2022 i només contempla l’avaluació única.
Aquesta modalitat contempla, de forma orientativa, la realització de tres tutories col·lectives d’orientació i aclariments i una correcció final de treballs i/o examen. El o la docent de cada grup indicarà a l’alumnat l’especificitat de cada una de les activitats a l’inici de la docència.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Gómez Molina, J. J. El manual de dibujo: estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Madrid: Ed. Cátedra, 2001.

  Obra que repassa de manera sistemàtica els elements que construeixen el dibuix actual. Aquest llibre està configurat com un manual de manuals, com un inventari dels problemes del dibuixant, de l’aficionat o de l’estudiant d’art.

Catàleg UB  Enllaç

Gombrich, E. H. Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1979.

  Obra fonamental sobre els problemes de la representació en les tradicions figuratives de l’art.

Catàleg UB  Enllaç

Villanueva Bartrina, L. Perspectiva lineal y su relación con la fotografía. Barcelona: Ed. UPC, 1996.

  Text de consulta, de caràcter compilador, que recull, segons criteris perceptius, els diversos mètodes de construcció de la perspectiva lineal, com també les variables relacionades amb els principis geomètrics de les imatges fotogràfiques.

Catàleg UB  Enllaç

Sánchez Gallego, J. A. Geometría descriptiva: sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona: Ed. UPC, 1993.

  Obra que tracta els sistemes dièdric directe, axonomètric i acotat: la interrelació i les característiques perceptives i operatives.

Catàleg UB  Enllaç

Cabezas, L. y Ortega, L. F. Análisis gráfico y representación geométrica. Edicions Universitat de Barcelona, 2001

  Text dirigit als estudis d’art i disseny que desenvolupa les relacions entre l’art i la geometria al voltant dels conceptes d’anàlisi gràfica i representació geomètrica.

Catàleg UB  Enllaç

Panofsky, E. La perspectiva como forma simbólica. Ed. Tusquets, Barcelona, 1999.

  Text fonamental en què la perspectiva, més enllà de considerar-se un element tècnic de l’obra d’art, és una «forma simbòlica» de representació, un concepte d’espai compartit per la filosofia i el pensament científic.

Catàleg UB  Enllaç

Lolli, A., Zocchetta, M. y Peretti, R. Struttura uomo. Manuale di anatomia artistica. Ed. Neri Pozza, Vicenza, 1998.

  Obra que desenvolupa una metodologia gràfica diferent de la dels tractats medicocientífics, basada en l’anàlisi gràfica del cos humà com a estructura de formes, volums, proporcions, escorços i moviments.

Catàleg UB  Enllaç

Moreaux, A. Anatomía artística del hombre. Ed. Norma, Madrid, 1987.

  Llibre de consulta considerat una obra de referència clàssica en els manuals d’anatomia artística.

Catàleg UB  Enllaç