Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teories de la Imatge i la Significació

Codi de l'assignatura: 363443

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Miguel Mallol Esquefa

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

4

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial segons les mesures que s’aprovin des del PROCICAT i des dels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona en relació amb la situació de pandèmia derivada de la COVID19.)

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

(Assignatura en extinció sense docència. Es faran tutories grupals i individuals.)

Aprenentatge autònom

146

 

 

Recomanacions

 

— Es recomana haver assolit totes les competències i coneixements de l’assignatura de primer curs Conceptes de l’Art Modern (363343).

— L’assistència estricta a totes les reunions de tutories, aportant sempre el treball desenvolupat tant de l’estudi de continguts, lectures i desenvolupament de l’exercici central.

— Es recomana haver assolit totes les competències del primer curs i les de les assignatures Història, Teoria i Crítica del Disseny I, i Laboratori de Projectes de Disseny I: Tècniques de Visualització i Presentació del Projecte.

— Es recomana tenir una capacitat suficient per llegir textos simples en francès i en italià, i facilitat en l’ús bàsic de programari ofimàtic.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

(100001 (ponderació avaluació, 10 %))

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments. Capacitat per familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus estàndards de rigor i els seus procediments habituals. Capacitat per documentar-se i gestionar la informació específica segons les matèries i les tasques concretes. Capacitat per seleccionar i emprar adequadament les fonts d'informació i la seva diversitat.

(121443 (ponderació avaluació, 30 %))

   -

Capacitat d'emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, investigació, especulació, visualització, actuació i intervenció sobre l'univers artificial.

(120924 (ponderació avaluació, 20 %))

   -

Consciència dels valors simbòlics i del seu funcionament. Coneixement dels processos de semiosi presents en productes, comunicats, sistemes i serveis. Capacitat de familiaritzar-se amb les disciplines que els estudien.

(120933 (ponderació avaluació, 40 %))

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les diverses tesis bàsiques de la semiòtica i les diverses teories que dominen l’àmbit teòric del disseny des d’aquest vessant.

— Tenir un coneixement bàsic de l’estudi dels límits d’aplicabilitat dels plantejaments teòrics del disseny.

 

Referits a habilitats, destreses

— Llegir i interpretar de manera acurada textos teòrics elementals sobre el disseny, amb terminologia especialitzada i una concepció fonamentada en els criteris de comunicació i significació.

— Adquirir la capacitat de constituir en l’activitat del projecte els fonaments teòrics de la significació.

— Formar-se en la sistematització teòrica bàsica que parteix de criteris teòrics del concepte de signe i de la seva crítica.

— Assolir l’aptitud de diferenciació entre l’estudi de les ciències humanes i els estudis de les teories del signe, bàsica per a la pràctica del projecte.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir autonomia per construir la teoria del disseny en el vessant de la significació, i per fer-ne una crítica bàsica.

— Valorar la reflexió teòrica en l’activitat del disseny.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció formal als conceptes d’imatge, disseny, comunicació i significació

*  Imatge i control; disseny i sentit de la cultura; comunicació i tècniques socials; significació i formalització

2. Reflexió teòrica sobre la significació. «Material significant»

*  Procés de coneixement, de significació i de projecte; signe, significant, significat i significació; continguts i formalització. «Material significant»

3. Dos fonaments: Saussure i Peirce

*  L’arbitrarietat del signe i la pragmàtica formal

4. Estudi específic de continguts de significació. Exercici central

*  Aplicació dels conceptes i procediments dels apartats anteriors a casos concrets d’artefactes i de processos de disseny. Exercici central

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
— Treball dirigit (tutories) segons s’indiquen al procediment d’avaluació única.

Aprenentatge autònom

L’aprenentatge autònom es basteix segons les fases establertes en un exercici central de l’assignatura sobre temàtica teòrica o d’aplicació a processos projectuals. Aquest exercici es desenvolupa a partir del tema 3.

NOTA. En cas de força major (COVID-19) i sempre que hi hagi a disposició els mitjans necessaris per part de la Facultat, aquesta metodologia pot canviar segons sigui o bé semipresencial (que també es va canviant durant el curs) o en línia. El calendari de proves i lliuraments també pot canviar.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Aquesta assignatura no té avaluació continuada

 

Avaluació única

Avaluació única
Els estudiants que segueixin la modalitat d’avaluació única han de:

1 — Comunicar-ho al professor corresponent enviant un correu electrònic a l’adreça <miquelmallolesquefa@ub.edu> en el que s’indiqui la voluntat de seguir en aquesta modalitat d’avaluació única, i les dades de l’estudiant (Nom, Cognoms, NIUB, i adreça electrònica de contacte —per referencia bàsica sempre es podrà utilitzar l’adreça electrònica oficial que figura en el Campus Virtual)

2 — Accedir i estudiar la documentació lliurada al Campus virtual, així com tota la documentació preparada per l’estudi de l’assignatura.

3 — Assistir a totes les tutories col·lectives que s’indiquin i preparar els exercicis a lliurar en cada una d’aquestes tutories a fi de poder portar a terme les correccions que hi corresponguin i resoldre les preguntes que els /les estudiants puguin fer.

4 — El dia indicat prèviament, lliurar al Campus Virtual els exercici efectuats durant el curs per efectuar l’avaluació i qualificació final.

5 — Si l’estudiant ho creu oportú, assistir a les revisions de les qualificacions finals, el dia, hora i lloc determinat.

Reclamació

Es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 15 de la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 18 de desembre de 2019 per la CACG). Perquè es dugui a terme el procediment de reclamació, cal presentar:

— El motiu argumentat de la reclamació.

— Proves que mostrin la validesa de l’argumentació anterior.

— De la mateixa manera, cal que l’assistència o predisposició de l’estudiant envers la dinàmica de l’assignatura hagi estat adequada a les característiques de funcionament del curs, d’assistència i de resolució de proves i exercicis.