Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioestadística i Matemàtica Aplicada

Codi de l'assignatura: 363533

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Viader Junyent

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges; article 16.7 i annex).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoria

Presencial

 

34

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

48

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CE1 - Capacitat per aplicar els coneixements de les ciències bàsiques en la ciència i tecnologia dels aliments.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar la millor manera de descriure i representar les dades segons la tipologia i saber interpretar la taula de freqüència i les mesures descriptives de les dades. Conèixer els diferents tipus de variables i les escales de mesura corresponents.
— Identificar el mostratge utilitzat o el més adient per extreure una mostra.
— Entendre què és una probabilitat i la distribució d’una variable aleatòria.
— Entendre les aplicacions de la distribució binomial, normal, t de Student, F de Snedecor i khi quadrat i conèixer-les.
— Entendre els conceptes de distribució mostral, estimació de paràmetres i interval de confiança.
— Conèixer els fonaments de les proves estadístiques de significació. Entendre el concepte d’hipòtesi nul·la i alternativa, error tipus I i II, la potència d’un contrast, i saber plantejar i realitzar contrastos d’hipòtesis.
— Saber manejar operacions algebraiques bàsiques i comunes, com ara les regles exponencials, logarítmiques, operacions amb fraccions i factorització d’equacions, i saber les fórmules geomètriques bàsiques.
— Conèixer les relacions bàsiques corresponents a càlculs geomètrics elementals i saber-les aplicar en problemes de naturalesa física.
— Entendre el concepte de derivada com a traducció geomètrica de velocitat, així com l’aplicació en problemes d’optimació i saber-los aplicar. Així mateix, conèixer les regles bàsiques de la derivació.
— Entendre el concepte d’integral com a traducció geomètrica d’acumulació, així com l’aplicació en problemes de naturalesa integrodiferencial i saber-los aplicar. Així mateix, conèixer les regles bàsiques de la integració i memoritzar les integrals més importants.
— Conèixer els mètodes numèrics d’integració i derivació, i saber com aplicar-los en la programació amb full de càlcul.
— Entendre els mètodes matricials per resoldre sistemes d’equacions lineals multivariables i saber-los aplicar.
— Entendre els mètodes numèrics per a la resolució no analítica de funcions univariables o multivariables i saber-los aplicar.
— Saber resoldre equacions diferencials de manera analítica sabent quan les equacions es poden resoldre d’aquesta manera i saber aplicar els mètodes numèrics corresponents quan les equacions diferencials no són solubles analíticament.
— Entendre el significat dels operadors físics de naturalesa vectorial i diferencial més importants utilitzats en formulacions de problemes físics.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar adequadament un programa estadístic per introduir, emmagatzemar i gestionar dades, i dur a terme càlculs d’estadística bàsica i representacions gràfiques.
— Adquirir les habilitats necessàries per presentar i difondre correctament els resultats d’un treball científic.
— Saber calcular les mesures descriptives de les variables i la taula de freqüències.
— Saber representar una variable mitjançant gràfics i diagrames. 
— Saber calcular probabilitats directes i probabilitats condicionades. Saber treballar amb probabilitats a partir de les principals distribucions teòriques.
— Aplicar els coneixements d’inferència per obtenir estimacions de paràmetres i construir i interpretar els intervals de confiança.
— Aplicar el coneixement de les proves d’hipòtesis per prendre decisions estadístiques. 
— Saber identificar problemes matemàtics segons la naturalesa numèrica o analítica.
— Saber traduir problemes de naturalesa física en la formulació matemàtica corresponent.
— Manejar adequadament les taules i regles corresponents per aplicar-les en la resolució de problemes matemàtics.
— Saber utilitzar el full de càlcul per resoldre problemes de tipus numèric, així com saber-ne utilitzar les eines específiques i capacitats gràfiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

En finalitzar l’assignatura, l’alumnat ha de ser capaç de:
— Actuar amb responsabilitat i capacitat de treball. Tenir capacitat de treballar en grup i participar o implicar-se activament tant en les classes teòriques com en les pràctiques.
— Plantejar els beneficis científics i clínics d’una recerca.
— Plantejar les implicacions ètiques de la importància d’un disseny i anàlisi de dades correctes.
— Optar per prendre mesures quantitatives abans d’un judici de valors.
— Esforçar-se per treballar amb objectivitat i rigor.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Matemàtica aplicada

1.1. Introducció. Nocions elementals

1.2. Geometria en 2D i 3D

1.3. Càlcul diferencial i integral

1.4. Funcions d’una sola variable

1.5. Sistemes d’equacions multivariables

1.6. Equacions diferencials

2. Bioestadística

2.1. Definicions fonamentals de l’estadística

2.2. Estadística descriptiva

2.3. Conceptes generals de probabilitat i distribucions de probabilitat. Distribució normal

2.4. Mostratge estadístic. Distribucions mostrals i estimació de paràmetres

2.5. Introducció al contrast d’hipòtesis 

2.6. Contrast d’hipòtesis amb proporcions

2.7. Contrast d’hipòtesis amb mitjanes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament inclou sessions teòriques, seminaris i pràctiques d’ordinador. Les pràctiques d’ordinador es fan principalment amb l’aplicació Microsoft Excel i amb el programa R-R Commander

S’hi inclouen també activitats d’aprenentatge complementàries a partir de material presentat a classe o incorporat a l’aula virtual de l’assignatura.

Pel que fa a les sessions de classe teòrica i seminaris teoricopràctics, i en funció de les instruccions generals de la Universitat pel que fa a la modalitat de docència i de la programació de dies presencials que es faci des del Consell d’Estudis, es combinaran classes en línia sincròniques, classes en línia asincròniques i classes presencials en aula física.

Les pràctiques d’ordinador es fan combinant sessions a les aules d’ordinadors del Campus amb activitats en línia. Les eines que s’utilitzaran principalment són el programa R-R Commander (part de bioestadística) i l’aplicació Excel (part de matemàtica aplicada).

Com a activitats complementàries, s’introduiran exercicis i problemes per resoldre i lliurar periòdicament, en funció del desenvolupament dels diferents temes de l’assignatura.

L’aula virtual de l’assignatura s’ha reestructurat, de manera que s’adapti millor a un plantejament de docència mixta. L’estructura de l’aula s’ha pensat perquè sigui més intuïtiva i entenedora, de manera que sigui un fil conductor que condueixi l’alumnat a través dels diferents temes i propostes de manera senzilla.

Les sessions en línia sincròniques es faran mitjançant l’aplicació Zoom.

A més de les sessions sincròniques, que poden incloure sessions específiques de tutorització, la comunicació amb l’alumnat es mantindrà a través del correu electrònic i de fòrums de dubtes i consultes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es basa en tres components:

• Proves teoricopràctiques, combinant el format d’elecció múltiple, preguntes d’emparellament, càlculs numèrics i d’altres.

• Avaluació de l’assistència i realització de les pràctiques, que són obligatòries.

• Activitats complementàries avaluables o de seguiment.

La distribució i ponderació d’activitats per als dos blocs de l’assignatura és la següent:
Activitats Bioestadística      Matemàtica Aplicada
Proves teoricopràctiques 27,5 %  27,5 % 
Pràctiques 10 % 10 %
Seguiment (activitats complementàries) 12,5 % 12,5%
TOTAL 50 % 50 %


Les activitats de l’apartat de seguiment consisteixen en tests/qüestionaris i altres exercicis de control que combinen diferents formats de preguntes teòriques i exercicis pràctics, que es fan tant a l’aula com al Campus Virtual.

La realització i superació de les pràctiques és obligatòria per poder aprovar l’assignatura. Per tal de sumar a la qualificació global de cadascuna de les parts les notes obtingudes a les pràctiques i activitats complementàries, cal obtenir com a mínim una nota de 4 (sobre 10) a la prova teoricopràctica corresponent. La qualificació final de l’assignatura es calcula fent la mitjana de la qualificació de Bioestadística i de Matemàtica Aplicada. L’assignatura se supera si s’obté una mitjana global de 5 o superior, sempre que s’hagi obtingut com a mínim un 4 de cadascuna de les parts (incloent-hi la prova teoricopràctica, les pràctiques i les activitats complementàries) i que s’hagin superat les pràctiques obligatòries. 

 

Reavaluació

Els dos blocs de l’assignatura es reavaluen de forma independent, de manera que només cal reavaluar el bloc o els blocs on no s’hagi obtingut una qualificació mínima de 5. 

Només poden presentar-se a la reavaluació els estudiants suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 a les proves teoricopràctiques de bioestadística i de matemàtica aplicada, i que hagin superat les pràctiques obligatòries.

Les activitats corresponents a pràctiques d’ordinador i seguiment no són reavaluables.

La reavaluació de cadascun dels blocs consisteix en un qüestionari similar a les proves teoricopràctiques, amb formats de preguntes diversos, i referides a continguts teòrics i aspectes pràctics de l’assignatura. L’assignatura se supera si s’obté una qualificació de 5 o superior a la prova de reavaluació, sempre que s’hagi obtingut com a mínim un 4 a cadascun dels dos blocs i s’hagin fet les pràctiques obligatòries.

No es guarden notes separades dels dos blocs ni notes de pràctiques per a cursos successius. Si se suspèn l’assignatura s’haurà de tornar a cursar de forma completa el curs següent.

 

Avaluació única

Els estudiants que vulguin fer avaluació única han de presentar la sol·licitud al professor responsable abans del dia que fixi el Consell d’Estudis del grau.

L’avaluació única consta de dues parts: a) Una prova de coneixements teòrics i pràctics corresponents als dos blocs de l’assignatura, en un format similar al de les proves teoricopràctiques d’avaluació continuada, b) Les pràctiques de cadascun dels dos blocs. Per a cadascuna de les parts de l’assignatura, la prova de coneixements teoricopràctics val el 40 % de la nota i les pràctiques un 10 %. Per tal de sumar les notes de les pràctiques a la qualificació de cada part, cal obtenir com a mínim una qualificació de 4 a la prova de coneixements teoricopràctics corresponent. La realització i superació de les pràctiques és obligatòria per poder aprovar l’assignatura.

Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir com a mínim una qualificació global de 5, sempre que s’hagi aconseguit una nota mínima de 4 a cadascun dels dos blocs i s’hagin fet les pràctiques obligatòries.

 

Reavaluació

Només poden presentar-se a la reavaluació els estudiants suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 a les proves teoricopràctiques de cadascun dels dos blocs de la prova d’avaluació única, i que tinguin superades les pràctiques obligatòries. Només cal reavaluar el bloc o els blocs en què no s’hagi obtingut una nota mínima de 5. Les pràctiques no són reavaluables.

La reavaluació consisteix en una prova de síntesi similar a la d’avaluació única. Per tal de superar l’assignatura cal obtenir una qualificació mínima de 5 a la prova de reavaluació, sempre que s’hagi obtingut un mínim de 4 a cadascun dels blocs i s’hagin superat les pràctiques obligatòries.

No es guarden notes separades dels dos blocs ni notes de pràctiques per a cursos successius. Si se suspèn l’assignatura s’haurà de tornar a cursar de forma completa el curs següent.

 

 

Programari

 

Excel

R i R-Commander