Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Experimentació al Laboratori

Codi de l'assignatura: 363536

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Dolores Barron Bueno

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

(La presencialitat es pot veure modificada en funció de la situació sanitària)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

4

 

(Seminaris en grups reduïts.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

32

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És recomanable que els alumnes:

— Hagin cursat les assignatures de les orientacions de naturalesa i ciències de la salut o ciències i enginyeria en el batxillerat o matèries similars a la formació professional.

— Tinguin coneixements bàsics d’anglès i de les eines habituals en informàtica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu bàsic de l’assignatura Experimentació al Laboratori és aconseguir que l’alumne adquireixi les habilitats i la capacitació necessàries per desenvolupar tècniques experimentals tant en laboratoris químics com biològics. La familiarització amb el material i els equips bàsics de tots dos tipus de laboratoris, així com el coneixement de les normatives i els hàbits correctes, li permetran dur a terme treballs rigorosos i obtenir resultats satisfactoris.

En finalitzar l’assignatura l’alumnat ha d’haver adquirit els coneixements següents:

— Iniciar-se en els aspectes més rellevants de la gestió de la qualitat en un laboratori químic i biològic.

— Conèixer les normes de comportament i els elements generals de seguretat d’un laboratori (higiene, protecció personal, instruments de protecció).

— Conèixer la normativa de seguretat pel que fa a la manipulació de productes químics i mostres biològiques emprats al laboratori (identificació, etiquetatge, fitxes de seguretat).

— Gestió de residus: eliminació, reutilització, reciclatge i reducció.

— Descriure l’utillatge bàsic de laboratori i les seves característiques.

— Conèixer aparells i instruments bàsics del laboratori (balances, pH-metre, espectrofotòmetre, microscopi i microscopi estereoscòpic).

— Conèixer les unitats habituals per expressar la concentració d’una dissolució.

— Reconèixer les xifres significatives, l’ordre de magnitud i l’escala de treball d’una operació.

— Reconèixer l’error experimental associat a l’ús de material de laboratori, dels aparells i els instruments.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar correctament l’utillatge, els productes i els equips bàsics dels laboratoris químics i biològics, així com manipular adequadament les mostres, en un entorn de qualitat i seguretat.

— Expressar els resultats de les mesures experimentals de manera correcta.

— Gestionar adequadament els residus generats.

— Utilitzar la terminologia científica apropiada adequadament.

— Estructurar i organitzar la llibreta de laboratori.

— Adquirir els hàbits correctes de treball que permetin a l’alumne dur a terme treballs rigorosos i obtenir resultats satisfactoris.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Demostrar responsabilitat al laboratori d’acord amb els principis de qualitat, seguretat i medi ambient.

— Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels equipaments i materials i tenir-ne en compte el possible estalvi, reutilització i reciclatge.

— Tenir responsabilitat davant l’assistència, la puntualitat i l’actitud.

— Analitzar els coneixements i procediments de forma crítica.

— Tenir una actitud positiva envers el treball en grup i una participació activa.

 

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

Blocs temàtics

 

1. Treball al laboratori

1.1. Classes teoricopràctiques

1.1.1. Qüestions generals del treball al laboratori. Llibreta de laboratori. Normes de seguretat, elements de seguretat i la seva utilització correcta
1.1.2. Protocols de recepció i registre de mostres químiques i biològiques. Preservació i manipulació de mostres. Etiquetatge i pictogrames

1.2. Sessions experimentals

1.1.2. Elements de seguretat en el laboratori químic. Reconeixement de l’utillatge bàsic. Manipulació de sòlids i líquids. Gestió de residus químics. Neteja
1.2.2. Elements de seguretat en el laboratori biològic. Gestió de residus biològics. Fonament i ús del microscopi òptic i l’estereoscòpic

2. Treball en el laboratori químic

2.1. Sessions experimentals

2.1.1. Pesada i manipulació de sòlids i líquids. Pesada, mesura de volums, xifres significatives, exactitud i precisió
2.1.2. Preparació de dissolucions i dilucions. Pesada, dissolució, preparació de dilucions seriades a partir d’una dissolució mare, determinació de la concentració d’un problema (erioglaucina) per espectrofotometria
2.1.3. Determinació del pH. Ús del paper indicador, calibratge del pH-metre (ús d’un PNT), precisió de la mesura, mesura del pH de diverses dissolucions (suc de poma, vinagre de diversos tipus, dissolució aquosa de bicarbonat sodi, o d’altres)
 

2.2. Classes teoricopràctiques

Es duen a terme diferents classes relacionades amb el contingut de les sessions experimentals com ara xifres significatives, criteris d’arrodoniment de resultats, càlcul de concentracions i dilucions, càlcul del pH, introducció al full de càlcul d’Excel.
 

3. Treball en el laboratori biològic

3.1. Sessions experimentals

3.1.1. Manipulació de mostres biològiques. Concentració d’elements biològics per centrifugació. Preparacions extemporànies i permanents. Fixació i tinció de frotis
3.1.2. Identificació i quantificació d’elements biològics al microscopi òptic. Micrometria: calibratge del microscopi òptic i mesures d’estructures microscòpiques
3.1.3. Manipulació, tinció i observació de cèl·lules, estructures i orgànuls vegetals
 

3.2. Classes teoricopràctiques

A l’aula es fan una sèrie de classes per aprofundir en alguns aspectes de les sessions experimentals com ara seguretat biològica, classificació dels agents biològics i nivells de contenció, tincions, etc.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura té una estructura de classes teoricopràctiques que es fan a l’aula i que es van desenvolupant durant tot el semestre, i pràctiques al laboratori, que es desenvolupen en dues setmanes.
 

Activitats presencials

Cada sessió pràctica consta de 4 hores. S’inicia amb una explicació del professor o professora sobre els criteris i les pautes que l’alumnat ha de seguir per poder fer millor la pràctica. També, si escau, es comenten les normes de seguretat adients i la manera d’eliminar els residus generats en la pràctica corresponent. A continuació, es passa a l’experimentació pràctica de l’alumnat amb l’ajut d’un protocol. Abans de finalitzar la pràctica, es dedica un temps a discutir sobre les qüestions i els dubtes generats.

Alhora, l’alumnat escriu a la llibreta diari/formulari de laboratori el desenvolupament i les observacions que vagi fent, així com els resultats de l’experiment. També s’hi han de fer constar les respostes a les qüestions proposades al final dels diferents protocols.

En les classes teoricopràctiques es tracten aspectes bàsics fonamentals en el treball de laboratori que són necessaris tant per al desenvolupament de les pràctiques com per al posterior exercici professional de l’alumnat.

 

Aprenentatge tutelat i autònom

L’alumnat ha de preparar amb antelació les sessions pràctiques seguint el guió que hi ha en l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual. També cal que faci els exercicis proposats pels professors en les classes teoricopràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura és d’avaluació continuada i no hi ha la possibilitat d’avaluació única.

Es preveuen les evidències d’avaluació següents:

— El diari llibreta/formulari de laboratori, en què es valora el treball fet per l’alumnat en el dia a dia de les sessions pràctiques, la puntualitat i l’actitud en el desenvolupament de les pràctiques, tenint molt en compte l’interès i la capacitat de superació que l’alumne demostri al llarg de les sessions. Aquesta evidència representa el 50 % de la qualificació total.

— Una prova escrita al final de cada una de les dues setmanes de pràctiques per avaluar les habilitats i els coneixements que hagi adquirit l’alumnat al laboratori. El valor d’aquestes proves és del 30 % de la qualificació total.

— La realització de diversos qüestionaris en línia sobre diferents aspectes de les classes teoricopràctiques i l’entrega d’exercicis durant el curs. La qualificació d’aquesta prova representa un 20 % de la qualificació total.

Per aprovar l’assignatura cal l’assistència obligatòria a totes les sessions experimentals i a totes les proves de l’avaluació. A les classes teoricopràctiques hi pot haver control d’assistència.

 

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments de 20 de juny de 2013, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 en les proves reavaluables realitzades al final de les setmanes de pràctiques i les corresponents a l’avaluació dels seminaris. La nova prova global té lloc en la data que fixi el Consell d’Estudis i representa el 50 % de la qualificació de l’assignatura.