Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Microbiologia General

Codi de l'assignatura: 363539

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Pique Clusella

Departament: Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

57

(Classes teòriques i pràctiques presencials (per alumne).)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

15

 

(Una setmana per grup de pràctiques)

Treball tutelat/dirigit

28

(Dubtes de l’assignatura i dels treballs proposats en l’avaluació continuada.)

Aprenentatge autònom

65

(Estudi, lectura de textos i resolució de problemes, treballs de redacció o resposta de preguntes relacionades amb un tema del programa.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

(Capacitat d¿aprenentatge i responsabilitat (capacitat d¿anàlisi, de síntesi, de visions globals i d¿aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d¿adaptació a noves situacions) [Competències al pla docent: Integració de tots els coneixements adquirits durant el semestre. Pràctiques de laboratori. Activitats formatives: classes magistrals de teoria; pràctiques de laboratori. Treball autònom. Avaluació: enunciats d¿elecció múltiple, de selecció o de compleció. Preguntes de desenvolupament. Resolució de problemes. Observació de les actituds i habilitats en les pràctiques.])

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

(Sostenibilitat (capacitat de valorar l¿impacte social i mediambiental d¿actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques) [Competències al pla docent: integració de tots els coneixements adquirits durant el semestre. Pràctiques de laboratori. Activitats formatives: classes magistrals de teoria; pràctiques de laboratori. Treball autònom. Avaluació: observació de les actituds i habilitats en les pràctiques de laboratori.])

   -

CE1 - Capacitat per aplicar els coneixements de les ciències bàsiques en la ciència i tecnologia dels aliments.

(Capacitat per aplicar els coneixements de les ciències bàsiques a la ciència i tecnologia dels aliments. [Competències en el pla docent: integració de tots els coneixements adquirits durant el semestre. Activitats formatives: classes magistrals de teoria; pràctiques de laboratori; treball autònom; resolució de preguntes; utilització del programa Socrative. Avaluació: enunciats d¿elecció múltiple, de selecció o de compleció. Preguntes de desenvolupament escrites. Resolució de problemes.])

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el paper dels microorganismes en el desenvolupament de les societats humanes, així com les futures aplicacions, especialment dels microorganismes utilitzats en la indústria alimentària.

— Comprendre la dinàmica de creixement de les poblacions microbianes, i com pot estar relacionat amb el deteriorament dels aliments.

— Conèixer els mecanismes de control dels microorganismes, com ara el mecanisme d’acció els antibiòtics (aspecte important en la producció animal) i desinfectants (important en les tasques d’higienització en la indústria alimentària).

— Conèixer la versatilitat metabòlica i genòmica dels diferents grups microbians, particularment la dels procariotes.

— Reconèixer a grans trets la diversitat microbiana i saber distingir les característiques que defineixen els diferents grups microbians.

— Reconèixer les principals relacions dels microorganismes amb els altres éssers vius i amb l’entorn físic que habiten.

— Comprendre i saber aplicar tècniques bàsiques de laboratori per treballar experimentalment amb microorganismes.

 

Habilitats, destreses

— Conèixer les normes de treball i seguretat en un laboratori de microbiologia.

— Dominar les tècniques microbiològiques bàsiques.

— Capacitat de treballar en equip durant les pràctiques al laboratori.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la microbiologia

1.1. Les societats humanes i els microorganismes. Etapes històriques de la microbiologia

1.2. Manipulació asèptica i esterilització

1.3. Tècniques microbiològiques bàsiques: Observació dels microorganismes.
Cultiu dels microorganismes. Medis de cultiu. Concepte de cultiu axènic.
Conservació dels microorganismes.

2. Estructura de la cèl·lula procariota (bacteriana)

2.1. Com anomenem els bacteris

2.2. Morfologia i grandària dels microorganismes. Relacions superfície-volum i les seves implicacions

2.3. Envoltes: estructura i funció de la paret cel·lular, vesícules de membrana externa. Capa S, càpsules i capes mucoses

2.4. Estructures filiformes externes: amiloides, fímbries, flagels. Principals mecanismes de motilitat

2.5. El citoplasma: inclusions intracel·lulars (polihidroxialcanoats i magnetosomes, biosíntesi i possibles aplicacions biotecnològiques). Ribosomes, el cromosoma bacterià i el citoesquelet. 

2.6. Endòspores. Implicacions en seguretat alimentària. Sistema de control biològic de l’esterilització (autoclaus)

2.7. Activitats enzimàtiques extracel·lulars. Exotoxines. Enzims extracel·lulars bacterians

3. Creixement i metabolisme bacterià

3.1. Creixement de les poblacions bacterianes: descripció de les diferents etapes de creixement en un cultiu discontinu, expressió matemàtica del creixement, mètodes de recompte de microorganismes

3.2. Factors ambientals que afecten el creixement de les poblacions bacterianes

3.3. Control de les poblacions microbianes: desinfectants i antibiòtics

3.4. Característiques del metabolisme bacterià, tipus de metabolisme relacionat amb l’obtenció d’ATP i poder reductor

3.5. Característiques dels bacteris quimiorganoheteròtrofs

3.6. Característiques metabòliques de grups microbians: enterobacteris, bacteris de l’àcid làctic, clostridis i llevats. 

3.7. cicles del carboni, nitrogen i sofre

4. Genètica bacteriana

4.1. Característiques del genoma bacterià, concepte de pangenoma

4.2. Mecanismes de transferència genètica horitzontal: conjugació, transformació i transducció

4.3. Mutacions, agents mutàgens, mecanismes de reparació, cribratge de mutants auxòtrofs

4.4. Mecanismes de regulació gènica

4.5. Enginyeria genètica en microorganismes: vectors de clonació, vectors d’expressió

5. Diversitat microbiana

5.1. Virus. Característiques generals dels virus: mida; fases de multiplicació vírica; corba de creixement víric. Cicle lític i lisogènic (bacteriòfags). Transducció (mecanisme de transferència horitzontal en bacteris). Mecanismes de resistència dels bacteris a la infecció per bacteriòfags: canvis en els receptors i el sistema CRISPR (repeticions palindròmiques espaiades i agrupades regularment)

5.2. Principals virus animals (SARS-CoV-2, VIH, virus del papil·loma humà, rotavirus, etc.)

5.3. Prions i viroides. Característiques

5.4. Microorganismes eucariotes: fongs (llevats i floridures)

5.5. Taxonomia bacteriana

5.6. Grups de bacteris grampositius

5.7. Descripció d’alguns grups de bacteris gramnegatius proteobacteris

6. Introducció als ecosistemes microbians

6.1. Microbiota del cos humà

6.2. Biofilms microbians

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitat presencial
— Classes teòriques: s’imparteixen en forma de classes magistrals i es desenvolupen els temes del programa. Es porta a terme la resolució de problemes, la lectura d’articles científics i es fan debats sobre temes d’actualitat. L’alumnat té el suport de mitjans audiovisuals i del Campus Virtual.

— Classes pràctiques: es fan durant cinc dies (3 hores per dia).

— Durant les hores de classe es fan dues proves d’avaluació continuada que consisteixen en preguntes d’elecció múltiple, i preguntes curtes a desenvolupar.

 

Activitat no presencial d’avaluació continuada

Llegir textos complementaris al Campus Virtual i llibres de text, resoldre problemes, contestar preguntes relacionades amb un tema del programa (mitjançant l’aplicació Socrative), preparació de les proves d’avaluació continuada.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta de les parts següents:

— Prova final teòrica amb preguntes sobre els temes del programa de l’assignatura (d’elecció múltiple, preguntes curtes i preguntes de desenvolupament) (60 % de la nota final).

— Nota de pràctiques (10 % de la nota final). L’assistència és obligatòria (no es pot faltar més d’un dia, i es presentarà justificant).

— Altres activitats d’avaluació continuada (30 % de la nota final), que consisteixen en dues activitats que es fan durant el semestre en hores de classe, a concretar amb els alumnes.   La matèria examinada en aquestes proves d’avaluació continuada no és eliminatòria. A la prova final entren tots els temes de l’assignatura.

— Prova final teòrica amb preguntes sobre els temes del programa de l’assignatura (d’elecció múltiple, preguntes curtes i preguntes de desenvolupament) (60 % de la nota final).

El nombre mínim d’evidències d’avaluació necessàries per qualificar l’assignatura són la prova final teòrica i la prova de les pràctiques. Per poder ponderar les qualificacions de pràctiques i d’avaluació continuada, cal treure un 4,5 sobre 10 a la prova final teòrica. 

 

Reavaluació

Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut un mínim de 2,5 punts de la qualificació de l’examen final. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura (determinat pel Consell d’Estudis).

 

Avaluació única

— Prova final teòrica amb preguntes sobre els temes del programa de l’assignatura (d’elecció múltiple, preguntes curtes i preguntes de desenvolupament) (90 % de la nota final).

— Nota de pràctiques (10 % de la nota final). L’assistència és obligatòria (no es pot faltar més d’un dia, i es presentarà justificant).

 

Reavaluació

Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut un mínim de 3,5 en la qualificació de l’examen final. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura (determinat per Consell d’Estudis).

Per sol·licitar l’avaluació única, cal comunicar-ho per escrit a la coordinadora de l’assignatura.