Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiologia Humana

Codi de l'assignatura: 363542

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Jose Moreno Aznarez

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

12

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures Bioquímica i Biologia Cel·lular i Genètica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CE1 - Capacitat per aplicar els coneixements de les ciències bàsiques en la ciència i tecnologia dels aliments.

   -

CE12 - Coneixement dels nutrients, la seva biodisponibilitat, funció en l'organisme, les bases de l'equilibri nutricional, les necessitats nutricionals i els fonaments de les relacions entre alimentació i salut.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir els coneixements elementals sobre la terminologia d’anatomia i de fisiologia humana necessària per comprendre altres matèries i comunicar-se amb altres professionals i amb la població en general.

— Conèixer l’estructura del cos humà per entendre la fisiologia humana i altres matèries de l’ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments i per desenvolupar-se en l’exercici professional.

— Conèixer les funcions i la regulació dels diferents sistemes orgànics de l’ésser humà, així com la integració en l’organisme com un tot per:
  • Entendre altres matèries dels ensenyaments.
  • Poder intervenir en les activitats de promoció de la salut i, en general, per desenvolupar l’exercici professional.
  • Tenir un coneixement més profund dels sistemes i processos fisiològics més relacionats amb l’alimentació, la nutrició i la salut.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber cercar informació per actualitzar i completar l’estudi de l’anatomia i de la fisiologia humana en el camp de la nutrició i ciències de l’alimentació.

— Saber interpretar un text científic dins del camp de la fisiologia humana.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar una actitud d’observació i d’indagació, així com esperit crític i interès per l’aprenentatge i la formació continuats.

— Actuar d’acord amb l’ètica professional.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Introducció. Homeòstasi i regulació

1. Introducció. Anatomia: conceptes bàsics i terminologia

2. Fisiologia: medi intern i homeòstasi

II. Fonaments de fisiologia cel·lular i tissular

3. Fonaments de fisiologia tissular

4. Sistema tegumentari i teixit ossi

5. Fisiologia cel·lular

6. Potencial de membrana i potencial d’acció

7. Comunicació al teixit nerviós

8. Fisiologia de la contracció muscular

III. Sistema nerviós

9. Funcions i organització del sistema nerviós

10. Organització de la medul·la espinal

11. Sistema nerviós autònom

12. Receptors sensorials i sensibilitat somàtica

13. Sentit del gust i de l’olfacte

IV. Sistema digestiu

14. Introducció al sistema digestiu

15. Boca, faringe, esòfag i estómac

16. Pàncrees i fetge

17. Intestí prim i gros

V. Sistema endocrí

18. Sistema endocrí. Introducció

19. Hipotàlem i hipòfisi

20. Glàndula tiroide

21. Regulació de la calcèmia

22. Pàncrees endocrí i regulació de la glicèmia

VI. Sang i sistema immunitari

23. Sang

24. Sistema limfàtic

25. Immunitat

VII. Sistema cardiovascular

26. Anatomia i funcions del sistema cardiovascular

27. Fisiologia del cor

28. Hemodinàmica i circulació sanguínia

VIII. Sistema respiratori

29. Sistema respiratori

IX. Sistema renal

30. Sistema renal

X. Sistema reproductor

31. Sistema reproductor masculí

32. Sistema reproductor femení

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura es basa en les activitats següents:

Classes de teoria on es desenvolupen els coneixements teòrics d’anatomia i fisiologia humanes.

Seminaris per assolir competències transversals: comprensió i interpretació d’un text científic. Sessions d’aprenentatge cooperatiu o per completar coneixements sobre temes específics.

Pràctiques de laboratori. Consisteixen en l’estudi de models anatòmics, histologia dels principals tipus de teixits, experiments de fisiologia cel·lular: osmosi i fragilitat eritrocitària, pràctiques de fisiologia sensorial: quimiorecepció, gust i olfacte.


Estudiants amb pràctiques ja fetes. Els estudiants que hagin fet les pràctiques durant els cursos anteriors i les hagin superades, no tenen l’obligació de tornar-les a fer. No obstant això, han d’examinar-se novament d’aquesta activitat aquest curs.


Activitats d’aprenentatge autònom. Realització de treballs en grup sobre temes relatius al curs i l’assignatura.

Les activitats i la presencialitat de l’assignatura es poden veure modificats en funció de la situació sanitària.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquest sistema d’avaluació pretén mesurar de forma continuada l’aprenentatge dels estudiants al llarg del curs en l’àmbit dels coneixements i valorar la seva capacitat de raonament, integració i relació. Amb aquest objectiu, l’avaluació continuada consta de les tres activitats següents:

— Activitat d’avaluació 1 

Les habilitats i coneixements assolits durant les pràctiques s’avaluen al final de les sessions de pràctiques. Puntuació màxima: 2 punts (20 % de la nota final). Data: en finalitzar l’activitat. S’anuncia oportunament.

— Activitat d’avaluació 2

Aquesta prova avalua els continguts corresponents als blocs 1-4 del programa teòric (Introducció, Fonaments de Fisiologia Cel·lular i Tissular, Sistema Nerviós i Sistema Digestiu). Consta de preguntes de desenvolupament d’extensió limitada, problemes i preguntes de tipus test. Puntuació màxima: 4 punts (40 % de la nota final). Data: s’anuncia oportunament, en horari de migdia per a tots els grups.

—  Activitat d’avaluació 3

Aquesta prova avalua els continguts corresponents als blocs 5-10 del programa teòric de l’assignatura. Consta de preguntes de desenvolupament d’extensió limitada i de preguntes de tipus test. Puntuació màxima: 4 punts (40 % de la nota final). Data: aquesta prova es fa en la data establerta pel Consell d’Estudis i s’indica a la convocatòria que es publica oportunament.

 

Qualificació final

Per poder qualificar l’assignatura cal haver fet les pràctiques. La qualificació final s’obté a partir de la suma dels punts obtinguts en les diferents activitats d’avaluació.

La nota final s’expressa sobre 10 punts. Es considera superada l’assignatura quan la qualificació final, que s’obté de sumar les qualificacions obtingudes en les tres activitats d’avaluació, sigui igual o superior a 5.

 

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de l’ensenyament, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura.

L’activitat de reavaluació avalua els continguts corresponents a tots els blocs del programa teòric de l’assignatura. Consta de preguntes de desenvolupament d’extensió limitada i de preguntes de tipus test.

Puntuació màxima: 10 punts (100 % de la nota final). Data: aquesta prova es fa en la data establerta pel Consell d’Estudis i s’indica a la convocatòria que es publica oportunament.

El format de les activitats d’avaluació es pot veure modificat en funció de la situació sanitària.

 

Avaluació única

La data màxima per acollir-se a l’avaluació única l’estableix el Consell d’Estudis. L’avaluació única consisteix en el mateix tipus d’activitats d’avaluació que les esmentades a l’avaluació continuada i amb una ponderació similar. Per tant, s’avaluen tots els continguts teoricopràctics de l’assignatura. Es considera aprovada l’assignatura quan la qualificació final és igual o superior a 5 sobre 10. Aquesta activitat es fa en la data que estableix el Consell d’Estudis.

 

Reavaluació

Els estudiants que a l’avaluació única obtinguin una qualificació final inferior a 5 tenen dret a una reavaluació que es fa quan ho estableixi el Consell d’Estudis. Els estudiants amb qualificació final de no presentat no es poden presentar a la prova de reavaluació. La reavaluació consisteix en una activitat d’avaluació que inclou tots els continguts teoricopràctics de l’assignatura. Es considera aprovada l’assignatura quan la qualificació d’aquesta reavaluació és igual o superior a 5 sobre 10.

Per acord del Consell d’Estudis de l’ensenyament, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut  una qualificació mínima de 3 punts (sobre 10) en l’examen de juny i hagin fet les pràctiques de l’assignatura. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura.

El format de l’activitat d’avaluació es pot veure modificat en funció de la situació sanitària.