Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi d'Aliments I

Codi de l'assignatura: 363545

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Dolores Barron Bueno

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

57

(La presencialitat es pot veure modificada en funció de la situació sanitària)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures següents:

— Bioestadística i Matemàtica Aplicada
— Experimentació al Laboratori

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CE24 - Capacitat per dissenyar i aplicar programes de control de qualitat contemplant adequadament els plans de mostreig, les característiques a controlar, les especificacions i les toleràncies, al llarg de totes les operacions.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els conceptes bàsics relatius al procés analític.

— Adquirir els conceptes bàsics sobre gestió de qualitat.

— Conèixer les característiques d’un procés de normalització, certificació i acreditació.

— Conèixer les eines estadístiques disponibles per al tractament de les dades experimentals i interpretar correctament els resultats.

— Conèixer els paràmetres que es determinen en la validació d’un mètode d’anàlisi i la manera de determinar-los.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber escollir i aplicar mètodes d’avaluació estadística de resultats analítics.

— Aprendre a elaborar la documentació del sistema de gestió de la qualitat relacionada amb l’aplicació d’un mètode d’anàlisi.

— Saber elaborar i interpretar les cartes de control.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Saber gestionar la informació i prendre decisions.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

Blocs temàtics

 

1. El procés analític

*  Sistemàtica general del procés analític: plantejament del problema, la mostra per a l’anàlisi, etapa de mesura i avaluació dels resultats. Exigències de qualitat dels resultats analítics: errors, exactitud, veracitat i precisió. Anàlisis químiques, bioquímiques, enzimàtiques i immunològiques

2. Eines estadístiques per a l’avaluació dels mètodes i resultats analítics

*  Hipòtesis i tests estadístics. Rebuig de resultats aberrants. Anàlisi de la variància (ANOVA). Comparació de mètodes i resultats

3. Selecció i validació de mètodes analítics

*  Propietats analítiques i metrològiques. Referències analítiques: patrons i materials de referència. Selecció i tipus de mètodes. Validació de mètodes analítics

4. Gestió de la qualitat

*  Normalització. Conceptes bàsics: política de qualitat, sistema de gestió de la qualitat, millora contínua i control de qualitat. Certificació i acreditació. Norma ISO 17025. Acreditació de laboratoris d’anàlisi d’aliments. Documentació de sistemes de qualitat

5. Control de qualitat. Auditories

*  Activitats de control de qualitat intern: anàlisi de blancs, mostres de control i gràfics de control. Control de qualitat extern: assaigs d’aptitud. Auditories

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes de teoria: es basen en les explicacions del professorat sobre els continguts teòrics fonamentals. Per fomentar la participació es plantegen a classe exemples, casos d’estudi, seminaris específics i/o problemes. En algun punt del programa es planteja el treball a classe en format d’aula inversa: es proposa als estudiants la lectura d’un document i que responguin preguntes en relació amb el seu contingut.

— Pràctiques i seminaris d’ordinador: en aquests seminaris, que es duen a terme a l’aula d’ordinadors, l’alumnat aplica eines informàtiques en la resolució de problemes de la part d’estadística i calibratge del programa de l’assignatura.

— Pràctiques de problemes i seminaris específics: es discuteixen i resolen problemes relacionats amb l’aplicació d’eines estadístiques en el tractament de dades analítiques i es plantegen activitats específiques relacionades amb continguts de l’assignatura.

— Altres activitats com ara exercicis i/o qüestionaris relacionats amb els diferents blocs temàtics de l’assignatura o la redacció d’un PNT. La redacció del PNT té un caràcter grupal.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Durant el curs, per ajudar els alumnes a assolir els continguts dels diversos blocs temàtics de l’assignatura, es duen a terme diverses activitats.


1. Qüestions d’un article científic sobre el procés analític (15 %).

2. Exercicis de paràmetres de qualitat i qüestionari (20 %).

3. Exercicis de seminaris d’ordinador (calibratge, tests estadístics i ANOVA) (30 %)

4. Redacció d’un PNT a partir d’un manual d’un instrument de laboratori (20 %).

5. Activitat de laboratoris acreditats (10 %).

6. Qüestionaris en línia del Campus Virtual (5 %).


 

Algunes de les activitats propostes tenen caràcter grupal. Per superar l’assignatura cal haver fet 4 de les 6 activitats: els seminaris d’ordinador i la redacció del PNT són obligatoris.


 

Reavaluació

1. Examen de tipus test de 50 preguntes del temari de l’assignatura (50 %)

2. Entrega d’exercicis i problemes que es fan en la mateixa sessió de l’examen (50 %)

 

Avaluació única

Els alumnes que optin pel model d’avaluació única, per superar l’assignatura caldrà que facin les activitats següents:

1. L’assistència als seminaris d’ordinador i realització d’exercicis és obligatòria (30 %).

2. Examen de tipus test de 50 preguntes del temari de l’assignatura (35 %)

3. Entrega d’exercicis i problemes per fer en la mateixa sessió de l’examen (35 %)

 

Reavaluació

1. Examen de tipus test de 50 preguntes del temari de l’assignatura (50 %)

2. Entrega d’exercicis i problemes que s’han de fer en la mateixa sessió de l’examen (50 %)

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Harris DC. Anàlisi química quantitativa. Barcelona : Editorial Reverté; 2006.  Enllaç

Accés en línia   Enllaç

Skoog DA, West DM, Holler FJ, et al. Fundamentos de química analítica: novena edición. México, D.F. : Cengage Learning; cop. 2015.  Enllaç

Compañó R, Ríos A. Garantía de la calidad en los laboratorios analíticos. Madrid : Síntesis; 2002.  Enllaç

Miller JN, Miller JC. Estadística y quimiometría para química analítica. Madrid : Prentice Hall; 2002.  Enllaç

Prichard E, Barwick V. Quality assurance in analytical chemistry. Chichester [etc.] : Wiley ; [Teddington] : VAM/LGC; 2007.  Enllaç

Norma

Norma Española: UNE-EN ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Marzo 2018.  Enllaç

Pàgina web

AENOR, Asociación española de normalización y certificación. Disponible a: http://www.aenor.es  Enllaç

AOAC International, Association of Official Analytical Chemists. Disponible a: http://www.aoac.org  Enllaç

CEN, Comiteé Europeen de Normalisation. Disponible a: http://www.cen.eu  Enllaç

Codex Alimentarius. Disponible a: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/  Enllaç

EA, European co-operation for accreditation. Disponible a: http://www.european-accreditation.org  Enllaç

ENAC, Entidad Nacional de Acreditación. Disponible a: http://www.enac.es  Enllaç

EURACHEM, Analytical Chemistry in Europe. Disponible a: http://www.eurachem.org  Enllaç

FDA, Food and Drug Administration. Disponible a: http://www.fda.gov  Enllaç

ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation. Disponible a: http://www.ilac.org  Enllaç

ISO, International Organization for Standardization. Disponible a: http://www.iso.org  Enllaç