Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Operacions Unitàries I

Codi de l'assignatura: 363548

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Del Carmen Gonzalez Azon

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

57

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

28

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

14

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 

Coneixements necessaris d’altres matèries:

— Matemàtiques Bàsiques.

— Fonaments de Tecnologia d’Aliments.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CE8 - Capacitat per aplicar els principis de la biologia i de l'enginyeria química per descriure, analitzar, controlar i optimitzar els processos de transformació i conservació dels aliments.

   -

CE10 - Coneixement dels principis dels sistemes de conservació dels aliments, i les característiques i propietats dels materials i sistemes d'envasat.

   -

CE9 - Capacitat de conèixer i aplicar els principis de les tècniques de processat i avaluar els seus efectes en la qualitat i la seguretat del producte.

   -

CE1 - Capacitat per aplicar els coneixements de les ciències bàsiques en la ciència i tecnologia dels aliments.

   -

Contemplar la perspectiva de gènere.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir les eines i els coneixements necessaris per abordar el càlcul i disseny de les diferents operacions unitàries i diferents equips que intervenen en els processos alimentaris. En aquesta assignatura es dedica especial atenció a les operacions unitàries de transmissió de calor i de quantitat de moviment.

— Conèixer les característiques de les principals operacions unitàries que intervenen en un procés: càlcul i disseny d’equip.

 

Referits a habilitats, destreses

— Assolir el criteri per seleccionar el tipus i l’escala d’equipament adequat per a qualsevol procés de la indústria alimentària.

 

Referits a actituds, valors i normes

En la mesura del possible s’incorporarà la perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs temàtics

*  Tema 1. Introducció a les operacions bàsiques. Conceptes fonamentals

Procés o procediment. Enginyeria dels processos alimentaris. Diagrames de flux. Operacions contínues i discontínues. Règim estacionari i transitori. Les operacions bàsiques. Classificació. Model matemàtic d’una operació bàsica

Tema 2. Circulació de fluids per conduccions 

Mecanisme de circulació de fluids: mòdul de Reynolds. Perfil de velocitats. Concepte de velocitat mitjana. Balanç macroscòpic de matèria. Balanç macroscòpic d’energia mecànica. Problemes més freqüents en el disseny de conduccions. Caracterització de fluids. Transport de fluids newtonians i no newtonians per conduccions. Bombes

Tema 3. Mecanismes del transport de calor

Transmissió de calor per conducció. Equacions fonamentals. Conducció de calor en règim estacionari. Transmissió de calor per convecció. Coeficients de transmissió de calor per convecció. Transmissió de calor per radiació. Lleis fonamentals. Transmissió simultània de calor per convecció i radiació

Tema 4. Bescanviadors de calor

Coeficients globals. Bescanviadors de calor de tubs concèntrics. Bescanviadors de calor de carcassa i tubs. Bescanviadors de calor de plaques. Bescanviadors de calor de paret rascada. Evaporadors. Dipòsits agitats amb camises i serpentins. Eficàcia de bescanvi de calor 


Tema 5. Pasteurització. Esterilització

Tractaments tèrmics. Cinètica microbiana. Temps de reducció decimal. Tractament asèptic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Activitats presencials

— Classes magistrals (28 hores).

— Pràctiques (15 hores) en què intervenen diferents operacions unitàries a escala de laboratori. Càlcul dels paràmetres de disseny.

— Resolució de problemes numèrics (14 hores).
 

Programació temporal del temari al llarg del semestre

— Temes de l’1 al 3: durant les sis primeres setmanes.

— Temes 4 i 5: durant les sis setmanes següents.

— Pràctiques: integrades amb altres assignatures durant el semestre.

 

Programació i utilització dels crèdits no presencials

— Resolució de problemes de disseny i d’operació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Durant el curs, per ajudar els alumnes a assolir els continguts dels diversos temes que componen l’assignatura es duen a terme diverses activitats:

— Un 30 % de la qualificació final s’obté a partir de la resolució de tres problemes durant el semestre a classe. S’avisa a través del Campus del dia.

— Un 20 % de la qualificació final s’obté de les pràctiques al laboratori tecnològic mitjançant l’assistència i el lliurament d’informes.

— Un 15 % de la qualificació global correspon a una prova de tipus test que es fa l’últim dia de classe.

— Un 35 % de la qualificació global s’obté a partir d’una prova escrita en les dates acordades pel Consell d’Estudis que consta de resolució de problemes numèrics. Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir en aquesta prova de coneixements un mínim de 4 punts sobre 10.

En aquesta prova final s’inclourà una pregunta voluntària de bonificació, que te l’objectiu de fer pujar la qualificació final fins a un màxim d’1 punt sobre 10. Aquesta pregunta no penalitza, només serveix per fer pujar la qualificació final. 

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 en la prova escrita del 35 %. La nota de la prova de la reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura.

La reavaluació consisteix en una prova escrita sobre els continguts de l’assignatura que consta de preguntes teòriques i de problemes numèrics.

 

Avaluació única

— Un 20 % de la qualificació final s’obté de fer un examen de pràctiques en el laboratori tecnològic. Aquesta activitat és obligatòria.

— Un 80 % de la qualificació global s’obté a partir d’una prova escrita en les dates acordades pel Consell d’Estudis i que consta de resolució de problemes numèrics i de qüestionari de tipus test. Per superar assignatura s’ha d’obtenir en aquesta prova de coneixements un mínim de 4 punts sobre 10.

La data límit per poder sol·licitar l’avaluació única és el primer divendres de març.


Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 en la prova escrita final. La nota de la prova de la reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura.

La reavaluació consisteix en una prova escrita sobre els continguts de l’assignatura que consta de preguntes teòriques i de problemes numèrics.