Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Operacions Unitàries II

Codi de l'assignatura: 363549

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jorge Labanda Angulo

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

32

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

40

(Consisteixen en la resolució de problemes diversos.)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Coneixements necessaris d’altres matèries:

— Matemàtiques Bàsiques

— Fonaments de Tecnologia d’Aliments

— Operacions Unitàries I


Altres recomanacions

És molt convenient a l’hora de consultar bibliografia tenir coneixements elementals d’anglès a nivell de traducció científica anglès-espanyol.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CE8 - Capacitat per aplicar els principis de la biologia i de l'enginyeria química per descriure, analitzar, controlar i optimitzar els processos de transformació i conservació dels aliments.

   -

CE1 - Capacitat per aplicar els coneixements de les ciències bàsiques en la ciència i tecnologia dels aliments.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments de funcionament i disseny de les operacions unitàries més utilitzades en la indústria alimentària.

 

Referits a habilitats, destreses

— Fer el disseny bàsic de les operacions unitàries estudiades.

 

— Adquirir destresa utilitzant equips de laboratori relacionats amb les operacions unitàries estudiades.

 

— Elaborar informes de les pràctiques de laboratori fetes.

 

Referits a actituds, valors i normes

— En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Operacions de transformació

*  Trituració. Tamisatge. Mescla de sòlids. Agitació i mescla de líquids

2. Operacions de separació mecànica

*  Sedimentació. Centrifugació. Filtració. Separació per membranes

3. Operacions de separació per transferència de matèria

*  Destil·lació. Extracció sòlid-líquid

4. Operacions de conservació

*  Assecatge. Refrigeració. Congelació. Liofilització

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes de teoria són de tipus magistral, on s’exposen els conceptes teòrics de les diferents operacions unitàries, i s’hi intercalen sessions teoricopràctiques de resolució de problemes numèrics, on s’apliquen els conceptes teòrics anteriors. A més, es fan quatre pràctiques de laboratori, de les quals cal presentar un informe escrit.

En el cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics, les sessions de teoria i problemes podran ser retransmeses en línia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El procés d’avaluació continuada consisteix a fer totes les activitats següents:

— Prova parcial del bloc temàtic 1 (15 %)
— Prova parcial del bloc temàtic 2 (15 %)
— Prova parcial del bloc temàtic 3 (15 %)
— Prova de síntesi de tots els blocs temàtics que es farà a final de semestre, durant el període d’exàmens del mes de gener (40 %). Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir en aquesta prova de coneixements un mínim de 3 punts sobre 10.
— Qualificació dels informes de pràctiques de laboratori (15 %)

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula, aquestes activitats avaluables es podran fer en línia.

Fer les pràctiques de laboratori és una condició necessària per superar l’assignatura. En cas de no assistir-hi, la nota final és de no presentat.

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes que hagin obtingut una qualificació final de suspens que sigui igual o superior al 3 sobre 10. La nota de la prova de la reavaluació representa el 85 % de la qualificació de l’assignatura, atès que les pràctiques de laboratori no són reavaluables.

 

Avaluació única

La data límit per acollir-se a l’avaluació única és el primer divendres d’octubre.

L’avaluació única consta de:

— Qualificació dels informes de pràctiques de laboratori (15 %)
— Prova de síntesi de tots els blocs temàtics que es farà a final de semestre, durant el període d’exàmens del mes de gener (85 %)

Fer les pràctiques de laboratori és una condició necessària per superar l’assignatura. En cas de no assistir-hi, la nota final és de no presentat.

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes que hagin obtingut una qualificació final de suspens que sigui igual o superior al 3 sobre 10. La nota de la prova de la reavaluació representa el 85 % de la qualificació de l’assignatura, atès que les pràctiques de laboratori no són reavaluables.