Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de Tecnologia

Codi de l'assignatura: 363552

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jorge Labanda Angulo

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

58

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

26

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

62

 

 

Recomanacions

 

És recomanable tenir coneixements de matemàtiques bàsiques, física i química elementals.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CE8 - Capacitat per aplicar els principis de la biologia i de l'enginyeria química per descriure, analitzar, controlar i optimitzar els processos de transformació i conservació dels aliments.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les propietats i funcions no nutritives dels components dels aliments.
— Conèixer les principals característiques estructurals i d’estabilitat d’emulsions, escumes i gels.
— Comprendre conceptes relacionats amb els productes, els processos i la indústria alimentaria.
— Conèixer els diferents tipus d’operacions unitàries.
— Saber plantejar i resoldre problemes de balanços de matèria en diferents situacions: estacionàries, no estacionàries, amb reacció química o bioquímica i sense.
— Saber plantejar i resoldre problemes de balanços d’energia en diferents situacions: estacionàries, no estacionàries, amb reacció química o bioquímica i sense.

 

 

Referits a actituds, valors i normes

En la mesura del possible, es tindrà en consideració la perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La indústria alimentària

1.1. Orígens i matèries primeres

1.2. Textures dels aliments

1.3. Sistemes col·loidals amb interès alimentari: col·loides, macroemulsions, escumes i gels

2. Processos a la indústria alimentaria i operacions unitàries

2.1. Operacions unitàries i formes d’operació

2.2. Model matemàtic d’una operació bàsica

3. Balanç macroscòpic de matèria

3.2. Balanç macroscòpic de matèria en estat estacionari sense reacció

3.3. Estequiometria. Concepte de conversió i velocitat de reacció. Recirculació i purga. Selectivitat i rendiment

3.4. Balanç macroscòpic de matèria en estat no estacionari

4. Balanç macroscòpic d’energia

4.2. Balanç macroscòpic d’energia en estat estacionari sense reacció i amb reacció química

4.3. Balanç macroscòpic d’energia en estat no estacionari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes de teoria són de tipus magistral, on s’exposen els conceptes teòrics de les diferents operacions unitàries, i s’hi intercalen sessions teoricopràctiques de resolució de problemes numèrics, on s’apliquen els conceptes teòrics anteriors. A més, es fan quatre pràctiques de laboratori, de les quals cal presentar un informe escrit.

En el cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics, les sessions de teoria i problemes podran ser retransmeses en línia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El procés d’avaluació continuada consisteix a fer les activitats següents:

— Prova 1 de preguntes teòriques referent als blocs temàtics 1 i 2 (25 %).

— Prova 2 de problemes numèrics referent al bloc temàtic 3 (15 %).
— Prova 3 de problemes numèrics referent al bloc temàtic 4 (15 %).
— Prova 4 de preguntes teòriques i problemes numèrics referent a tots els blocs temàtics (45 %).


En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula, aquestes proves avaluables es podran fer en línia.

Si l’estudiant no fa totes les activitats assenyalades, la qualificació és de no presentat.

 

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 30 %. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura.

 

Avaluació única

Per acollir-se a l’avaluació única l’alumne pot sol·licitar-ho fins al primer divendres d’octubre.

L’avaluació única consisteix en un examen final durant el període d’exàmens corresponent.

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 30 en l’examen final. La nota de la prova de la reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura.