Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologia dels Aliments

Codi de l'assignatura: 363553

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Elvira Lopez Tamames

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

59

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

28

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

4

 

(2 sessions de 2 h a l’inici i al final del bloc ADOP)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

No presencial

 

12

 

(Aula d’informàtica. 6 sessions de 2 h; calendari especial)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

15

 

(Laboratori tecnològic. 5 sessions de 3 h en dies consecutius)

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Haver-se matriculat a les assignatures: Operacions Unitàries I i II; Química dels Aliments; Composició i Propietats dels Aliments.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CE8 - Capacitat per aplicar els principis de la biologia i de l'enginyeria química per descriure, analitzar, controlar i optimitzar els processos de transformació i conservació dels aliments.

   -

CE10 - Coneixement dels principis dels sistemes de conservació dels aliments, i les característiques i propietats dels materials i sistemes d'envasat.

   -

CE9 - Capacitat de conèixer i aplicar els principis de les tècniques de processat i avaluar els seus efectes en la qualitat i la seguretat del producte.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els diferents processos utilitzats en la indústria dels aliments.

 

— Conèixer i comprendre les diferents parts d’un projecte.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir la capacitat per analitzar processos, així com sintetitzar i optimitzar processos específics de la indústria alimentària.

 

— Introduir-se en els diferents equips i processos industrials que utilitza la indústria de l’alimentació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— En la mesura del possible es tindrà en compte la perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi, optimització i disseny de plantes de procés: fases en l’elaboració d’un projecte, diagrames de flux, graus de llibertat i selecció de variables de disseny

2. Processos en les indústries alimentàries

2.1. Indústries hortícoles: tecnologia postcollita, atmosferes modificades, envasament, congelats, conserves, deshidratats i envinagrats

2.2. Indústries fructícoles: tecnologia de condicionament, preparats líquids, semilíquids i sòlids; sucs: mètodes de conservació i concentració, mètode d’elaboració continu (desairejador, homogeneïtzador i envasament asèptic)

2.3. Indústries de begudes analcohòliques: aigües i begudes refrescants; envasos 

2.4. Indústries vitivinícoles i begudes alcohòliques: vinificació, destil·lats, licors i d’altres 

2.5. Indústries dels cereals: sistemes de condicionament i tipus d’arròs, mètodes de panificació i pasta; refinació del blat de moro

2.6. Indústries làcties: sistemes de separació i mètodes continu i discontinu d’obtenció de mantega. Obtenció de diferents tipus de formatge

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia s’adaptarà en funció de la situació sanitària:

Els crèdits teòrics es dediquen a l’estudi de l’anàlisi de processos i també de la síntesi i optimització de processos específics de diferents indústries alimentàries. Els crèdits pràctics es reparteixen entre simulació i optimització de processos utilitzant ordinadors, i classes pràctiques al laboratori tecnològic. Les activitats corresponen a treballs tutoritzats pel professorat mitjançant el Campus Virtual: interpretació de vídeos i bibliografia científica, resolució de problemes i qüestions. En el cas que el calendari i la situació sanitària ho permetin es poden fer visites a indústries i fires.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Per superar l’assignatura cal fer el següent:

— Interpretació de processos en la indústria alimentària mitjançant el Campus Virtual (10 %). Activitat no reavaluable.

— Pràctiques en laboratori tecnològic i ordinadors: Lliurament de qüestions (15 %). Activitat no reavaluable.

— Prova corresponent al bloc 1 (25 %). Activitat reavaluable.

— Prova de coneixements de tipus test corresponent al bloc 2 (50 %). Activitat reavaluable. Inclou una pregunta bonus  d’autoavaluació voluntària per tal de millorar, si escau, la qualificació global a l’alça.

Per superar l’assignatura cal treure, de les proves de coneixements, un mínim de 3 punts sobre 10 de cadascun dels blocs (1 i 2). 

Reavaluació

La reavaluació es durà a terme per al bloc que s’hagi suspès. Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 sobre 10 de l’assignatura. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació del bloc corresponent.

 

Avaluació única

Per superar l’assignatura cal fer:

— Lliurament de qüestions de les pràctiques en laboratori tecnològic (20 %). Activitat no reavaluable.

— Prova de coneixements corresponent al bloc 1 (35 %) feta amb posterioritat a les pràctiques d’ordinador. Activitat reavaluable.

— Prova de coneixements de tipus test corresponents al bloc 2 (45 %). Activitat reavaluable. Inclou una pregunta bonus  d’autoavaluació voluntària per tal de millorar, si s’escau, la qualificació global a l’alça.

Per superar l’assignatura cal treure, de les proves de coneixements, un mínim de 3 punts sobre 10 de cadascun dels blocs (1 i 2).

Reavaluació

La reavaluació es durà a terme per al bloc que s’hagi suspès. Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 sobre 10 de l’assignatura. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació.

La data màxima per acollir-se a l’avaluació única és el primer divendres de març.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Arthey D, Dennis C. Procesado de hortalizas. Zaragoza : Acribia, 1992.  Enllaç

Bylund G. Manual de industrias lácteas. Madrid : A. Madrid Vicente : Mundi-Prensa; 2003  Enllaç

Casp A. Diseño de industrias agroalimentarias. Madrid : Mundi-prensa; 2005.  Enllaç

Accés en línia  Enllaç

Hoseney RC. Principios de ciencia y tecnología de los cereales. Zaragoza : Acribia, 1991  Enllaç

Madrid Vicente A. Nuevo manual de industrias alimentarias. 4a ed. Madrid : A. Madrid Vicente; 2010.  Enllaç

Madrid Vicente A, Esteire E, Cenzano JM. Ciencia y tecnología de los alimentos. Madrid : AMV ediciones : Mundi-prensa; 2013.  Enllaç

Puigjaner Luis, et al. Estrategias de modelado, simulación y optimización de procesos químicos. Madrid : Síntesis;  2006.  Enllaç

Thierauf, RJ. Toma de decisiones por medio de investigación de operaciones. México, D.F. : Limusa-Wiley; 1972.  Enllaç

Troost G. Tecnología del vino. Barcelona : Omega, cop 1985.  Enllaç

Varnham AH, Sutherland JP. Bebidas : tecnología, química y microbiología. Zaragoza : Acribia; DL 1996.  Enllaç

Bases de dades

ScienceDirect e-books [Recurs electrònic]  Enllaç

SpringerLink e-Book [Recurs electrònic]  Enllaç

Pàgina web

Dairy science & technology. Disponible a: http://www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/home.html  Enllaç

Postharvest Technology Center. UC Davis. Disponible a: http://postharvest.ucdavis.edu/  Enllaç

Food industries center. Universidad de Ohio. Disponible a: http://foodindustries.osu.edu//  Enllaç

Foodprocessing. Disponible a: http://www.foodprocessing.com  Enllaç