Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nutrició i Salut

Codi de l'assignatura: 363560

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Teresa Veciana Nogues

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

-  Seminari

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

26

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CE25 - Coneixements i habilitats adequades per col·laborar en l'etapa de comercialització, aportant criteris científics a les estratègies de publicitat i màrqueting dels productes alimentaris.

   -

CE13 - Capacitat per dissenyar, formular i etiquetar aliments adaptats a les necessitats dels consumidors i les seves característiques.

   -

CE14 - Coneixement i aptituds necessàries per a col·laborar, en l'àmbit de la salut pública, en el disseny i realització de programes i estratègies dirigides a millorar els costums alimentaris i per participar en activitats de promoció de la salut i de prevenció de malalties.

   -

CE12 - Coneixement dels nutrients, la seva biodisponibilitat, funció en l'organisme, les bases de l'equilibri nutricional, les necessitats nutricionals i els fonaments de les relacions entre alimentació i salut.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir coneixements bàsics de nutrició i salut necessaris per al desenvolupament de les diverses funcions d’un professional de la ciència i tecnologia dels aliments.

 

• Conèixer els problemes de salut associats a l’alimentació i les pautes dietètiques per prevenir-los o tractar-los.

 

• Conèixer els productes alimentosos específics disponibles en el mercat.

 

• Adquirir coneixements bàsics per al desenvolupament de productes alimentosos que s’adaptin a les recomanacions nutricionals o per al desenvolupament de formulacions de productes alimentosos innovadors des d’un vessant nutricional o per tal de millorar els aspectes nutricionals dels ja existents.

 

• Adquirir coneixements que permetin donar suport a tasques de publicitat i màrqueting així com en aspectes de l’etiquetatge nutricionals i d’al·legacions.

 

• Aprendre de manera autònoma i treballar en equip per desenvolupar criteris propis així com creativitat i innovació.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar habilitats i actituds, dins del camp de la nutrició, necessàries per al professional de la ciència i tecnologia dels aliments.

 

• Programar i desenvolupar projectes pràctics en el camp de la nutrició aplicada.

 

• Desenvolupar la creativitat i el sentit de la innovació a través de l’aprenentatge autònom i del treball en equip.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Tenir actituds ètiques davant de problemes i decisions en l’activitat professional de tecnòleg d’aliments i desenvolupar un pensament crític que permeti d’analitzar i avaluar la informació publicada sobre alimentació i salut.

 

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Conceptes bàsics. Eines per a la recerca de la informació

2. Alimentació en la prevenció i/o el tractament en patologies d’elevada prevalença

*  Els temes d’aquest bloc presenten l’estructura bàsica següent:
• Concepte, etiologia, fisiopatologia, incidència i riscos associats
• Pautes d’intervenció dietètica i d’educació nutricional
• Productes alimentosos específics

2.1. Malalties cardiovasculars

Dislipèmies. Hipertensió

2.2. Malalties metabòliques

Sobrepès i obesitat. Diabetis

2.3. Càncer

2.4. Salut bucodental

2.5. Salut osteoarticular

3. Altres patologies amb implicacions nutricionals

*  Els temes d’aquest bloc presenten l’estructura bàsica següent:
• Concepte, etiologia, fisiopatologia, incidència i riscos associats
• Pautes d’intervenció dietètica i d’educació nutricional

3.3. Malalties intestinals

3.4. Hiperuricèmia i gota

3.5. Anèmies

3.6. Malalties renals

3.7. Malalties de la tiroide

3.8. Malalties neurodegeneratives

3.9. Trastorns del comportament alimentari

4. Alimentació en situacions especials

*  Els temes d’aquest bloc presenten l’estructura bàsica següent:
• Conceptes bàsics, dades epidemiològiques i riscos associats
• Pautes d’intervenció dietètica i d’educació nutricional

4.1. Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries

4.2. Alimentació i esport

4.3. Alimentacions alternatives

4.5. Nutrició clínica

5. Temes emergents en alimentació i salut

5.1. Genòmica nutricional i dietes personalitzades

5.2. Sistema immunitari i alimentació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
• Classes teòriques, en què s’imparteixen els coneixements en forma de lliçons magistrals.
• Sessions en què experts externs imparteixen els coneixements més recents en el camp de l’alimentació i la salut.
• Seminaris de preparació i defensa del treball en grup per part dels alumnes.

Activitats no presencials

• Resolució de qüestionaris en línia.

 

Es pot veure modificat en funció de la situació sanitària

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada s’aplica per defecte a tot l’alumnat. L’assignatura s’avalua a partir d’una sèrie d’activitats distribuïdes al llarg del semestre i una prova de tipus test al final.

a) Resolució de casos pràctics: 40 % de la qualificació.

a.1 Activitats individuals, obligatòries i no reavaluables (20 % de la qualificació).
a.2. Activitat en grup, obligatòria i no reavaluable (20 % de la qualificació).

b) Resolució de qüestionaris en línia referents als temes emergents en nutrició i salut: 10 % de la qualificació. Activitat individual, obligatòria i no reavaluable.

c) Prova de tipus test A: 25 % de la qualificació. Programada a la meitat del curs. Els alumnes que superin aquesta prova poden presentar-se a la prova de tipus test B.

d) Prova de tipus test B: 25 % de la qualificació. Només poden presentar-s’hi els alumnes que han superat la prova A.

e) Prova de tipus test C: 50 % de la qualificació. Han de presentar-se a aquesta prova els alumnes que no han superat la prova A. Poden presentar-s’hi també els alumnes que, havent superat la prova A, vulguin millorar-ne la qualificació.

Per aprovar cal haver fet totes les activitats programades al llarg del curs.

Els alumnes que no s’hagin presentat a les proves de tipus test presencials no poden acollir-se a la reavaluació i la nota final és de no presentat.

 

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 en la prova de tipus test A. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura.

La prova de reavaluació és una prova de tipus test V/F o d’elecció múltiple.

 

Avaluació única

Quan l’estudiant manifesti que no pot complir els requisits del sistema d’avaluació continuada, té dret a una avaluació única.

La data límit per sol·licitar l’avaluació única és la que hagi establert el Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments.

La prova d’avaluació única és un examen de tipus test V/F o d’elecció múltiple. Aquesta prova és reavaluable.


Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 en la prova d’avaluació. La nota obtinguda en aquesta prova és el 100 % de la qualificació de l’assignatura.