Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nutrició Humana

Codi de l'assignatura: 363561

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa Maria Lamuela Raventos

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

59

(El taller hauria de ser abans que les pràctiques d’ordinador.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

14

 

(hi haurà quatre tallers)

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

46

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures Bioquímica i Fisiologia Humana.

És necessari connectar-se regularment al Campus Virtual.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CE25 - Coneixements i habilitats adequades per col·laborar en l'etapa de comercialització, aportant criteris científics a les estratègies de publicitat i màrqueting dels productes alimentaris.

   -

CE13 - Capacitat per dissenyar, formular i etiquetar aliments adaptats a les necessitats dels consumidors i les seves característiques.

   -

CE14 - Coneixement i aptituds necessàries per a col·laborar, en l'àmbit de la salut pública, en el disseny i realització de programes i estratègies dirigides a millorar els costums alimentaris i per participar en activitats de promoció de la salut i de prevenció de malalties.

   -

CE12 - Coneixement dels nutrients, la seva biodisponibilitat, funció en l'organisme, les bases de l'equilibri nutricional, les necessitats nutricionals i els fonaments de les relacions entre alimentació i salut.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la terminologia bàsica en nutrició.

— Avaluar els nutrients dels aliments i el seu paper fisiològic i bioquímic en l’organisme.

— Adquirir els coneixements necessaris sobre les funcions dels nutrients i altres components dels aliments amb propietats funcionals.

— Avaluar el valor nutritiu de l’aliment.

— Conèixer la importància de l’alimentació equilibrada i les seves repercussions en la salut.

— Saber quines són les metodologies actuals d’avaluació de l’estat nutritiu.

— Desenvolupar la capacitat de cerca bibliogràfica i d’anàlisi d’informació sobre nutrició.

 

Referits a actituds, valors i normes

— En la mesura que sigui possible s’introduirà la perspectiva de gènere en el temari

— Adquirir una actitud d’observació i d’indagació, i una visió crítica en relació amb la informació publicada sobre nutrició.

— Actuar d’acord amb l’ètica professional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. I. Introducció

*  1. Conceptes: nutrició, alimentació i dietètica. Recomanacions nutritives considerant la perspectiva de gènere. Concepte d’alimentació saludable

2. II. Macronutrients i energia

*  2. Aigua: funcions en l’organisme i distribució. Necessitats i recomanacions. Aigua en els aliments

3. Hidrats de carboni: classificació. Digestió, absorció i metabolisme. Índex glucèmic. Fibra alimentària: metabolisme i funcions biològiques. Necessitats i ingestes recomanades. Fonts d’hidrats de carboni

4. Lípids: classificació. Triacilglicerols i altres lípids d’interès nutricional. Digestió, absorció, transport i metabolisme. Àcids grassos essencials. Icosanoides. Necessitats i ingestes recomanades. Esteroides en l’alimentació: colesterol i fitosterols. Fonts de lípids

5. Proteïnes i aminoàcids: classificació. Funcions de les proteïnes. Digestió, absorció i metabolisme. Aminoàcid essencial. Qualitat nutricional de les proteïnes: còmput proteic i criteris biològics. Conseqüències d’una ingesta insuficient o excessiva. Necessitats i ingestes recomanades. Fonts de proteïnes

6. Alcohol etílic: vies metabòliques. Aspectes nutricionals i toxicològics

7. Valor energètic dels nutrients: calor de combustió química i fisiològica. Factor d’Atwater i energia de metabolització. Determinació del contingut energètic dels aliments. Balanç energètic de l’organisme: metabolisme basal i consum d’energia en repòs, activitat física i efecte calorífic dels aliments. Recomanacions d’energia

3. III. Micronutrients

*  8. Vitamines: classificació. Biodisponibilitat, absorció i metabolisme. Funcions biològiques i conseqüències d’una ingesta insuficient o excessiva. Necessitats i ingestes recomanades. Fonts de vitamines. Suplements vitamínics

9. Minerals: elements majoritaris, minoritaris i electròlits. Biodisponibilitat, absorció i metabolisme. Funcions biològiques. Conseqüències d’una ingesta insuficient o excessiva. Necessitats i ingestes recomanades. Font d’elements minerals. Suplements de minerals

4. IV. Nutrició i alimentació en diferents etapes del cicle vital

*  10. Nutrició i alimentació en diferents etapes del cicle vital. Canvis físics i fisiològics i necessitats nutricionals, recomanacions i pautes dietètiques en l’embaràs i la lactància durant la infància i l’adolescència i durant la tercera edat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials/no presencials

La docència de l’assignatura es basa en les activitats següents:

— Classes teòriques on s’imparteixen els coneixements en forma de lliçons magistrals.

— Quatre tallers experimentals: es fa amb la finalitat que l’alumne adquireixi coneixements i habilitats com el raonament i la discussió critica.

 1. Càlcul de gramatge de les racions de diferents aliments. La finalitat és que l’alumne adquireixi coneixements per interpretar les racions de consum habitual d’aliments i les mesures casolanes, i comprendre la importància de les racions en el disseny i la interpretació de les dietes (3 h).
 2. Discussió de la dieta personal. Fer un recordatori de 24 a 72 hores per aproximar-nos a l’avaluació de la pròpia dieta amb un programa informàtic. Analitzar també la nostra despesa energètica diària amb l’eina que ens proporciona el programa. Avaluar els resultats obtinguts i comentar què es considera una dieta equilibrada. (3 h).
 3. Mesures per valorar el propi estat nutritiu, a partir de paràmetres usuals de fàcil determinació i amb una explicació de les mesures antropomètriques i la seva importància en la salut. (4 h).
 4. Fake news o noticies falses. Amb la finalitat d’adquirir una actitud crítica amb la informació nutricional que hi ha a les xarxes o en premsa. S’haurà d’escollir una notícia i fer-ne una discussió crítica i raonada de per què s’ha seleccionat. (4 h).


Activitats no presencials

No reavaluable.

Per assolir els objectius fixats, cal que l’estudiant faci la tasca següent de treball individual i en grup:

— Resolució de qüestions i exercicis de teoria en els tallers.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura s’avalua a partir d’una sèrie d’activitats distribuïdes al llarg del semestre.

 

Activitat 1. Càlcul dels gramatges de les racions de diferents aliments

 • Objectiu: conèixer i interpretar els càlculs de les racions com a eina per valorar una dieta.
 • Activitat presencial/no presencial: assistència obligatòria; es farà una explicació sobre els pesos dels aliments i els canvis produïts durant el processat. Aquesta activitat és important per introduir las dades en el software d’avaluació de la dieta (activitat 2).
 • Treball dirigit: Es farà un qüestionari al Campus Virtual sobre els canvis en el gramatge de diferents racions dels aliments abans i després del processament.
 • Puntuació màxima: 5 punts (no reavaluable).
 • Període d’elaboració: 15 dies un cop es fa l’activitat.


 

Activitat 2. Discussió de la dieta personal
 • Objectiu: entendre la metodologia existent per saber què menja un individu i conèixer les limitacions i dificultats de la seva aplicació. Saber què s’entén per dieta equilibrada i avaluar la idoneïtat de la pròpia dieta.
 • Activitat presencial/no presencial: assistència obligatòria; es farà una explicació raonada de com introduir la dieta en un programa informàtic. L’alumnat haurà de fer un recordatori de 24 a 72 hores per aproximar-nos a l’avaluació de la pròpia dieta. Analitzar també la seva despesa energètica diària amb l’eina que ens proporciona el programa. Avaluar els resultats obtinguts i valorar-los.
 • Treball dirigit: contestar les qüestions que s’entreguen a l’alumne sobre l’avaluació de la dieta.
 • Puntuació màxima: 10 punts (no reavaluable).
 • Període d’elaboració: 15 dies un cop es fa l’activitat.


 

Activitat 3. Valoració de les pròpies dades antropomètriques
 • Objectiu: conèixer la metodologia per avaluar l’estat nutricional i les necessitats energètiques d’un individu i interpretar els resultats en funció del mètode aplicat i de les taules de referència utilitzades.
 • Activitat presencial/no presencial: es farà una explicació sobre les determinacions antropomètriques i les seves implicacions en salut. Posteriorment l’alumne haurà de determinar las diferents mesures antropomètriques.
 • Treball dirigit: recollir i lliurar les dades obtingudes durant la sessió de pràctiques. Utilitzant taules de referència, avaluar i raonar els resultats obtinguts i valorar de forma crítica la informació obtinguda amb les diferents metodologies utilitzades.
 • Puntuació màxima: 10 punts (no reavaluable).
 • Període d’elaboració: 15 dies un cop es fa l’activitat.


 

Activitat 4. Discussió critica d’informació nutricional a les xarxes socials o als mitjans de comunicació
 • Objectiu: adquirir una actitud crítica davant la informació nutricional de les xarxes no publicada ni contrastada científicament.
 • Activitat presencial/no presencial: al principi del curs, les professores presentaran uns exemples i es farà una explicació del que es pretén amb aquesta activitat.
 • Treball dirigit: els alumnes, en grups de dos, hauran de triar una notícia i fer una discussió crítica i raonada de per què l’han seleccionat i l’evidencia científica que hi ha sobre aquest tema. Finalment hauran de fer una presentació davant de la resta del grup.
 • Puntuació màxima: 10 punts (no reavaluable).
 • Període d’elaboració: al llarg del curs


 

Prova parcial: 
 • Aquest examen consta de cinquanta preguntes d’elecció múltiple (una resposta correcta entre cinc possibilitats). Els criteris per corregir les preguntes de tipus test són els següents: pregunta ben contestada, 1 punt; pregunta mal contestada, –0,25 punts; pregunta no contestada, 0 punts.
 • Puntuació màxima: 30 punts.
 • És alliberatori, sempre que la nota sigui igual o superior a 5.


 

Prova final
 • Aquest examen consta de 50 preguntes d’elecció múltiple (una resposta correcta entre cinc possibilitats). Els criteris per corregir les preguntes de tipus test són els següents: pregunta ben contestada, 1 punt; pregunta mal contestada, –0,25 punts; pregunta no contestada, 0 punts.
 • Puntuació màxima: 35 punts.
 •  L’estudiant ha de lliurar totes les activitats i fer els qüestionaris d’autoaprenentatge; en cas contrari, la qualificació és de no presentat


 

Qualificació final 
 • La qualificació final s’obté a partir de la suma dels punts obtinguts en les diferents activitats d’avaluació, sempre que a l’examen final se n’obtinguin més de 4. El resultat de la suma es divideix entre 10 i així s’obté la qualificació sobre 10 amb una xifra decimal.
 • Per superar l’assignatura cal treure com a mínim un 4 sobre 10 en les activitats i en la prova final. Es considera superada l’assignatura quan la qualificació global sigui igual o superior a 5.
 • Bonificació: als alumnes que hagin participat activament en les activitats del campus, que hagin mostrat interès i que tinguin bones qualificacions, se’ls aplicarà una bonificació en la nota final.


 

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una nota mínima de 3 en l’examen i, com a mínim, un 4 en les activitats. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura. La reavaluació consisteix en un examen amb 50 preguntes d’elecció múltiple (una resposta correcta entre cinc possibilitats). Els criteris per corregir les preguntes són els mateixos utilitzats en les proves parcial i final.

 

Avaluació única

Quan l’estudiant manifesti que no pot complir els requisits d’aquest sistema d’avaluació continuada, té dret a una avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en una prova final que inclou activitats equiparables a les que hagin fet els estudiants que han seguit l’avaluació continuada durant el curs. És obligatòria l’assistència a les pràctiques i tallers.

 

La data límit per acollir-se a l’avaluació única és una setmana després de l’inici de les classes de l’assignatura.

 

Avaluació única

Quan l’estudiant manifesti que no pot complir els requisits d’aquest sistema d’avaluació continuada, té dret a una avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en una prova final que inclou activitats equiparables a les que hagin fet els estudiants que han seguit l’avaluació continuada durant el curs. És obligatòria l’assistència a les pràctiques i taller.

La data límit per acollir-se a l’avaluació única és una setmana després de l’inici de les classes de l’assignatura.

 

 

Altres continguts

 

OMS, https://www.who.int/es

AESAN,  https://www.aesan.gob.es/

EFSA  https://www.efsa.europa.eu/en

USDA  https://www.usda.gov

Nutrition and gender  http://www.fao.org/3/al184e/al184e00.pdf