Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió de Qualitat i Normativa Alimentària

Codi de l'assignatura: 363565

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rafael Llorach Asuncion

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

58

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

44

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

4

 

(Es fan a la mateixa classe que la teoria.)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

10

 

(Es fan a la mateixa classe que la teoria.)

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

48

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CE23 - Capacitat per dissenyar, aplicar i auditar normes i sistemes de qualitat de productes, processos i empresa, així com conèixer i valorar els estàndards internacionals de gestió de la qualitat i els seus processos de certificació i acreditació.

   -

CE22 - Capacitat per valorar la importància de la gestió de la qualitat com a element clau de la competitivitat de l'empresa i saber aplicar les eines de la qualitat per a la planificació, el control i la millora contínua.

   -

CE24 - Capacitat per dissenyar i aplicar programes de control de qualitat contemplant adequadament els plans de mostreig, les característiques a controlar, les especificacions i les toleràncies, al llarg de totes les operacions.

   -

CE19 - Capacitat per interpretar i saber aplicar els principis normatius del dret agroalimentari.

   -

CE20 - Capacitat per disposar dels coneixements i habilitats per a auditar i assessorar legal, científica i tècnicament a l'empresa agroalimentària.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Després d’haver cursat i superat l’assignatura, l’estudiant ha d’haver assolit els coneixements següents:

— Concepte de qualitat, sistemes de gestió de la qualitat i de normativa alimentària.

 

— Conèixer els principis i el significat dels aliments, així com altres paràmetres de qualitat.

 

— Adquirir la terminologia bàsica per comunicar-se dins l’àmbit de la qualitat i la normativa alimentària.

 

— Adquirir el coneixement de les tècniques i la metodologia emprada en la gestió de la qualitat.

 

— Adquirir la terminologia bàsica i els conceptes fonamentals del sistema jurídic.

 

Referits a habilitats, destreses

La formació adquirida ha de contribuir a fer que l’alumnat sigui capaç de:

— Adquirir una visió pràctica de la normativa alimentària aplicable.

 

— Desenvolupar la capacitat d’interpretació i d’avaluació dels diferents paràmetres de qualitat dels aliments, tant al llarg del procés d’elaboració com en el producte acabat.

 

— Treballar en grup i assumir responsabilitats

 

— Cercar informació per tal de practicar aspectes relacionats amb l’assignatura, com per exemple: sistemes de gestió (mapa de processos, procediments, entre altres), normativa alimentària, etc.

 

— Organitzar auditories internes i fer role-plays d’auditories.

 

— Aplicar els conceptes de costos relacionats amb la qualitat

 

— Analitzar documents relacionats amb la legislació alimentària

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar actitud d’observació i d’indagació, a més d’esperit crític i interès per la formació continuada.

 

— Prendre consciència de la responsabilitat del professional que desenvolupa les tasques relacionades amb la qualitat i la normativa alimentària dins d’una empresa o entitat.

 

— Actuar d’acord amb l’ètica professional.

 

—En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc 1. Normalització i legislació alimentària

1.1. Organitzacions i organismes internacionals, europeus, nacionals i autonòmics implicats en matèria alimentària

1.2. Marc normatiu internacional, europeu, nacional i autonòmic. L’Estat espanyol en matèria alimentària

1.3. Introducció a la bioètica i la seva relació amb el dret. Relació amb la normativa alimentària

1.4. Nous reptes per a la regulació alimentària: els nanoaliments, els transgènics, els aliments funcionals, etc.

2. Bloc 2. Normativa alimentària

2.1. Legislació alimentària aplicada

2.1.1 Introducció i principis generals.

2.1.2. Control oficial

2.1.3. Contaminants i substàncies tòxiques en els aliments

2.1.4. Additius, aromes i enzims alimentaris

2.1.5. Materials en contacte amb els aliments

2.1.6. Emmagatzematge, transport, comerç i restauració

2.1.7. Informació alimentària facilitada al consumidor

3. Bloc 3. Gestió de la qualitat

3.1. Qualitat i conceptes relacionats: control, assegurament, gestió

3.2. Normes de gestió de la qualitat i la innocuïtat dels aliments certificables

 • Estructura de les normes de gestió. ISO 9001, ISO 22000
 • Principis de la qualitat.
 • Enfocament de la qualitat basat en processos. Interaccions:
  • Processos operatius
  • Processos de suport
  • Processos estratègics
 • Context de l’organització (productiva o de serveis). Riscos i oportunitats. Stakeholders.
 • Aspectes a tenir en compte (fases del cicle de vida d’un producte o servei):
  • Control de la documentació i registres del sistema de qualitat
  • Compres. Avaluació de proveïdors
  • Revisió de comandes o contractes de venda
  • Disseny
  • Planificació i creació de productes innocus: prerequisits generals, operatius i punts de control crítics
  • Inspecció i assaigs
  • Control de productes no conformes
  • Gestió de reclamacions. Mesura de la satisfacció dels clients
  • Correcció, acció correctiva i acció preventiva
  • Recursos
  • Planificació de la qualitat
 • Millora continuada:
 • Lideratge. Implicació de la direcció. Representant de la direcció
 • Política de qualitat (i seguretat alimentària)
 • Revisió del sistema per la direcció. Indicadors i objectius
 • Gestió de crisis.
 • Defensa alimentària.
 • Costos relacionats amb la qualitat
 • Auditories: planificació, calendari, programació, execució, elaboració d’informes, role-play auditoria
 • Procés de certificació
 • Normes reconegudes per la GFSI (FSSC 22000, BRC, IFS)
 • Integració de sistemes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per assolir els objectius que es proposen, l’estratègia docent consisteix en les activitats següents:

— Classes teòriques: fonamentalment classes magistrals.

— Activitats pràctiques

— Seminaris: tracten de temes relacionats amb la teoria.

— Casos pràctics: es duen a terme debats amb resolució participativa o individual d’activitats presencials/no presencials. Tenen com a objectiu integrar coneixements adquirits en les classes teòriques o aprofundir en algun aspecte concret del programa, com la realització d’auditories.

— Exercicis presencials/no presencials a resoldre.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es fa a partir de les puntuacions que l’alumne assoleixi en les activitats següents:

• Activitats relacionades amb els seminaris o casos pràctics o exercicis:

    - Activitats del Bloc 1 de normalització i legislació alimentària. Suposa el 15 % de la qualificació final. No reavaluables

    - Activitats del Bloc 2 de normativa alimentària. Suposa el 25 % de la qualificació final. No reavaluable

    - Activitats del Bloc 3 de gestió de la qualitat. Suposa el 25 % de la qualificació final. No reavaluables

• Prova escrita final, consistent en qüestions tipus test i preguntes curtes per avaluar els coneixements adquirits a les classes. Suposa el 35 % de la qualificació final. S’exigeix una puntuació mínima de 3 sobre 10 per aprovar l’assignatura. És obligatori i reavaluable.

 

Avaluació única

Avaluació única

L’avaluació única es fa mitjançant un examen que consta de dues parts: una d’escrita que consta d’una sèrie de preguntes de concepte i raonament i un test. Per poder superar l’assignatura, l’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 en aquest examen escrit.

Data límit per a la presentació de la sol·licitud d’avaluació única: primer divendres d’octubre.

 

Reavaluació (avaluació continuada i avaluació única)

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments (aprovat el 20 de juny de 2013), només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 sobre 10 de l’assignatura. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura. 

La reavaluació es fa mitjançant un examen final escrit de preguntes de tipus test i preguntes curtes.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Campanella J. Los Costes de la calidad: principios, implantación y uso. Madrid: AENOR; 2000.  Enllaç

Plana MJ, De Lecuona I, (Coord.). Informació alimentària : qüestions ètiques, jurídiques i polítiques = Información alimentaria : cuestiones éticas y jurídico-políticas = Food information : ethical, legal and policy issues : Barcelona, març de 2017. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona; [2017].  Enllaç

Ojuelos Gomez FJ. El derecho de la nutrición. Salamanca: Editorial Amarante; 2018.   Enllaç

Meulen BMJ. EU food law handbook​. Wageningen : Wageningen Academic Publishers; 2020.    Enllaç

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2381130*  Enllaç

Szajkowska Anna. Regulating food law : risk analysis and the precautionary principle as general principles of EU food law. Wageningen, The Netherlands : Wageningen Academic Publishers; 2012.   Enllaç

Recuerda Girela MA. Seguridad alimentaria y nuevos alimentos : régimen jurídico-administrativo. Cizur Menor: Thomson/Aranzadi; 2006.   Enllaç

Recuerda Girela MA, (Dir.). Tratado de derecho alimentario. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters; 2011.    Enllaç

Aranceta Bartrina J, Amarilla Mateu N. Alimentación y derecho : aspectos legales y nutricionales de la alimentación. Madrid : Médica Panamericana; cop. 2011.   Enllaç


Accés en línia  Enllaç

Recuerda Girela MA. Código de derecho alimentario. 2a ed. Cizur Menor, Navarra : Aranzadi Thomson Reuters; 2013.  Enllaç

R. Evans JR, Lindsay WM. Managing for Quality and Performance Excellence. 10th Ed. Boston, MA.: Cengage Learning; 2017.  Enllaç

Cienfuegos GS, Gómez MN, Millas AY. Guía para la realización de las auditorías internas de los sistemas de gestión. Madrid: AENOR; 2021  Enllaç

López Angón JL. ISO 9001 para la pequeña empresa: recomendaciones del Comité Técnico ISO/TC 176. Madrid: AENOR-Agencia Española de Normalización; 2013.  Enllaç

Text electrònic

Cuatrecasas LL, González BJ. Gestión integral de la calidad. Barcelona: Gestión 2000; 2005.  Enllaç


Accés en línia (e-libro)  Enllaç

Gómez Martínez JA. Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015. Madrid: AENOR; 2019.  Enllaç